Rijkdom voor ieder door Basisinkomen in nieuw geldstelsel

Rijkdom voor iedereen ligt binnen handbereik, maar helaas wordt Armoede kunstmatig in stand gehouden door de armoedzaaiers van het Binnenhof. Met een pennenstreek door het oude geldstelsel en via de invoering van het basisinkomen kan er een einde komen aan alle armoede in NL.

Na de historische hoorzitting in de Tweede Kamer over ons geldstelsel waarbij geldschepping door particuliere banken aan de kaak werd gesteld, ligt de weg open voor een realistische financiering van het basisinkomen. Het onvoorwaardelijke inkomen voor iedereen werd steeds als onbetaalbaar afgedaan. Dat is voorbij dankzij geldschepping die door de overheid van de particuliere banken moet worden overgenomen.

Basisinkomen
Zo langzamerhand kent iedereen de term basisinkomen. In allerlei gemeentes wordt druk geëxperimenteerd met uitkeringen zonder tegenprestatie die vervolgens lekker hip worden omgedoopt tot basisinkomen. Zelfs de nieuwe Basisinkomenpartij heeft het oorspronkelijke idee uitgekleed door van het basisinkomen een zogenaamde regelarme bijstand of verkapte uitkering te maken. Een werkelijk onvoorwaardelijk basisinkomen ziet er voor mij nog steeds uit zoals de oorspronkelijke Basisinkomenpartij het voorstond:

De vijf belangrijkste eigenschappen van het Basis Inkomen
1. Onvoorwaardelijk
Door de overheid worden geen tegenprestaties gevraagd.
2. Vanaf 18 jaar
Voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar en voor iedere inwoner nadat hij 18 jaar in NL heeft gewoond.
3. Hoogte
De hoogte van het Basis Inkomen is gelijk aan 3 maal de maximaal wettelijk toegestane huur voor een gezinswoning.
4. Geen uitkering, maar een grondrecht
Om een uitkering moet je vragen, het Basis Inkomen ontvang je omdat het een recht is.

basisinkomen1

Het Basis Inkomen is een strikt persoonlijk, levenslang en onvoorwaardelijk recht op inkomen vanaf 18 jaar. Doordat het een levenslang recht is komt de AOW te vervallen, maar natuurlijk niet de opgebouwde pensioenen. Het is ook onvoorwaardelijk, dat betekent dat de overheid geen tegenprestatie hiervoor kan eisen.

Het Basis Inkomen kan nooit los gezien worden van de hoogte van de woonlasten, voeding, scholing, medische zorg en andere huishoudelijke kosten. Vandaar dat deze op elkaar worden afgestemd. Zo zullen de hoogste huren steeds maximaal een bepaald deel van het basisinkomen mogen zijn. Datzelfde geldt voor ziektekosten en scholing. Daarnaast wordt de kredietverlening eveneens hierop afgestemd, doordat de beslagvrije voet gelijk wordt gesteld aan de hoogte van het Basis Inkomen. Dit zorgt er voor dat schuldeisers tot aan het bedrag van het Basis Inkomen niets kunnen opeisen  en dat geldverstrekkers geld zullen uitlenen op basis van inkomen dat bovenop het basisinkomen wordt verdiend.

Misschien aardig om ook nog even naar de geweldige voordelen van een onvoorwaardelijk basisinkomen te kijken.

Financiering
De overheidsfinanciering betekent in de huidige praktijk dat commerciële banken 95% van het geld in omloop brengen langs digitale weg. Op het moment dat een persoon of instelling bij de bank aanklopt voor financiering schept de bank het geld met behulp van een boekhoudkundige handeling. Als de overheid geld nodig heeft zullen zij dit eveneens tegen rentebetaling moeten lenen. Het belangrijkste argument voor deze praktijk is dat banken minder politiek beïnvloedbaar zouden zijn en dat het daardoor meer vertrouwd is de geldschepping bij de particuliere banken te laten.

Dit systeem kan in een klap op de helling. Net zoals de Stichting Ons Geld voorstelt: hevel onze bankrekeningen in een klap over van de private banken naar de centrale bank, zodat wij we weer eigenaar worden van ons eigen geld. Vóór de overheveling stond het geld van rekeninghouders op de balans van de bank. De commerciële bank kon ermee doen wat hij wilde. Door de overheveling komt de totale geldhoeveelheid bij de staat terecht.

Vervolgens mogen banken alleen nog handelen met geld dat zij daadwerkelijk in kas hebben. (terwijl ze nu dankzij de boekhoudtruc met miljarden aan giraal geld handeldrijven). Zij administreren daarna uitsluitend nog onze rekeningen, dat is alles. Door deze giga overheveling is ons land in een klap van de gehele staatsschuld (458 miljard) verlost en hoeft de belastingbetaler ook geen belasting meer te betalen om de rente (8 miljard per jaar) over deze astronomische schuld te voldoen.

Vanaf dat moment kan uitsluitend de overheid geld scheppen en zij zullen dit afstemmen op de behoefte aan geld, gebaseerd op de inkomsten en uitgaven van de bevolking. In het huidige systeem wordt de geldhoeveelheid niet gecontroleerd, in tegenstelling tot wat de centrale banken beweren.

Daarmee komen we weer terug bij het basisinkomen. De staat zal het basisinkomen dat wordt uitbetaald aan de burgers scheppen. De burgers brengen het geld vervolgens in de economie en zullen de bedrijvigheid hiermee stimuleren en in stand houden. Deels gebeurt dit nu ook door middel van de uitkeringen zoals AOW, WW en dergelijke. Het geld wordt dan niet meer in omloop gebracht als schuld die met rente moet worden terugbetaald, maar als een recht aan de burgers. Zij hebben aanspraak op het basisinkomen door hun burgerschap.

Experiment
Bij discussies over het basisinkomen wordt vaak het woord experiment gebruikt. Eerst moet het basisinkomen worden uitgeprobeerd. Ondertussen is dit een maal ook werkelijk op redelijk grote schaal ingevoerd in Canada. Ik vind dat burgers de afgelopen honderden jaren al genoeg het geldstelsel hebben uitgeprobeerd. De kwalijke gevolgen ondervindt iedere burger hiervan dagelijks. Het meest frappante is wel dat iedere burger bij zijn geboorte al start met een schuld, namelijk zijn aandeel in de overheidsschuld waardoor hij direct verplicht wordt om daaraan mee te betalen via allerlei belastingen. Die schuld kan verdwijnen met een pennenstreek, onze volksvertegenwoordigers zullen deze beslissing in ons voordeel moeten nemen. Pas dan zullen zij werkelijk voor de belangen van de burger opkomen. Andere acties zijn niet meer dan decoratie.

Rob Vellekoop, 1 november 2015

26 Comments

 1. Al meer dan 45 jaar geleden werd er al volop gesproken over een basisinkomen voor iedereen, waar ik toen trouw elk congres voor af liep! Aangestuurd door linkse partijen en de CPN. Dus eigenlijk niets nieuws onder de zon! Deze discussie is in de loop der tijden op de achtergrond geraakt maar ik ben blij dat het nu weer tot leven komt.
  Het lijkt mij een goede oplossing voor heel veel problemen in deze huidige tijd. En ik deel je mening dat het moet beginnen bij het veranderen van het financiële systeem. Loonkosten worden bijv. stukken minder maar veel belangrijker is dat er geestelijke onafhankelijkheid ontstaat. Ruimte om te leven zonder slavernij en angst en dat biedt weer meer ruimte voor (geestelijke) creativiteit zodat er op totaal andere manieren met hedendaagse problemen kan worden omgegaan.
  Wanneer winstbejag ondergeschikt wordt gemaakt aan het belang van mensen en milieu zou dit wel eens de enige manier zijn om onze blauwe planeet nog te redden! (Je zou dit zelfs in de grondwet kunnen vastleggen)
  Het neo liberale winst denken tast als een virus elk onderdeel van onze samenleving aan. Natuur is ondergeschikt aan winst en op elk terrein, in elk werelddeel, sterven onze dieren en bossen uit. Maar erger; het maakt mensen dom, onwetend en onmachtig om nog iets te veranderen, vleugellam geraakt door de angst. Door winst (macht) denken ontstaan oorlogen met al zijn verschrikkingen. Winst voor de wapenhandel waarvoor mensenlevens worden opgeofferd. Of voor ordinaire belangen als grondstoffen.
  Ik vraag mij eigenlijk af of die 1% van onze wereldbevolking die al die miljarden in hun bezit hebben hier eigenlijk wel gelukkiger van worden? Wat moet je met al dat geld? Waarom zetten zij hun geld eigenlijk niet in om andere mensen te helpen, landen te helpen? Hoe rijker mensen worden, hoe minder humaan gevoel, hoe minder inlevingsvermogen.
  Dus ja, ik vind dat het roer om moet! En snel ook, anders kon het wel eens te laat zijn!

 2. ZONDER KLEREN GAAN WIJ SAMEN VOORT – VOOR DE NAAKTE BASIS – WAAR – HEID : WEDER – ZIJDS VERTROUWEN MET VRIJE OP – RECHT – HEID EN VASTBERADEN VOOR [- NAME -] NEMENS : P O S I T I V I T E I T !

 3. Draaiboek voor een relatief vreedzame reset van rijkdom.
  – Geef het leger opdracht om de vermogens, de goudvoorraden en het zeggenschap van de bankenfamilies en de superrijke elite te confiskeren.
  – Laat daarna de bankcomputers uitsluitend nog fungeren als “hub” voor geldstromen en maximeer het rentepercentage over debet en credit op 1%.
  – Laat als de sodemieter de landen en volkeren die tot op heden als wingewesten zijn geplunderd, delen in de voorspoed van het westen. Begin met wereldwijde staatsschuld kwijtschelding en opheffing belasting paradijzen.
  – Stel een Basisinkomen vast voor alle ingezetenen na 18 jaar Nederlanderschap.

  OOK BELANGRIJK IS…
  – Stem tegen handelsverdragen zoals TTIP, ISDS en CETA waarin verstopt zit het WWW te “reguleren”. https://petities.nl/petitie/ttip-nee
  – Hoop dat het internet niet door bovengenoemde elite reeds wordt gekaapt alvorens de alomvattende wereldrevolte is uitgerold.

 4. Beste Rob e.a.
  Het kan een lange mars worden. Dat is geen probleem zolang de richting van huidige technocratie maar wordt omgebogen naar een soort Bruto Nationaal Geluk denken. (Buthan). Ik sluit reïncarnatie niet uit dus valt er nog genoeg te genieten ook later dus. Niet verzuren, voljouden en humor is altijd een goede strategie trouwens. Waar wij ons al meer dan 200 jaar op blind staren is dat we denken dat de techniek en de wetenschap, de geleerden, het wel (voor ons) op gaan lossen. Zolang deze echter als grote motor de multinationals, banken en faciliterende regeringen hebben is dat onmogelijk. Het wordt dan een wereldwijd ziekenhuis met allemaal reservaten voor hen die zich niet aan de regels wensen te houden. Een hele mooie historische analyse van hoe dit allemaal werkt staat in een al wat oud maar tegelijk zeer actueel boek van Theodore Roszak (hij noemt zichzelf een pacifistische anarchist), ‘ Het einde van Niemandsland’ waar afgerekend wordt met het Realiteitsbeginsel, de rede, de wetenschap. Ook progresieve verouderde krachten kunnen zich beter herorientëren. Ook Illich en Gorz hebben nog niets aan actualiteit ingeboekt. In deze kan de lange mars ook best een verkorte Revolutie worden met de nodige schermutselingen. Klein en van binnen beginnen. Ik ben alvast begonnen. Met heel veel plezier en nieuwe vergezichten

 5. Ik zie dat eerlijk gezegd niet zitten. Als je de mensen de toeslagen afpakt die ze niet voor niets hebben komen ze niet rond, Basisinkomen alleen is te weinig. Ik zie niet in om mensen die genoeg hebben ook een basisinkomen te geven.

  • Het voorgestelde basisinkomen is 3 maal de maximale sociale maandhuur, dat komt boven de 2000 euro uit per maand

 6. Jaaaah, zo doen we dat!
  En anders denken over geld is zo geleerd, hoor. Laten we dat oude corrupte systeem achter ons laten. 🙂

 7. Naar het lijkt ben je (rob) wel tevreden met de manier waarop de (r)overheid die andere monopolie positie ge(mis)bruikt. Naar ik aanneem is dat niet zo, of wel? Dus hoe komt het dat deze taak (geldschepping) wel aan diezelfde mensen (die zich zelf overheid noemen) is toevertrouwt?

  De overheid als oplossing voor problematiek in de samenleving, het moet niet gekker worden, ook jij weet toch dat dat in ieder geval niet gaat werken. het systeem van nu weet je het ook zeker van, dat dat is wat je niet wil.

  Mag ik de conclusie terugtrekken dat je een religieus extremist bent? En dan doel ik op je irrationele geloof in de democratie als heilzame oplossing voor problematiek die je tegenkomt.

  De oplossing voor het “geld” probleem kan niet gezocht worden binnen diezelfde techniek, “geld”.
  Dat is juist het probleem. Maar wat is geld? is dan de vraag. En dan blijkt er ook ineens een onoverkomelijk taalprobleem te zijn. Wij mensen hebben een serieus communicatieprobleem, juist doordat we denken brilliant te zijn met onze talen (die ervoor zorgen dat we niet met elkaar kunnen communiceren) des te primitiever zijn we in onze communicatie.

  oke, wat mij betreft is het feit dat private partijen geld scheppen, geen enkel probleem, het probleem is dat mensen er gebruik van maken.
  De enige moreel juiste wijze om aan geld te komen, is:
  A. Belastingvrij
  B. Rentevrij
  C. Met minimaal verbruikte energie

  Maw, op “criminele” wijze.

  Er is trouwens wel echt iets wat je kan doen voor de creatie van een fijnere samenleving
  en dat is er voor zorgen dat jij het fijn hebt. En dat is dan ook echt het enige zinnige wat je doen kan.
  De rest is (zoals george carlin gezegd zou hebben) Bullshit!

  • Ik geloof niet in de huidige democratie die op papier slechts bestaat. Het volk heeft helemaal geen macht (en neemt deze ook niet).
   Helaas geloof ik ook niet in een omkering van de hele maatschappij in een keer. Ik ben er van overtuigd dat langzaam maar zeker het bewustzijn van mensen groeit over hoe de samenleving echt in elkaar gestoken is. Pas als de meeste mensen er klaar voor zijn zal de overheid overbodig worden. Nu zijn we dermate geïndoctrineerd dat we denken niet zonder overheid te kunnen functioneren. Dus mocht er een soort machtsstrijd komen waarbij een overheid tijdelijk het loodje legt dan zullen we nog niet klaar zijn om met elkaar samen te leven op vreedzame wijze. Wat we wel in de tussentijd kunnen doen is aansturen op een ander geldstelsel! En we zouden kunnen leren elkaar een basisinkomen te gunnen. Dat alles langzaam op weg naar een samenleving van gelijkwaardigheid en genegenheid. Ik ga er voor, maar weet dat het nog veel eeuwen op zich zal laten wachten.

   • dus je staat een wijziging in het kookproces voor?
    (in het kookproces van de kikker) (die vanavond op het menu staat)

    jammer dat je zo gelovig bent, zonder dat woord, zou je veel verder komen, onderdeel van de indoctrinatie. Evenals het woord “geld”

    dat is een advies van mij aan iedereen, ga is bezig met dat woord “geloven” en het woord “geld”, daarna kunnen ze beide ge-delete worden uit je woorden-schat?!@#
    uh? (Noem ik je nu ineens, schat?)
    vanaf daar/dan kan je verder gaan bekijken wat te doen, maar de verwijdering van die 2 woorden is essentieel en waarschijnlijk ff een projekt op zich, tenminste, ik heb die “verwijder meteen” knop nog steeds niet gevonden.

    anyway……….

    jij gaat voor iets, waarvan je “weet” dat het over een paar eeuwen gaat plaatsvinden.
    pffff, menselijke interactie via taal, lijkt als water en vuur.

    maar, rob, ben je het met me eens, dat “het fijn hebben” (thrive) onze 1e priotireit is?

    en misschien ff terzijde, maar niet geheel overbodig te melden, is, dat ik het pad “het fijn hebben” heb gevonden, en dat maakt alle verschil! Maar er zijn weinig soortgenoten hier, ook maar weinig sporen om te volgen, ze zijn er wel hoor, alles ter verkenning.
    maw: It’s lonely at the top! maar ondanks dat, is “het fijn hebben” en blijven 1e prioriteit.

 8. Heel goed Rob. De beuk erin en afrekenen met technocratisch en financieel geneuzel. Ik had nog wel even mijn bedenkingen bij de titel Rijdom voor iedereen(Tedje van Es syndroom). Er is meer dan financieel rijkdom. De alsmaar grotere zucht naar deze rijkdom is aangeleerd/aangesmeerd gedrag vanuit een kapitalistische en meer algemeen technocratische visie. Dit is juist de reden waardoor de wereld op hol lijkt te slaan(Ecologische crisis) en een verkeerde ‘Verwildering’om ons heen grijpt. En die koppeling aan huren vind ik ook een moeilijk verhaal. Kunnen zo de huisjesmelkers niet de nieuwe ‘bankjongens’van dee toekomst worden? Met alle toeters en bellen die daar dan weer bij horen. Maar goed zeker is dat dit alles makkelijk te betalen is. Ik wil trouwens geen staatsbank. Dat is ook een gevaar. Meer een coöperatieve bank met wat lui voor de aansturing en verwerking. Salaris een basisinkomen. Dan zullen er veel bankiers, lees politici met een te hoog en te vroege pensioenvoorziening, vertrekken naar het buitenland. Heel goed. Nog meer financiele- en woonruimte voor iedere vluchteling.

  • Jij bent bang dat degenen die er op ‘los geleefd hebben’ nu ‘beloond’ worden voor ‘lui’ gedrag. terwijl de ‘harde werkers’ er op deze manier bekaaid af komen? Wordt het niet eens de hoogste tijd al dit soort waandenkbeelden te doorbreken. Waarom is iemand ‘meer waard’ die keihard werkt dan iemand die minder hard werkt? Waarom verdient iemand die presteert meer aanzien en inkomen dan iemand die binnen de geldende regeltjes minder presteert?

   • U vergeet misschien dat heel onze cultuur met ´ belonen en straffen ´opgebouwd is.
    Die omslag is net zo als bij Zwarte van Piet ontdoen, zal toch zijn beloop hebben en niet van de ene op de andere dag kunnen plaatsvinden.

   • Losgeleefd? Heb je enig idee hoe het is om ontslagen te worden en geen enkel uitzicht op een normaal betaalde baan meer te hebben, behalve die nog maar de helft uitbetalen. Met je losgeleefd!
    Mijn partner is altijd leerkracht geweest en werd in 2010 ontslagen. Sindsdien is hij zelfs deur aan deurverkoop gaan doen en rottige callcenterbaantjes. Om maar uit die uitkering te blijven. Net als ik eigenlijk. Altijd goed betaalde administratieve banen gehad en nu ben ik aan het schoonmaken om maar wat bij te verdienen. Donder op, man!

    • Ik heb ook economische tegenslagen gehad, maak je geen zorgen. Als ik je verkeerd begrepen heb, dan bied ik mijn excuses hiervoor aan.

 9. Voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar???
  IPV verdeel en heerst, stel ik voor “Voor iedere mens op deze prachtige planeet”.

 10. De Nederlandse regering kan de staatsschuld inderdaad met één pennenstreek doorhalen en zelf geld gaan drukken, wat dan vrij is van rente. Dan hoeven we die flappen van die banken niet meer. Het is inderdaad een belangrijk recht dat iedereen in zijn levensonderhoud kan voorzien. Niet langer de genocide door de sociale dienst of het UWV. Het feit dat Rutte liever de bevolking komt doden dan het even op te lossen, waarbij de uitkeringen dan al om worden gezet naar een basis inkomen, geeft aan hoe de reptielen van achter de schermen de lichamen van de politici aansturen. Als ik kijk naar het beleid van de regering, kan ik mij niet voorstellen dat de reptielen niet zouden bestaan. Er zit dan een tweede complot achter het eerste complot. Mensen hun middelen van bestaan afpakken past alleen een bananenrepubliek. De overheid probeert elk talent tegen te gaan en dan krijg je ook dit soort dingen, burgeroorlog. Hoe meer schrijftafels de ambtenaren hebben, hoe meer leed ze aanrichten.

 11. Beste Rob Vellekoop, reken nu eens voor ons uit wat het totale bedrag is per jaar als iedereen boven 18 jaar of ouder een basisinkomen krijgt. Dat zijn er zo’n 10 miljoen En dat is 10 miljoen x 12.000 = 120 miljard. Als dan alle subsidies verdwijnen alle sociale uitkeringen, dan komen we volgens mij nog maar op de helt zo’n 60 miljard. En wie betaalt dan de overige 60 miljard?! Onze armoedige regering wellicht?! Vergeet het maar, want zij gweven liever miljarden uit aan een veel te dure JSF, en dat terwijl er in Zweden Saab een half zo dure en ook zeer geavanceerd JSF klaar ligt, als er zonodig nieuwe jachtbommenwerpers moeten komen! Graag je rekensom met onderbouwing! mvg Co Meijer

  • Beste Co, jij rekent nog met het oude systeem. Het gaat er om dat de geldschepping bij de overheid terecht komt. Hiervoor wordt wel voorgesteld om deze zeggenschap bij een zogenaamde vierde macht te leggen, een soort geld-autoriteit. Naast de andere drie machten, zoals de wetgevende macht. Ik stel in mijn artikel voor de geldhoeveelheid af te stemmen op de behoefte aan geld gebaseerd op de inkomens en uitgaven van de bevolking. Dat is dus geen rekensom over uitgaven, maar een inschatting van het Bruto Binnenlands Product als basis van de berekening voor de geldhoeveelheid. Jij zit nog te veel vast in begrotingstekorten en uitgaven.

 12. Helemaal mee eens. Maar is het niet zo dat de banken de baas zijn van de politiek? Met andere woorden: De politiek werk toch voor de banken?

   • Ok, maar je ziet dat de politiek in de vorm van dit kabinet vol zelfvertrouwen hun besluiten neemt. Je kan zien dat ze zich gesteund voelen. Dat ligt in andere EG landen anders. Tenminste , zo lijkt het. Hoe kan je deze macht breken? Het geld heeft altijd de macht gehad totdat de bevolking de handen ineen sloegen en gingen samenwerken.

    • Ik denk dat de kennis van burgers over de geldcreatie voldoende is om het huidige geldsysteem te laten ophouden. Zolang de burgers er voor kiezen om alles gelaten aan te zien en Rutte de verzorgingsstaat te laten afbreken zal er niets veranderen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.