Bouwplan voor Nieuw Nederland

Nederland moet een land worden waarin het prettig wonen en leven is voor iedereen. Door armoede en schulden is er bij burgers veel onnodig leed. Daarvoor moet Nederland op de schop.
Er moet
– Een systeem van basisinkomen ingevoerd worden,
– Wonen en gezondheidszorg moeten betaalbaar worden,
– Het bankenstelsel gesaneerd,
– De invloed van de EU teruggedrongen,
– De gulden keert terug en
– De financiële crisis zal hierdoor worden bezworen.

Er moet een maatschappij komen waarin de welvaart gelijkmatig over elke burger verdeeld wordt. Waarin niemand in armoede leeft. Waarin ieder het grondrecht heeft op een menswaardig basisinkomen waarop hij terug kan vallen wanneer hij of zij arbeidsongeschikt, werkloos of ouder dan 65 is. Op dat inkomen heeft iedere Nederlander onvoorwaardelijk recht.
Nieuw Nederland is geen lid meer van de Europese Monetaire Unie waardoor de gulden weer terug komt. De macht van de banken wordt doorbroken. Het privatiseren wordt stopgezet en teruggedraaid. De tijd van het grote graaien zal voorbij zijn. Openbare voorzieningen zoals elektriciteit, gas en water zijn van ons allemaal en daarvan zullen niet uitsluitend enkele bevoorrechte bedrijven en hun aandeelhouders nog langer kunnen profiteren. Multinationals zullen zoals elke andere belastingplichtige het vastgestelde tarief belasting gaan betalen in plaats van de faciliteit krijgen hun winsten weg te sluizen naar of gunstige afspraken met het Ministerie van Financiën te maken. Belastingen zullen worden geheven naar draagkracht.
In een van de rijkste landen die Nederland is, zal gedeeld worden, omdat er genoeg is voor iedereen. Naast respect voor elkaar zal er ook meer respect komen voor natuur en milieu. Winst of het economische belang zal niet meer de hoogste prioriteit krijgen, maar het respect voor mens en milieu komt voorop te staan.

DOELSTELLING
Er moet een eind komen aan de huidige situatie waarin mensen zonder werk  worden uitgesloten, gestigmatiseerd of in de verdomhoek geplaatst. Ieder mens is gelijkwaardig en verdient even veel respect en waardering. Datzelfde geldt voor de natuur. Onze welvaart mag niet langer ten koste gaan van het milieu.

MIDDELEN
1. Het basisinkomen

Wij willen een maatschappij waarin mensen voor elkaar zorgen. Iedere Nederlander vanaf 18 jaar heeft levenslang recht op een onvoorwaardelijk basisinkomen. Hierdoor zullen de uitkeringen komen te vervallen. Er ontstaat een andere kijk op werk en inkomen. Werkgelegenheid voor iedereen die kan werken bestaat niet. Daarom moeten we als uitgangspunt nemen dat er voor een deel van de bevolking geen regulier betaald werk is. Onze samenleving zal moeten leren dat niet-werkenden een even belangrijk onderdeel vormen als de werkenden. Je werkt niet meer uit economische noodzaak, omdat je immers op het basisinkomen kan terugvallen, maar omdat je werk interessant en aantrekkelijk vindt. Veel minder zal je je laten leiden door economische redenen. Aan de andere kant zullen bepaalde banen die nu oninteressant gevonden worden door mensen pas dan ingevuld gaan worden nadat dit interessant gemaakt is door de werkgevers. Kortom er ontstaat een hele andere kijk op werken en niet-werken. Iedereen die werkt heeft ook recht op het basisinkomen, dit wordt echter zodanig verrekend (door middel van belastingheffing) met zijn werk-inkomen dat het basisinkomen hier niet extra bovenop komt. Vergelijk het met de AOW en een aanvullend pensioen.

Basisinkomen in de praktijk
In Nieuw Nederland is het voor iedere burger goed leven. Dankzij het basisinkomen hoeft hij zich geen zorgen meer te maken over bezuinigingsmaatregelen die hem zijn woning en werk kunnen kosten. In Nieuw Nederland geldt een nieuw grondrecht: iedere Nederlander heeft onvoorwaardelijk recht op een basisinkomen. Dat betekent dat als het economisch minder gaat dit nooit meer ten koste kan gaan van dit gegarandeerde inkomen.

– Einde dolgedraaid controle-apparaat
Nieuw Nederland is niet de politiestaat die ons land nu aan het verworden is. Er is een enorm controle-apparaat op de been om ieder die een uitkering krijgt te controleren. Doordat er in Nieuw Nederland een basisloon geldt zonder voorwaarden is slechts zeer beperkte administratieve controle nodig. Op deze manier kunnen ouderen onbezorgd van hun ´oude dag´ genieten, zij hoeven geen angst meer te hebben dat een relatie een korting op hun AOW tot gevolg heeft. Het basisinkomen is persoonsgebonden en voor iedereen even hoog, ook als je met een of meerdere mensen samenleeft. Datzelfde geldt voor mensen die gescheiden zijn, elke partner krijgt immers een basisinkomen waardoor de afhankelijkheid beperkt is tot het extra inkomen dat eventueel bovenop het basisinkomen verdiend wordt.

– Werknemers
Werknemers zullen een baan pas aannemen als het werk hen bevalt. Dat brengt meer plezier in het werk. Zij hoeven perse geen baan meer te accepteren, want een inkomen hebben zij in ieder geval.

– Huisvrouwen/huismannen
Huismannen of -vrouwen zijn minder afhankelijk van hun partner, want iedere Nederlander krijgt immers een basisinkomen. Ook voor hen betekent dit meer vrijheid.

– Meer vrijheid
Wanneer mensen het basisinkomen niet genoeg vinden hebben zij natuurlijk de vrijheid meer te verdienen. Als ondernemer of directeur, zzp-er of welke variant dan ook. Ook voor hen geldt dat zij in ieder geval de parachute van het basisinkomen hebben.

– Niet-werkenden
Het onderscheid tussen werkenden en niet-werkenden is onbelangrijk in Nieuw Nederland. Er is geen enkele reden dat een werkende zich beter voelt dan iemand zonder baan.

– Bijdrage naar draagkracht
Omdat iedere Nederlander recht krijgt op een basisinkomen in Nieuw Nederland, zal ieder in de mate dat hij dit kan daaraan bijdragen. Met andere woorden bedrijven, mensen met topinkomens en vermogenden zullen meer belasting dan nu moeten betalen. Voor hen geldt dat ook zij altijd weer kunnen terugvallen op het basisinkomen.

Voordelen basisinkomen
Vergeleken met de huidige situatie zijn er enorm veel verbeteringen mogelijk door de invoering van een basisinkomen. Hieronder tref je een samenvatting van de voordelen aan.

Vergelijking uitkering / basisinkomen
Huidige situatie Basisinkomen
Uitkeringsniveau is te laag waardoor 1,1 miljoen mensen in armoede leven en zelfs 70.000 honger lijden. Basisinkomen voldoende voor voeding, huisvesting en sociale omgang. Armoede en voedselbanken verdwijnen
Bestaansonzekerheid Bestaanszekerheid voor iedereen
Ingewikkeld systeem van sociale zekerheid wat gevoel van onmacht en onvrede bij de burger versterkt Sociale zekerheid wordt radicaal vereenvoudigd
Systeem van uitkeringen werkt tweedeling in de maatschappij in de hand Basisinkomen betekent absolute solidariteit. Uitkeringen verdwijnen
Uitkeringsgerechtigden worden beschouwd als tweederangsburgers. Gevoel van minderwaardigheid. Iedereen voelt zich volwaardig burger met een basisinkomen. Zelfrespect groeit.
Financiële afhankelijkheid van partner Financiële onafhankelijkheid van partner
Ouders kunnen zich minder richten op opvoeding kinderen door struggle voor bestaanszekerheid. Ouders die zich meer op opvoeding kinderen willen richten kunnen zich dit financieel permitteren.
Werknemers verkeren in afhankelijke positie ten opzichte van werkgevers. Werknemers hebben sterkere positie op arbeidsmarkt, ze hoeven niet meer elke baan te accepteren
Werknemers kunnen moeilijk ontslag nemen. Werknemers kunnen gemakkelijker ontslag nemen.
Werknemers zullen minder arbeidsvreugde hebben omdat ze iedere baan moeten accepteren. Werknemers zullen meer op zoek gaan naar een baan die ze leuk vinden dan die economisch noodzakelijk is

 

2. Ziekenfonds
Er komt een fonds voor iedereen die ziek is. Dat is een coöperatief fonds, beheerd en bestuurd door de deelnemers. Dat zijn de burgers: jij en ik.
Gezondheid is belangrijk en kan niet overgelaten worden aan commerciële ondernemingen, waar het maken van winst het voornaamste doel is. Zorg, zowel voor zieken, invaliden, senioren, chronisch zieken alsmede minderjarige kinderen, is geen economisch product. Voor het ziekenfonds komt de gezondheid op de eerste plaats. Het fonds moet natuurlijk de kosten beheersen, maar mag niet winststrevend te zijn. Toezicht zal moeten plaatsvinden door de burger.

Het huidige systeem met commerciële ziektekostenverzekeraars, die concurreren over de rug van de patiënten, wordt omgezet in een Ziekenfonds op coöperatieve basis. Dit landelijke Ziekenfonds wordt een vereniging waar alle verzekerden automatisch lid van zijn. Het voordeel voor de burger is dat er lagere premies betaald zullen worden.

3. Algemene voorzieningen
Water, gas, elektriciteit, telefoon/internetverkeer zijn voorzieningen die iedere burger nodig heeft. Deze voorzieningen komen in handen van de burger door middel van coöperaties. De burger bepaalt de prijs voor deze algemene voorzieningen. Het winststreven staat niet meer voorop, maar het beheersen van kosten en baten zodanig dat continuïteit gewaarborgd is.

4. Directe democratie
Het systeem van partijendemocratie, de indirecte democratie, wordt aangevuld met Beslissende Referenda. (naar Zwitsers voorbeeld)

5. Kredietverlening
Door de koppeling van het basisinkomen aan de zogenaamde beslagvrije voet kunnen mensen met schulden niet hun basisinkomen verliezen, zelfs wanneer zij schulden hebben. Aan de andere kant betekent dit dat alleen mensen die werkzaamheden verrichten en daardoor een inkomen bovenop hun basisinkomen verdienen nog geld kunnen lenen.
Daarnaast zal de huidige opstapeling van schulden en buitensporige boetes bij niet betaling niet meer mogelijk zijn.

6. Wonen
Er komt een maximale huurprijs gekoppeld aan het basisinkomen. Wanneer huren stijgen, zal het basisinkomen meestijgen. Woningcorporaties krijgen meer autonomie ten opzichte van de overheid. Daarnaast komt er meer directe deelname c.q. betrokkenheid van de burger door de instelling van bouwcorporaties in coöperatieve vorm.

7. Banken
Banken verliezen hun huidige privilege van geldcreatie. Op dit moment kan een bank met het bezit van slechts 3 euro 100 euro uitlenen. Dit noemen we de dekkingsgraad van 3%. Tegenover iedere euro die wordt uitgeleend zal een hele euro moeten staan. Banken zullen geen geld meer mogen uitlenen tegen rente van meer dan 10% (huidige percentage is nu 15%). Wanneer de prikkel wegvalt om aan het uitlenen van geld exorbitant veel te verdienen zal ook de behoefte om de schuldenlast in de maatschappij te laten toenemen wegvallen. De rol van de banken wordt daardoor genormaliseerd, zij zullen niet langer het risico met zich meebrengen crises te veroorzaken. Zij zullen een bescheiden speler worden in het geldverkeer.

8. Centrale Bank
De macht van de centrale bank De Nederlandsche Bank komt terug bij de burger. Op dit ogenblik bepaalt de Bank het monetaire beleid zonder dat zij daarvoor verantwoording moet af leggen aan het parlement. Ook het recht van geheimhouding verdwijnt. De centrale bank wordt onderdeel van het Ministerie van Financiën. De Minister van Financiën draagt voortaan dus ook verantwoordelijkheid voor de geldcreatie.

9. Eurozone/ Europese Monetaire Unie
Nederland stapt uit de eurozone en de gulden keert terug. Doel de zeggenschap over het monetaire beleid terugbrengen waar het hoort, namelijk bij het Nederlandse volk via het Nederlandse parlement.

10. Milieu en Natuur
We moeten zuinig zijn op de natuur en deze voor volgende generaties veiligstellen. De natuur zal niet mogen wijken uit economische motieven. Want de grens aan de groei is het respect voor mens en natuur. Het streven naar winst of een zogenaamd economisch nut is niet langer een reden om de natuur te vernietigen of te beschadigen. Er moeten meer maatregelen komen om het leefmilieu te beschermen tegen verontreiniging van bijvoorbeeld fijn stof.

11. Werkgelegenheid
Volledige werkgelegenheid voor de complete beroepsbevolking is onmogelijk. Nooit zal er werk zijn voor iedereen. Ook daarom biedt de instelling van het basisinkomen uitkomst. Mensen die willen werken omdat zij bijvoorbeeld hun inkomen willen vergroten of omdat zij van hun hobby hun werk willen maken kunnen aan de slag. Een ander deel van beroepsbevolking wil dit niet of zal met hun activiteiten, zoals bijvoorbeeld kunstenaars en artiesten, geen inkomen kunnen verwerven. Ook dan is het basisinkomen hun vangnet.
Werkgelegenheid zal er steeds zijn, maar de werknemers zullen kritischer worden in het accepteren van banen, nu zij het vangnet van het basisinkomen hebben. Dit bevordert dat mensen voortaan die werkzaamheden zullen verrichten waarvoor zij eerder zullen kiezen uit persoonlijke voorkeur dan vanuit een economische noodzaak.

12. Gekozen burgemeester
Momenteel worden burgemeesters benoemd door de overheid. Dit systeem wordt vervangen: de grootste partij die bij de gemeenteraadsverkiezingen levert automatisch de burgemeester.

13. Alternatieve energiebronnen
De ontwikkeling van middelen om energiebronnen zoals zon, water en wind meer en efficiënter te benutten moet gestimuleerd worden. Daarbij moet niet langer zoals nu het winststreven voorop staan, maar het bewaken van het evenwicht tussen mens en natuur. Europese normen zijn niet maatgevend, maar de normen die de Nederlandse burger stelt zijn bepalend. Het economisch belang hierbij is ondergeschikt aan de instandhouding van de natuur en het woongenot.

14. Onderwijs
Het onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedere burger en moet kosteloos gevolgd kunnen worden. Op deze manier wordt voorkomen dat een of meerdere groepen van deelname worden uitgesloten door gebrek aan voldoende financiële middelen.

15. Koninklijk Huis
De leden van het Koninklijk Huis worden eveneens belastingplichtig net zoals elke andere burger.

16. Defensie
De krijgsmacht wordt afgebouwd tot een internationaal aanvaardbaar niveau. De mate van beschaving moet af te lezen zijn aan de mate van overleg en besluitvorming en niet aan de mate van afschrikking door wapens of soldaten.

Rob Vellekoop

 

 

17 Comments

 1. Beste Rob, helemaal mee eens en zie het basisinkomen als een middel om uiteindelijk vrede te creeeren omdat mensen kunnen werken aan zelfrealisatie en er veel prikkels worden weggenomen die frustratie woede haat en angst aanwakkeren in het huidige systeem door de prestatiedruk , belastingen, verschil tussen arm en rijk, stigmatisering, een overheid die onbuigzaam is en belangen behartigd van de elite en multinationals en niet onze aarde en de mens centraal stelt. Basisinkomen is de opmaat tot een wereld zonder geweld en in volledige transparantie waar men weer samen wil werken er er duurzame welvaart ontstaat waarin mensen hun vrijheid weer terugkrijgen. Dank je wel voor je inzet in al je jaren en vasthoudendheid.

 2. Vraagje: Er wordt geschreven dat het ‘Koningshuis’ ook belasting zou moeten gaan betalen, maar is er nog wel een koningshuis nodig, en hoe zit het met de fam. Habsburg die (medewerking) aan genocuide heeft gepleegd, met lidmaatschap aan een of zelfs meerdere criminele organisatie(s)? Is dit wel verantwoord?

 3. Doe ik ook niet, het zal mijn tijd wel duren. Ik ben wel voor een basisbelasting voor iedereen, we profiteren allemaal van maatschappelijke voorzieningen, dus mogen we ook allemaal onze bijdrage leveren. Verder een vlaktaks. Waarom? Omdat, als je al wilt differentiëren, moet differentiëren naar welzijn, niet naar welvaart. Aangezien welzijn lastig te meten is dan maar iedereen hetzelfde percentage afdragen. Welvaart is een heel subjectieve keuze om te gebruiken voor differentiatie, en daarop ieders bijdrage te baseren.

 4. Hmm, blijkbaar een tere snaar geraakt. Blijkbaar mag ik niet zeggen wat ik van deze plannen vind en geen afwijkende mening hebben. Basisidee van dit plan is dat de een op de zak van een ander teert, dat heet dan sociaal. Ik ben meer van zelf werken voor de kost, en juist te proberen NIET op de zak van een ander te teren. En daarmee zeg ik niet dat ik tegen sociale vangnetten ben, maar dat basisinkomen is me allemaal te gemakkelijk.

 5. Not my cup of tea. Is de ultieme legitimatie voor een aantal mensen om te teren op de zak van anderen. En het is niet zo dat iedereen een basisinkomen krijgt, als je te veel verdient wordt je gekort. Klinkt me allemaal erg communistisch en irreëel in de oren.

  • Is communistisch iets vies of zo? Of refereer je aan het staatskapitalisme van de USSR en de Volksrepubliek China? Hoe reëel is het gedurende tientallen jaren economieën kapot te bezuinigen? Hoe reëel is onze huidige samenleving trouwens? Hoe reëel is macht, autoriteit en gezag? Hoe irreëel is een samenleving die uitsluitend uit is op het maken van winst ten laste van het laatste greintje menselijkheid?

 6. “Iedereen die werkt heeft ook recht op het basisinkomen, dit wordt echter zodanig verrekend (door middel van belastingheffing) met zijn werk-inkomen dat het basisinkomen hier niet extra bovenop komt. Vergelijk het met de AOW en een aanvullend pensioen.”

  Rob, zou je dit stukje eens iets verder willen verduidelijken?

  Ik heb in mijn omgeving wel eens gesprekken waarin ik mensen enthousiast wil maken voor een basisinkomen en steevast komt dan de opmerking: ‘dan wil niemand meer werken’. Verwijzen naar een succesvol sociaal experiment dat in de jaren 70 in Canada plaatsvond blijkt te veel moeite. Nu ja, dat verwijzen niet natuurlijk, maar mensen willen de moeite niet doen om zo’n onderzoek te gaan lezen. Het moet ze in hapklare brokken worden opgediend.

  Ik was dus hier op zoek naar die brokken, maar ik moet heel eerlijk bekennen dat ik bij hetgeen ik hierboven gequote heb ook de weg kwijtraak..
  Vooral dat stukje dat het basisinkomen NIET extra bovenop werkinkomen komt. Helemaal niet? Of deels niet? Dat vergelijk vervolgens met AOW en aanvullend pensioen maakt het helemaal verwarrend. Mijn ouders leven niet meer, maar ik kan me toch echt herinneren dat dat aanvullend pensioen WEL bovenop de AOW kwam..

  Nja, kortom: graag wat meer uitleg want ik ben ervan overtuigd dat invoering van een basisinkomen onze enige uitweg uit de ellende is.

 7. Inderdaad een heel interessant initiatief deze BIP. Het invoeren van een basisinkomen voor iedereen heeft zoveel voordelen en niet alleen economische maar vooral ook sociale en psychische gevolgen. Ook ik moet een en ander nog op me laten inwerken -dit is zo’n revolutionair idee!- maar jullie programma spreekt me wel aan. Maar of we nu perse terug moeten naar de gulden? Is dat ook niet te duur? Moeten we het streven naar een basisinkomen ook niet vooral Europees regelen? Dat laatste lijkt me wel verstandig om aanzuigende werking tegen te gaan. Maar ik zal de komende tijd deze site blijven volgen. Ga zo door BIP, heel goed initiatief dat absoluut toekomst heeft!

 8. Ja ik heb sympathie voor het idee van een basisinkomen. Maar het blijft bij een gevoel. Ik mis – voor wat ze waard zijn ja – economische doorrekeningen. Ik mis ook het onderbouwde antwoord op de onvermijdelijke reactie “uhh.. dan gaat niemand meer werken”.

  En ik zou iets doen aan de toonzetting van het pamflet. Het komt nog al slachtofferig over, terug naar de zorgende samenleving en lijkt vooral armen, zieken en bejaarden aan te spreken. Wie zijn je beoogde electoraat? Richt je op hen! Mijns inziens is er veel meer maatschappelijk draagvlak voor dit duurzame idee dan nu aangesproken wordt.

  Anyway, succes!

  • Beste Joost, het antwoord op de onvermijdelijke vraag “uhh.. dan gaat niemand meer werken” is eenvoudig.
   Van 1974 tot 1979 vindt een succesvol basis inkomen experiment plaats onder de naam “Mincome Program” in een kleine Canadese stad. Onderzoeker Evelyn Forget is een van de personen die de sociale gevolgen bestudeerde van het gegarandeerde inkomen experiment. Zij vertelt meer over haar bevindingen 20 jaar nadat het experiment is afgesloten. Lees verder Waar je kunt lezen dat het basis inkomen juist een positief effect heeft op de stemming van mensen en op hun behoefte aan juist meer activiteit.

   • Ja dank je. En naar mijn mening is een antwoord op de “uhh..”-vraag zó cruciaal dat ie proactief gecommuniceerd mag worden. Wees de “jamaar”ders maar vóor.

 9. Is het mogelijk om jullie plannen door te laten rekenen, bijvoorbeeld door het CPB? Ik vind het in essentie namelijk een heel goed idee, maar is het ook realistisch?

  D,

 10. Mee eens!
  Ook zouden we geen of veel minder geld meer uit moeten geven aan militaire doeleinden, zoals bijvoorbeeld de JSF. Scheelt miljarden.

 11. Count me in!
  Helemaal mee eens….moet het nog wel een keer nauwkeurig lezen.
  Kan de BIP als concept niet ergens downloadbaar worden gepubliceerd?
  Met verwijzing naar opstellers, no problem.
  Dan kan e.e.a. wat rustiger gelezen worden en door derden ook gepubliceerd worden.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.