Klant eist zijn betaalde rente van hypotheekbank terug. Wie volgt?

Utrecht – SNS Bank (Nederlandse staat 100% eigenaar) wordt gedagvaard door een klant die van de bank zijn betaalde hypotheekrente terug wil. Hij vindt dat hij deze ten onrechte heeft betaald en eist terugstorting op zijn bankrekening of korting op de hypotheekschuld.

De klant heeft van SNS 156.000,- ontvangen voor de aanschaf van zijn huis. SNS heeft dit geld echter nooit in eigendom gehad maar dit domweg uit het niets gecreëerd met een boeking (zoals alle banken dat doen) op het moment dat dit uitgeleend werd. Hij moet dit bedrag over 30 jaar terugbetalen aan de bank en eveneens in totaal zo’ n 200.000,- rente over een bedrag dat nooit van de bank is geweest.

Daarnaast accepteert de klant niet dat zijn hypotheek samen met andere aan investeerders/speculanten is verkocht door SNS (securitisatie) omdat hij daarvoor geen toestemming heeft gegeven. Hij eist minstens een deel op van de winst die SNS hiermee verdient. Mocht de klant er in de toekomst niet meer in slagen deze hypotheekrente te betalen dan wordt uiteindelijk zijn huis verkocht en blijft hij zitten met een enorme restschuld over geld dat nooit van SNS is geweest!

Inmiddels heeft de man over de afgelopen 11 jaar 70.000,- aan rente betaald aan SNS.

SNS Bank heeft tot 15 april 2015 uitstel voor beantwoording op de dagvaarding gekregen van de rechter. Met grote belangstelling kijken we hoe deze zaak zich verder ontwikkelt.

Welbeschouwd zijn mensen met een hypotheek de slaven van de bank. Zij trekken altijd aan het kortste eind, de bank komt er altijd goed vanaf. Zij hebben nooit een cent geïnvesteerd in de hypotheken, dus kunnen daar feitelijk alleen maar op winnen, zelfs wanneer de klant niets meer kan betalen, dan verkopen zij het huis en boeken de vordering die zij op de klant hebben af. Daarmee is voor hen de kous af, terwijl de klant zonder woning en met een restschuld achterblijft.

Er is echter een verzachtende omstandigheid voor de slaaf. Des te meer belasting hij betaalt over zijn inkomen des te meer belasting hij terug krijgt door de hypotheekrente-aftrek. Dit is dan weer wrang voor al die mensen die geen eigen huis bezitten en geen hypotheekrenteaftrek kunnen toepassen, zij moeten meer opbrengen om voldoende belasting in de schatkist te brengen.

De Ommekeer heeft deze zaak inclusief documenten opgenomen op de site.
Meer lezen over de praktijken van banken: ‘Geld komt uit het niets’ van Ad Broere.

15 Comments

 1. De SNS-kwestie; hypotheekrente over krediet uit het niets…

  Brief v/d boze klant:

  Betreft: klacht betreffende misleiding XXBank mede n.a.v. uw brief d.d. XX-XX-2014

  Kenmerk van mijn hypotheek: 0333333223 (via DDDDD adviesbureau)

  Datum: 19 maart 2015

  Geachte heer/mevrouw,

  Hiermee kom ik terug op uw aan mij gerichte brief van XX-XX-2014, waarin u mij kennelijk houdt aan de tussen ons gemaakte hypotheek(lening)afspraak (conform hypotheekofferte) van XX-XX-2004.

  Zowel vóór, tijdens als na het maken van deze hypotheek(lening)afspraak, ben ik door toedoen van BLG (nu SNS) er altijd van uitgegaan dat de door BLG vast te stellen kwartaalvariabele rente zou worden gebaseerd op de Euriborrente, althans de laagste rente op de geld-inkoopmarkt – de marktrente – waarop onder andere BLG en SNS zich begaven en begeven.Echter, sinds kort is het mij duidelijk dat BLG (SNS) mij altijd een rad voor ogen heeft gedraaid. Zo heeft BLG (SNS) mij nóóit en te nimmer gemeld dat zij opslagen of risico-opslagen, dan wel kosten van welke aard dan bovenop de Euriborrente, althans de laagste marktrente zou gooien. Kortom, ik ben door toedoen van BLG/SNS altijd uitgegaan van een verkeerde voorstelling van zaken wat dat betreft. Ook hebben BLG en SNS het begrip hypotheekrente misbruikt door daarin stiekem volledig naar eigen goeddunken opslagen en kosten te verwerken, nota bene naast de vaste tussen mij en BLG/SNS afgesproken de risico-opslag van 0,2%. Wat heeft BLG/SNS ín hemelsnaam uitgespookt? Welke koers heeft BLG/SNS gevaren? Op mijn kosten, over mijn rug en tegen de gemaakte afspraken heeft BLG/SNS met mij zaken gedaan. Ik betaal steeds meer kwartaalvariabele hypotheekrente, terwijl de Euriborrente (marktrente) alleen maar is gedaald! Ik heb geen enkel voordeel van dat feit teruggezien, want mijn hypotheekrente ging almaar omhoog, terwijl ik toch voordeel moet hebben van een dalende marktrente, althans dat was mij in 2004 beloofd!

  Ik ging en ga ook niet akkoord met het mij laten opdraaien voor de verkeerde beslissingen die BLG/SNS heeft genomen, maar daar heeft BLG/SNS kennelijk geen boodschap aan. Ik hoef niet meer te betalen dan rente en helemaal geen stiekeme, onder de pet gehouden opslagen – da’s géén rente, da’s oplichting! – die in de loop der tijd stiekem worden veranderd, nog daargelaten dat ik volstrekt ten onrechte in financieel opzicht moet opdraaien voor aangescherpte kapitaalsvereisten voor SNS. Die kwamen door haar eigen grote schuld, niet de mijne en ik hoef daar niet voor te betalen, hoewel dat wel het geval is, waarmee ik het niet eens ben! Dat hebben we ook in 2004 NIET afgesproken! Ik heb nooit ingestemd met het veranderen van de betaalvoorwaarden na mijn met BLG/SNS gemaakte hypotheek(leen)afspraak, maar daar heeft BLG/SNS kennelijk lak aan. BLG/SNS verandert tussentijds gewoon de betaalvoorwaarden, zonder daaraan ten grondslag liggende afspraak, algemene voorwaarden of andere condities en zonder dat ik iets te vertellen heb. Da’s belachelijke, intransparante pure willekeur die ik mij niet hoef te laten welgevallen.

  Conclusie:
  zowel BLG als SNS heeft mij, in mijn hoedanigheid van toen (in 2004) zelfs minder dan gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument, gewoon om de tuin geleid. Ten gevolge van een onrechtmatige daad of oneerlijke handelspraktijk van BLG en SNS, heb ik een schade heb geleden van tienduizenden euro’s vanwege meer dan 11 jaar door mij teveel betaalde kwartaalvariabele hypotheekrente, waarin stiekeme opslagen van BLG en SNS bleken en blijken te zijn verborgen. Dat was en is niets anders dan mij ten deel gevallen pure misleiding van de kant van BLG en SNS (lees ook: ongerechtvaardigd zwijgen over wezenlijke elementen, waarover BLG en SNS mij in het ongewisse hebben gelaten). In ieder geval heeft BLG/SNS mij eenvoudigweg laten dwalen. Ik wil ook inzage hebben in de handel en wandel van BLG/SNS met betrekking tot mijn hypotheek, zeker nu ik de afgelopen jaren alleen maar meer variabele rente ben gaan betalen, tegenover een dalende marktrente (Euriborrente) en dat terwijl mij destijds (vanaf 2004!!!) ook is voorgehouden: markt- of Euriborrentedaling=lagere hypotheekrente en daar brengt geen bankencrisis verandering in. De rotzooi van SNS/BLG hoef ik niet op te ruimen en dat ook nog eens geheel tegen de gemaakte afspraak in, het kost mij al meer belasting!

  Over dit alles beklaag ik mij, zowel bij u, BLG als SNS. Zie ook de namens mij uitgebrachte dagvaarding tegen SNS Bank N.V. op het internet (https://delangemars.nl/…/klant-eist-van-hypotheekbank-betaa…/).
  Graag ontvang ik van u binnen een week een reactie op deze klacht, in de vorm van een gegrondverklaring daarvan, inclusief een daarbij behorende gepaste schadevergoeding wegens gebleken continue misleiding en onoorbare gebruikmaking van mij als consument, tegen de tussen mij en BLG/SNS gemaakte afspraak van XX-XX-2004.

  Ik wacht uw tijdige antwoord af.

  Hoogachtend,
  V.

 2. Geachte “Lange Mars”,

  Het draait vooral ook om de perceptie van mijn cliënt als consument, die er vanuit ging dat bij een dalende marktrente (Euriborrente) minder hypotheekrente hoeft te betalen.

  Echter, het tegendeel bleek waar te zijn. Zulks klemt te meet omdat cliënt nimmer door SNS en haar rechtsvoorganger BLG is geïnformeerd over het feit dat in zijn hypotheekrente tal van (risico-)opslagen worden/zijn verwerkt die door SNS/BLG naar eigen goeddunken kunnen worden aangepast. Daarover – verwerking daarvan – is helemaal niets terug te vinden in de door SNS/BLG bij de hypotheek(leen)overeenkomst gevoegde stukken. Kortom, voor en na het aangaan van de hypotheek(leen)overeenkomst is cliënt gedesinformeerd door SNS/BLG.

  Let maar op, SNS/BLG zal wel betogen: wij hebben met geen woord gerept over marktrente, of marktrente is een semantisch begrip. Dat kan dan wel zo zijn volgens SNS/BLG, maar dan zal SNS/BLG wel moeten uitleggen waarom zij mijn cliënt heeft gedesinformeerd over de door hem te betalen kwartaalvariabele rente die steeg, in plaats van daalde, terwijl de Euriborrente zakte EN terwijl cliënt ook nooit – op geen enkele manier – is geïnformeerd over in door BLG/SNS in rekening gebrachte (risico-)opslagen bovenop de door haar bij hem in rekening gebrachte hypotheekrente EN bovenop de vaste risico-opslag van 0,2%.

  Aldus heeft SNS/BLG cliënt te allen tijde essentiële informatie – (risico-)opslagen bovenop marktrente en vaste risico-opslag van 0,2% – onthouden, waardoor cliënt – de consument, een leek – de mogelijkheid had om een weloverwogen beslissing te nemen ten tijde van en na het sluiten van de hypotheek(leen)overeenkomst op basis waarvan hij een kwartaalvariabele rente aan SNS/BLG moet betalen.

  Zie weblinks hieronder en die verwijzen naar wat mijn cliënt bedoelt.

  (1) http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/06/28/kamerbrief-over-transparante-rentetarieven-hypotheken/kamerbrief-over-transparante-rentetarieven-hypotheken.pdf

  (2) http://www.hypotheekrente.nl/nieuws/560/Onderzoek_naar_variabele_hypotheekrente_door_AFM.html

 3. RENTE is (zelfs) geen vergoeding voor risico (meer), rente is een LEUGEN!

  Waarom?

  Casuspositie: een “Kifid-zaak” die in het voordeel van mijn tegen SNS Bank N.V. procederende cliënt spreekt, te meer omdat in deze zaak de Rabobank had bedongen: “De bank zal de rente vaststellen op grond van een door haar te bepalen basisrente. De rente zal worden verhoogd met de door de bank vast te stellen opslagen.”
  Van een dergelijk beding is in de casus van mijn cliënt in de verste verte geen sprake, aangezien in zijn zaak SNS Bank N.V. elk kwartaal de geldende “marktrente” als maatstaf voor de vaststelling van de hoogte van cliënts’ hypotheekrente MOET nemen.

  Daarmee heeft SNS Bank N.V. zichzelf ontnomen het recht om de rente te verhogen met door haar (SNS Bank N.V.) vast te stellen opslagen en/of extra rente, nog daargelaten het bizarre feit dat in de hiervoor gememoreerde Kifid-zaak de Rabobank met haar klant een rente afsprak én/máár deze rente met een opslag naar EIGEN GOEDDUNKEN mag verhogen. Het is niet eens meer alsof Rabobank een totalitaire staat is, die haar volk belastingen oplegt zoals haar dat uitkomt. Een opslag is beslist géén rente, want rente is een vergoeding voor R-I-S-I-C-O, dames en heren, maar Rabobank en Kifid denken daar anders over…

  In de casus van mijn cliënt kan SNS Bank N.V. zich ook niet verschuilen achter de stelling: maar die kwartaalvariabele hypotheekrente(hoogte) hanteren onze collega-banken ook (zo ongeveer)! Fout, fout, want dat is niet de maatstaf. De nota bene door de SNS Bank N.V. zelf aangelegde maatstaf is de marktrente; http://www.kifid.nl/…/G…/2013/Uitspraak_2013-221_Bindend.pdf

 4. Volgens mij is het kat in het bakkie en kan SNS Bank zich hier niet meer uitpraten, maar ik ben niet de rechter in deze kwestie…

  Nijmegen, 18 maart 2015

  Beste Tilasmi (Ronald Frigge),

  Inmiddels heb ik, na het nodige zoekwerk, in de zaak van mijn cliënt tegen SNS Bank N.V., de “digitale hand” weten te leggen op de hypotheekvoorwaarden (uit 2003) van haar rechtsvoorganger, BLG Hypotheekbank N.V. (zie: http://vanedeass.nl/wp-content/files/301.pdf). Inmiddels is BLG Hypotheekbank N.V. opgegaan in SNS Bank N.V., vandaar dat mijn cliënt SNS Bank N.V. heeft gedagvaard.

  Zoals je weet heeft mijn cliënt in 2004 met BLG Hypotheekbank N.V. een leencontract gesloten, met bijhorende hypotheek, in verband met de aankoop van een eengezinswoning.

  Hoewel mijn cliënt destijds – in 2004 – noch van SNS Bank N.V., noch van BLG Hypotheekbank N.V., noch van iemand anders de hiervoor gememoreerde hypotheekvoorwaarden heeft ontvangen, brengen deze absoluut geen wijziging aan in het door mijn cliënt jegens SNS Bank N.V. ingenomen standpunt in de lopende rechtszaak.

  In jip-en-janneketaal luidt het standpunt van mijn cliënt: beste SNS Bank , destijds – in 2004 – hebben wij schriftelijk met elkaar afgesproken dat ik u een kwartaalvariabele hypotheekrente(vergoeding) zal betalen, waarvan de hoogte elk kwartaal wordt bepaald op basis van de alsdan voor u als bank geldende marktrente. U, SNS Bank, heeft zich structureel niet aan die afspraak gehouden, want u stelde de mij in rekening gebrachte hypotheekrente telkens niet vast op de basis van de elk kwartaal voor u geldende marktrente, een buiten uw macht liggende, niet door u te manipuleren rente, waar bovenop u niet zelf, naar eigen goeddunken een opslag mag gooien, maar dat deed u wel. Dat druist in tegen de in 2004 door ons gemaakte afspraak. Aldus heeft u, SNS Bank, mij over een periode van meer dan 10 jaar veel te veel kwartaalvariabele hypotheekrente in rekening gebracht. Die te veel door mij betaalde hypotheekrente (€ 34.343,-) eis ik van u terug.

  Dit naast de rode draad van “de onrechtvaardigheid van rentestipulatie op basis van geldcreatie uit het niets”, welk verdienmodel private banken subiet moet worden ontnomen.

  Waarvan akte!

  Groetend,
  Paul

  http://ommekeer-nederland.nl/sns-bank-gedagvaard-klant-wil-rente-over-geld-uit-het-niets-terug/#comment-911

 5. Deze hele hypotheekbubble moet voorgoed opgelost worden door rentevergoedingen aan de bank geheel weg te strepen tegen de `openstaande`hypotheekschuld ontstaan door geldcreatie uit het niets! Dan komt er weer financiële lucht in de samenleving en gaat de economie weer draaien ! Maar wat gebeurt er, de ECB pompt er elke maand nog eens 60miljard in voor de banken zelf zodat de creditrente op het spaargeld van de burgers kan worden omgezet in debetrente …Wat een verrukte wereld om deze bonusgraaicultuur in stand te houden en Zalm met z`n bruine kop kan weer lekker naar de Bahama`s om even al het leed van de medeburgers te vergeten ! Te walgelijk voor woorden en gezapig toekijken hoe dit verder gaat levert ons niets op en is juist wind op de molens van de banken , dan kunnen zij lekker doorgaan met graaien door burgers de nek om te draaien ! Het is niet ieder voor zich, maar sluit je aan bij het leger van facebook.com/stop de restschuld . Wij samen maken het verschil en villen die banken !

 6. De bank kan NIET met succes schermen met de rotsmoes: u profiteert van hypotheekrente-aftrek, omdat zulks onverlet laat, de onrechtvaardigheid van het door diezelfde bank gehanteerde verdienmodel: een in veel gevallen volstrekt willekeurige en intransparante (variabele) (hypotheek)rente(vaststelling) over de rug van haar klant, hetgeen ook nog eens geschiedt op basis van geld (een lening) dat (die) door die bank op digitale wijze uit het niets is gecreëerd.

  Let wel, voor dat geld – die lening – in ruil voor rente als beloning, hoefde de bank 0,0%, althans zo goed als 0% inspanning te leveren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een boer die moet zaaien en oogsten, een bakker die moet kneden en bakken en een belastingadviseur moet controleren en rapporteren, in ruil voor een beloning. Kortom, banken en hun uitbaters zijn een stelletje potverteerders, die liefst vandaag buiten onze tijd moeten worden geplaatst.

  WAARVAN AKTE!

 7. De grote grap is hier dat een ieder dus in collusie deel neemt aan een criminele organisatie. Wat de banken doen staat gewoon gelijk aan valsemunterij, het is hun nooit toegestaan om geld (munt) te creeren. Dus om dit systeem een halt toe te roepen, dient iedere Nederlander met een hypotheek zichzelf aan te geven bij de politie wegens betrokkenheid bij een criminele organisatie en tevens aangifte te doen tegen de banken wegens oplichting en valsemunterij, en bereid zijn tegen hen te getuigen. Tevens dient er massaal aangifte te worden gedaan de Nederlandse Staat, alweer om dezelfde redenen, de Staat beschermt deze criminelen, betaalt ze zelfs vanuit belastingopbrengsten, en keert ook nog eens uit aan burger vanuit dezelfde crimineel opgezette ruif. Zolang we ons niet beseffen dat dit strafrechtelijk dient te worden aangepakt, zijn we nergens. Massaal aangifte doen, dus. Hulde voor deze hypotheekhouder, dat vergt moed. Moge velen volgen…

 8. Is er iemand met veel tijd die e.e.a. in collectieviteit kan regelen tegen een redelijke vergoeding,hoe meer er mee doen hoe goedkoper per dagvaarding.

  • Neem eens contact op met stop de restschuld. Op dit moment wordt er al een dagvaarding voorbereid voor 20 klanten van de ING door deze stichting

 9. Weet u ,….Eigenlijk is het heel erg simpel , men kan wel met theorieën en dergelijke meer aan komen zetten en discuteren tot in het oneindige , maar ik geef de man /het gezin geen ongelijk , …Iedereen zou het gewoonweg moeten doen !!! Maar daar zijn ze in Nederland nog te slapend voor ! Ik sta achter de actie van de man en kan het alleen maar toejuichen! Corruptheid is strafbaar en dat is precies wat er met die banken aan de hand is ,…maar voor iedereen wakker wordt moeten er altijd helaas eerst een voorloper zijn die het op z’n eentje moet klaren , en ook dat is een feit ! C. Vermeulen

 10. Maar al verstrekt een bank een krediet van bv. 300.000 euro aan een cliënt, die alleen virtueel zou bestaan, dan staat de bank wèl garant voor dat bedrag en krijgt hij dat bedrag b.v. letterlijk in euro’s uitbetaald. Dus als de bank uitsluitend met virtuele bedragen bezig is, kan de cliënt nooit ècht geld ontvangen lijkt me. Waar haalt die bank dat echte geld dan vandaan ?
  Weet iemand daar een zinnig antwoord op ?

  • Dat is nu net de crux van de zaak. Banken hebben per definitie bijna nooit cash geld nodig en kunnen ook onderling steeds virtueel bedragen tegen elkaar wegstrepen zonder dat er echt geld aan te pas komt. Ze krijgen natuurlijk ook cash geld binnen, bijvoorbeeld van de middenstand. Dus het is er wel maar in heel beperkte mate.

  • Jazeker…..volkomen uit de lucht gegrepen………monopolygeld dus…….net zozeer als het ECB 1500 miljard bijdrukte ten faveure van de bankers die het weer mogen uitlenen tegen écht geld….rente dus. Niets is wat het lijkt dus! Een grote Maffiabende.

 11. Een zeer interessante actie. Ben zeer benieuwd naar de uitslag en wenst de eiser sterkte en succes want dat zou inhouden dat de totale “hypotheekschuld” sterk gereduceerd kan worden. Volgens mij leidt niemand schade als dit gebeurt. Over iets dat niet bestaat of bestond kan nooit een vordering gesteld worden.

 12. Ik heb ook een hypotheek van SNS 300.000. En ook ik betaal rente 3,95%, Maar wat gebeurt er met de belastingsubsidie (belastingaftrek) als de Rechter in de dagvaardig in vonnis toewijzing voonist ten gunste van de hypotheeknemer? En wat gebeurt er met de hypotheek (aflossingsvrij)? mvg Co

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.