Persbericht Meldpunt Machtsmisbruik Uitkeringen

De Bond voor Uitkeringsgerechtigden De Lange Mars heeft een meldpunt geopend waarop iedereen machtsmisbruik door uitkeringsinstanties, zoals gemeenten en UWV kan melden. Het doel van het meldpunt is het machtsmisbruik aan de kaak stellen en de schuldigen in de spotlights te zetten.
machtsmisbruik
Met dank aan Arvy. Kijk op arvy.org

Ambtenaren zijn medeplichtig aan de uitvoering van onmenselijke maatregelen die de uitkeringsgerechtigde veroordelen tot de bedelstaf. Gemeentes kunnen altijd weigeren dit ‘sociale’ beleid uit te voeren in plaats van zich te verschuilen achter Rutte II. Het wachten is op de eerste gemeente die zich openlijk uitspreekt tegen dit wanbeleid en het weigert uit te voeren.’

Dit ‘sociale’ beleid betekent dat de uitkeringsgerechtigde zijn uitkering kan verliezen als hij zich volgens de uitkeringsinstantie onvoldoende inspant om een baan te krijgen of te houden. De uitkeringsambtenaar (of zijn verlengstuk het re-integratiebedrijf) heeft een ongekende machtspositie. Bij iedere tegenwerking kan hij zijn slachtoffer brodeloos en op termijn dakloos maken. Hij kan namelijk de uitkering om een aantal redenen (op basis van de afstemmingsverordening gemeente) zelfs verlagen tot nul. Daarnaast kan hij de uitkeringsgerechtigde tewerkstellen. Hierbij worden op grote schaal betaalde banen vervangen door werken voor een uitkering. Dit leidt tot nog meer klachten omdat de uitkeringsgerechtigde geen rechten heeft als werknemer, maar alleen plichten als uitkeringstrekker.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.