Op 11 juli verloren we definitief onze privacy

De Eerste Kamer heeft op 11 juli de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aangenomen, waarmee in een klap de burger al zijn privacy kwijt raakt. Niet alleen indirect via het internet en allerlei databases maar ook via het rechtstreeks hacken van je computer kunnen AIVD en MIVD bijna ongebreideld informatie binnenslepen. De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2018. Tenzij we in actie komen.

In de Tweede Kamer stemden in februari al voor: VVD, PVV, PvdA, CDA, SGP en CU.
Voorstemmers in de Eerste Kamer: VVD, PVV, CDA, SGP, PvdA, 50PLUS en OSF

Dictatuur?

Veiligheidsdiensten krijgen in feite toegang tot alle digitaal gedeelde informatie waar dan ook en hoe dan ook. De genoemde partijen leggen de basis voor een heuse dictatuur waarin burgers te bang zullen zijn om zelfs gedachten met elkaar te delen. Dit leidt tot zelfcensuur en beperkt de vrijheid voor afwijkende meningen.

Sleepnet

Met het sleepnet – door de regering ‘onderzoeksopdrachtgerichte interceptie’ genoemd – kunnen geheime diensten (zowel de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, als de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) massaal de communicatie van smartphones, computers en andere online apparaten van iedere burger onderscheppen. Het sleepnet wil zeggen grote hoeveelheden communicatie opvangen en dit doorlopen op zoek naar steekwoorden en dergelijke.
En het gaat zelfs nog verder.
De wet maakt het óók mogelijk om je computer te hacken ook al ben je zelf geen doelwit. Je computer, servers en bedrijfsnetwerken, maar ook laptops en smartphones – worden zonder dat je hiervan weet binnengedrongen door geheime diensten.

Geen database meer veilig

Door de wet kunnen de diensten direct toegang krijgen tot databases van iedere organisatie die met de diensten meewerkt. Dit kan volledig automatisch, zonder dat hier een mens aan te pas komt. De diensten kunnen bijvoorbeeld direct toegang krijgen tot databases van overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, van scholen, maatschappelijke organisaties of van bedrijven zoals banken.

Hiervoor is geen toestemming nodig van de minister en kijkt de toezichthouder of toetsingscommissie niet mee voordat de diensten direct toegang kunnen krijgen. Overheidsinstanties, bedrijven en andere organisaties kunnen de diensten wel de toegang weigeren tot hun databases. Maar het is maar de vraag of zij medewerking zullen weigeren als ze hierom door de diensten worden gevraagd.

Gegevens delen met buitenland

De geheime diensten kunnen de gegevens die ze verzamelen delen met buitenlandse diensten. Dat betekent dat jouw gegevens kunnen worden gedeeld met landen die weinig respect hebben voor de mensenrechten.

Deze wettelijke aanslag op de burgerrechten wordt gemotiveerd met de dooddoener ‘veiligheid’. Iedere burger wordt in principe door de veiligheidsdiensten gewantrouwd en gescreend, terwijl het helemaal niet bewezen is dat de sleepnettechniek onze samenleving veiliger maakt. In Engeland blijken veiligheidsdiensten te verdrinken in de verzamelde data zonder dat zij in staat blijken hiermee iets zinnigs te doen.

Deze aangepaste wet kan gemakkelijk worden ingevoerd, omdat de woorden van George Orwell in ‘1984’ nog steeds angstaanjagend actueel zijn.

De schokkende conclusie van Orwell:
“Zij (burgers, red.) konden er toe worden gebracht om de schandelijkste verkrachting van de werkelijkheid te aanvaarden..omdat zij niet voldoende belangstelden in het openbare gebeuren om op te merken wat er gaande was….Zij slikten alles en wat zij slikten deed het geen kwaad, omdat het geen sporen achterliet, net zoals een graankorrel onverteerd het lichaam van een vogel weer verlaat.”

Tegenacties?

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Soeteman noemt het zorgwekkend, “De nieuwe wet is in strijd met het Europees recht, de rechten van burgers worden hierdoor geschonden.”

Twaalf organisaties zijn al bezig samenwerking voor te bereiden om de wet van tafel te krijgen, volgens mensrechtenadvocaat Jelle Klaas.

Meer info

Rob Vellekoop, 13 juli 2017

29 Comments

 1. dit artikel komt van courtfoolinfo, hij krijgt het wegens technische storing niet op zijn website geplaatst en gebruikt zij email kring om het te delen.

  Ook u komt in het sleepnet!

  door Rudo de Ruijter
  Onafhankelijk onderzoeker
  16 augustus 2017

  Het was enkele minuten vóór middernacht 11 juli 2017, de dag voor het zomerreces, dat in de Eerste Kamer nog even haastig met zitten en staan gestemd werd over de nieuwe “Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten”. [1] [2] [3] Het tijdstip was zorgvuldig gekozen, ’s nachts en midden in de zomervakantie, om zo discreet mogelijk een wet aan te nemen, die het daglicht niet verdraagt.

  Er zijn vóór 24 augustus 2017 10,000 handtekeningen nodig als eerste vereiste om een referendum over deze wet te organiseren.
  Hier kunt u tekenen: https://teken.sleepwet.nl/

  Informeer s.v.p. zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen dat dit speelt…

  De wet wordt 1 januari 2018 van kracht. Met deze wet krijgen de ministers van binnenlandse zaken, defensie, veiligheidszaken en justitie een vrijwel ongelimiteerde macht de geheime diensten te gebruiken om alle burgers massaal te bespioneren. Uw persoonsgegevens, uw communicaties, uw verblijfplaatsen en bewegingen worden met de modernste middelen in een gigantisch sleepnet verzameld, gecombineerd met gegevens uit alle mogelijke bronnen en met ingewikkelde algoritmes uitgepluisd om te bepalen of u verdachte gedragingen of interesses heeft, of dat u verdachte contacten, buren, kennissen, collega’s of familieleden heeft. [4]

  CARTOON 1

  “We hebben al meer dan 250.000 verdachten gevonden.”

  Stasi

  In Oost-Duitsland werd op 8 februari 1950 het Ministerium für Staatssicherheit opgericht, Stasi in de volksmond. Dit werd de basis voor het intensief bespioneren van de eigen bevolking, waarbij al snel niemand meer vrijelijk kritiek durfde te uiten en niemand zijn buren en zelfs zijn eigen familie meer vertrouwde. Wanneer een dergelijke “total Überwachung” eenmaal is ingevoerd, kom je er niet makkelijk meer vanaf. In Oost-Duitsland duurde het 40 jaar en kwam de opheffing pas met het in elkaar storten van de Deutsche Demokratische Republik. [5]

  Vrijheid van meningsuiting

  De vrijheid van meningsuiting wordt vaak slechts gezien als een vrijheid. Ze heeft echter ook een belangrijke politieke functie. Uitingen van kritiek zijn signalen waarmee parlement en regering het beleid kunnen bijstellen. Wanneer burgers geen kritiek meer durven te uiten, zal het regeringsbeleid ontsporen en zal de regering steeds meer dwang en geweld gebruiken om de burgers in het door haar gewenste keurslijf te dwingen.

  Sleepnet

  In de oude Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten van 2002 hadden de diensten al verregaande bevoegdheden om organisaties en personen in de gaten te houden, die de democratische rechtsorde, de veiligheid of andere gewichtige belangen van de staat in gevaar zouden kunnen brengen. De diensten konden daarbij al gebruik maken van gericht afluisteren, hacken, mobieltjes volgen en alle mogelijke data verzamelen en ontsleutelen. Ze konden ook al onder valse identiteit opereren, organisaties infiltreren, informanten werven, misdrijven begaan en zo’n beetje alles doen wat voor anderen verboden is, en alles uiteraard in het diepste geheim. In de nieuwe wet komt daar de bevoegdheid tot ongerichte interceptie van kabelgebonden communicatie bij. [art 48] Iedereen, die communicaties verzorgt, data beheert of versleutelt, wordt nu wettelijk verplicht aan deze massale gegevensverzameling mee te werken. [art 51 ev] Eh, nou ja, dat wil zeggen, iedereen in Nederland. Als data versleuteld zijn met een methode, waarover alleen personen in het buitenland opheldering kunnen geven, dan kun je hen met een Nederlandse wet niet tot medewerking dwingen.

  Rechten van de mens

  De ongerichte interceptie van onze communicatie vormt een willekeurige inmenging in ons privé leven en is in strijd met het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten .[6]

  Artikel 17

  1. Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan onwettige aantasting van zijn eer en goede naam.

  2. Een ieder heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting.

  De nieuwe wet is eveneens in strijd met het Handvest van de grondrechten van de Europese unie [7], artikel 7, 8 en 11 .

  Artikel 7

  Eerbiediging van het privé-leven en het familie- en gezinsleven

  Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie.

  Artikel 8

  Bescherming van persoonsgegevens

  1. Eenieder heeft recht op bescherming van de hem betreffende persoonsgegevens.

  2. Deze gegevens moeten eerlijk worden verwerkt, voor bepaalde doeleinden en met toestemming van de betrokkene of op basis van een andere gerechtvaardigde grondslag waarin de wet voorziet. Eenieder heeft recht op toegang tot de over hem verzamelde gegevens en op rectificatie daarvan.

  3. Een onafhankelijke autoriteit ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd.

  Artikel 11

  Vrijheid van meningsuiting en van informatie

  1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.

  2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.

  Terrorisme-bestrijding

  Het voorwendsel voor deze nieuwe wet is terrorisme-bestrijding. De ministers vertrouwen ons niet. Ze beschouwen elke burger als mogelijke terrorist. Omgekeerd, worden wij wel geacht blindelings onze ministers te vertrouwen en geen aanstoot te nemen aan het feit, dat zij onze gegevens en communicaties verzamelen en uitpluizen. Onze ministers zouden zogenaamd alleen onze veiligheid voor ogen hebben.

  Opmerkelijk is, dat deze Draconische wet er komt, terwijl hier in Nederland nog geen terroristische aanslagen hebben plaats gevonden.

  Aanslagen verhinderen?

  Of deze massale bewaking van burgers daadwerkelijk aanslagen verhindert is echter zeer de vraag. Het is immers logisch te veronderstellen, dat zodra terroristen van de nieuwe regels op de hoogte zijn, zij daar simpelweg rekening mee zullen houden en hun aanslagen zullen beramen vanuit plaatsen waar ze niet of minder in de gaten worden gehouden. Het zou de bestrijding van terrorisme zelfs moeilijker kunnen maken.

  Fictieve zekerheden

  Een nieuwe commissie van drie personen gaat beoordelen of de spionageopdrachten van de ministers door de beugel kunnen. [art 32] Twee van de drie komen uit de hoek van de rechtspraak. Waar de derde vandaan moet komen wordt niet in de wet vermeld. Deze personen worden door de ministers zelf voorgedragen en bij koninklijk besluit benoemd. [art 33]

  Met deze nieuwe commissie proberen de ministers de bezwaren tegen de massale bewaking van burgers weg te nemen. Het bestaan van deze commissie biedt echter geen zekerheid. Enerzijds zijn die drie personen voor hun oordeel geheel afhankelijk van de gegevens die ministers en diensten hen willen verstrekken, anderzijds gebeurt al het bespioneren in het geheim. Buiten de diensten zelf kan niemand effectief controleren wat zij echt uitspoken.

  De verzamelde gegevens zouden vernietigd moeten worden, zodra vast staat, dat deze onschuldige personen betreft. De ministers willen deze echter drie jaar lang kunnen behouden. [art 48.5 en 48.6]

  Onze gegevens zijn niet veilig. Ze mogen ook aan buitenlandse diensten doorgegeven worden. Ook hier worden wij geacht onze ministers te kunnen vertrouwen en dat zij ons daarbij niet in gevaar brengen. Want wat die buitenlandse diensten met onze gegevens doen en hoe lang zij onze gegevens bewaren, daar hebben onze ministers geen macht over.

  CARTOON 2

  De massa gevoelige gegevens, die verzameld gaat worden is gigantisch en bevat duizelingwekkend veel waardevolle informatie. In het recente verleden is steeds opnieuw gebleken, dat het voor hackers slechts een kwestie van tijd is om zelfs in de best beveiligde netwerken binnen te dringen. Ze hebben voor elke opgeslagen gegevensverzameling dus drie jaar de tijd.

  Olifant

  De wet is als de inzet van een olifant om muggen dood te trappen, zonder enige garantie dat we minder gestoken worden. Moeten we voor deze pseudo-veiligheid ons recht op privacy opgeven en ons permanent zorgen maken om onze gegevens? Moeten we hiervoor voorzichtiger worden in onze meningsuiting en rekening houden met mogelijk toekomstig misbruik in het buitenland of zelfs hier in Nederland, als ons land misschien nog verder afglijdt naar een politiestaat?

  Lak aan rechtspraak

  Sinds 2011 zijn internet- en communicatieaanbieders verplicht onze de verkeers- en localisatiegegevens zes maanden te bewaren om ze desgevraagd aan de opsporingsdiensten te kunnen verstrekken. In het beveiligingsniveau mogen de aanbieders rekening houden met de kosten. De best mogelijke beveiliging is dus niet vereist. Deze verplichting de gegevens te bewaren stoelt op EU-richtlijn 2006/24. Die richtlijn werd in 2014 door het Europese gerechtshof ongeldig verklaard, onder andere vanwege de grote risico’s die de massa gevoelige informatie met zich meebrengen, maar hoofdzakelijk vanwege de te zware inmenging in de fundamentele rechten van bijna de hele Europese bevolking. (Art 7 en 8 van het EU handvest.) [8]

  Desondanks handhaaft onze regering deze verplichting voor internet en telecomaanbieders en doet er nu met de nieuwe wet een flinke schep bovenop.

  Nederland en mensenrechten

  Nederland loopt beslist niet voorop wanneer het om fundamentele rechten van de mens gaat. Ons parlement ratificeerde het Internationale Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten pas als 50ste land, 12 jaar na het verdrag. [ 9]

  Bij een mensenrechtenonderzoek in 2009 vonden de Raad van Europa en de VN een ernstige reeks punten van zorg in de Nederlandse antiterrorisme maatregelen, als ook in onze behandeling van vluchtelingen. [10]

  In 2016 constateerde Human Right Watch opnieuw inbreuken op de mensenrechten en alweer op het gebied van antiterrorisme maatregelen en de behandeling van vluchtelingen. [11]

  Daarbij werd nog niet eens melding gemaakt van de mensonwaardige behandeling en mentale foltering in het deportatiecentrum in Rotterdam. [12] Ook hier handelt de minister in strijd met het de Rechten van de mens en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. [13]

  Artikel 4

  Verbod van folteringen en van onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen

  Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.

  De hiervoor verantwoordelijke minister is trouwens één van de ministers, die onder de nieuwe wet de bewaking van burgers aan gaat sturen.

  Telefoontaps

  Waar onze regering al wel sinds lang voorop loopt is in het afluisteren van telefoongesprekken. In 2010 werden onze telefoons dubbel zo vaak afgetapt als in Duitsland en 47 keer zo vaak als in Groot-Brittanië. [14]

  Tragikomisch detail

  Normaal gesproken moeten de parlementariërs de ministers controleren. In de nieuwe wet is echter vergeten te bepalen, dat de ministers niet het recht hebben de parlementariërs te bespioneren. Dat zou technisch trouwens vrij eenvoudig te regelen zijn geweest door hun IP-adressen buiten het sleepnet te houden. Daarin voorziet de wet dus niet. De rechtstaat moet wijken voor de spionagedrang van onze ministers.

  Referenties:

  [1] Tekst van de wet

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34588-A.html

  [2] Laatste bespreking voor het stemmen

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-ek-20162017-35-8.pdf

  [3] Referendabiliteitsbesluit van de minister van BZK (met link naar de tekst van de wet)

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-44395.html

  [4] Negatief advies Raad van State

  href=”https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34588/kst-34588-4?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=8″

  [5] Stasi

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Stasi

  [6] Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

  (New York, 16 december1966, door Nederland ondertekent op 25 juni 1969 en geratificeerd op 11 december 1978, van kracht sinds 11 maart 1979)

  http://wetten.overheid.nl/BWBV0001017/1979-03-11#Verdrag_2

  [7] Handvest van de grondrechten van de Europese unie

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT

  [8] EU-richtlijn 2006/24 ongeldig verklaard

  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first∂=1&cid=749534

  [9] Lijst ratificaties Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

  https://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights

  [10] Human Right watch 2010

  https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2010_0.pdf

  [11] Human Right watch 2010

  https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/european-union#a67d4c

  [12] Mensonterende behandeling en mentale foltering in Rotterdam

  https://www.dc-16.nl/situatie_nieuw_detentiecentrum_Rotterdam.html

  [13] Foltering in strijd met mensenrechten

  http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf

  [14] Telefoontaps

  https://www.privacybarometer.nl/nieuws/3821/Nederland_nog_steeds_wereldkampioen_afluisteren

  cartoon_2.jpg

 2. Oe, die is wel erg slordig, ik dacht dat hij kant en klaar stond maar, nu ik zo teruglees, weet ik wel wanneer ik deze geschreven heb, dik na middernacht, nu ja, niet als excuus hoor, als oorzaak, 😛

  In ieder geval had ik hem beter eerst even kunnen lezen, dan had ik nog wat foutjes eruit gehaald en wat ‘schetsen’ anders verpakt, maar goed, het is al geschied.

  Té slordig:
  Nee, ik denk dat mijn behandelaar vaak even blij is dat hij me in zo’n mentaliteit tegenover hem zit,… ‘zit’ is natuurlijk ‘vindt’…., dat ik zelf eventjes zelfs geen zin in heb,… is natuurlijk zonder die ‘in’…

  O, wanneer dat voor computers geld, waarom geld dat dan niet ook minstens even zo verexcuserend als het voor computers geldt!? Dit zou ik nu liever zo formuleren: O, wanneer dat voor computers geld, waarom geld dat dan niet ook minstens even zo verexcuserend voor mensen als het voor computers geldt!?

 3. TT
  Ik denk dat je met de eerste zin alleen al meer de spijker op zijn kop slaat dan je zou kunnen weten.

  Over het bewust versus onbewust per definitie, ik bedoelde slechts dat wanneer we zouden zeggen; ,,continue bewust zijn van ons onderbewust handelen”, dat op zich al genomen kan worden als een ’tegenstrijdigheid in de gebruikte woorden’.
  Waarop ik het zou duiden als; wanneer je je continu bewust bent van je onderbewust handelen, het (wat mij betreft eigenlijk al) bewust handelen is.
  Dat gezegd, heb ik wel willen begrijpen en ook gewoon begrepen wat je daar hoe mee bedoeld en dáár vervolgens op gereageerd.
  En over mijn behandelaar, nee, die heeft dat nog niet zo gezegd. Die heeft het voorlopig denk ik ook vrij ‘druk’ gehad met luisteren.
  Begrijp me niet verkeerd alsjeblieft, maar ik heb het idee dat ik van een linie generatie(‘s; geboren tussen 80 en 85 wordt tegenwoordig blijkbaar gegeneraliseerd als en van de ene en van de andere generatie) ben, waarin: Echt iets in het water zit, en dan heb ik het niet over bewust toegevoegde zaken als mogelijk fluoride (dat hier nationaal niet toevoegt wordt, maar in andere delen van de wereld nog wel zou gebeuren).
  Dan heb ik het vooral over het lokale PFOA en plaatsvervangende kankerzooi (maar wanneer Rob liever carcinogenen leest, staat hem bij deze zeker vrij het woordje kankerzooi te vervangen met carcinogenen). Alhoewel het er ondertussen op begint te lijken dat het zich toch weer niet tot een lokaal probleem beperkt, aangezien ze het in R’dam ook hebben aangetroffen in het leidingwater.
  Man, dan zie ik ze ook nog eens vliegen. Wanneer je denkt dat ik geloof dat dat dus allemaal ufo’s zijn die nog eens door aliens worden bestuurd ook, wens ik je niet alleen veel plezier, maar ook vooral veel succes in de toekomst.
  Dan is er nog een valuta kwestie waar ik mijn hoofd niet omheen krijg. Wat is geld?
  En dan ben ik nog niet eens begonnen over al die persoonlijke causale zaken die ik over heb gehouden aan het type mensen die mijn existentiële waarde hebben veroorzaakt en het onmetelijk brede contrast tussen hen beide, vooral in relatie tot en met mij. Maar goed, dat zijn dan weer zaken waar ik ze hier dan weer liever niet mee lastig val.
  Staan er ondertussen nog allemaal van die wausen met pistolen te zwaaien om me bij hun cluppie te houden, zolang ik maar voor mij en hun en hun ‘bazen’ betaal.
  Man, ik durf nog geen perpetuum mobile uit te vinden, want stel je voor! Alle pensioenen zitten toch vooral in de wapen en energiesector, en mocht er morgen eentje uitgevonden worden, schijnt dat allemaal weer in elkaar te donderen.
  Nee, ik denk dat mijn behandelaar vaak even blij is dat hij me in zo’n mentaliteit tegenover hem zit, dat ik zelf eventjes zelfs geen zin in heb, om het er dan toch maar wéér over te hebben.
  Waarschijnlijk tot mogelijk vooral omdat ik dan even in een staat ben waarin ik niet alleen maar zit te onthaten.

  Je zegt: Echte kennis over jezelf komt vanbinnen uit en sommige mensen zijn/leven bewuster dan andere, niet iedereen is er dus even vatbaar voor.
  Echte kennis óver jezelf!? Ik begrijp aardig hoe je daar wat bedoeld en blijkbaar reageer je vanuit een referentiekader waarin jij dat inderdaad zo kan zeggen, maar, wanneer ik dat zou zeggen klopt het niet meer, zou ik mogelijk zelfs liegen. Alleen al met het definiëren van het woordje; kennis.
  Om de koe even bij de horens te vatten…
  In hoeverre kan je jezelf kennen, of leren kennen, in de kennis van anderen? Al die modellen en constructies die we kennis noemen,.. in hoeverre is wat daarvan, zulke universeel geldende kennis, dat ik het kan gebruiken om mijzelf te leren kennen? In hoeverre leer ik dan juist de en een ander en hét andere kennen?
  Maar ik wil het niet per se ter discussie stellen hoor, ik bedoel het me vooral gewoon hardop af te vragen.
  Wanneer ik dat niet zou doen, had je gewoon helemaal gelijk ook, echte zelfkennis komt inderdaad gewoon van binnen en niet iedereen is daar even vatbaar voor. Nu heb je dus helemaal gelijk, waarop ik vervolgens een mogelijke vervolgvraag aandachtig maak.
  En ja; ik haal mijnzekerheid, waarde, identiteit, meningen,etc. vooral ‘buiten het scherm’.

  Mijn omgeving bepaalt een hele hoop?
  Tsja, hier word het toch wat moeilijker. Volgens mij word die omgeving vooral geregisseerd met geweld. Wat dat betreft verandert er niets met het veranderen van de omgeving. Van fysieke (´mechanisch´-sociale) realiteit, naar virtueel/digitaal-sociale omgeving. Dezelfde politie komt toch echt aan je deur hoor!

  En dat al die mensen hun kop in al die organisatie´s steken, komt toch echt vooral omdat ze daar zelf, de interesse voorbij, belang in stellen. Ik zie het maar als een hype van de tijd, moderne gril. We zien wel waar het schip aan zal, leggen, spoelen, verdwalen of zinken. Ik ben er toch niet op die manier mee aan boord, en daarbij, we hebben het niet over een letterlijke boot, waarvan de mensen ook daadwerkelijk kunnen verdrinken met een onafwendbare dood tot gevolg.
  Ook hun kunnen uiteindelijk gewoon de stekker eruit trekken. En mensen zijn aan wel schadelijkere en gekkere dingen verslaafd dan pc´s, smartphones, en collectieve platformen.

  Peuters aan smartphones? Ik hoop alleen dat de wifi uit staat voor hun en hun ouders. Daarnaast was ik denk ik niet veel ouder toen mijn ouders besloten dat ik mijn type-diploma moest gaan halen. Want later zal álles met computers gaan! Waarvan ze wat later besloten dat ik er ook één nodig zou hebben. Sterker nog, volgens hun was een computer op dat moment al belangrijker dan mijn ouders zelf ooit voor me hadden kunnen zijn ofzo, weet ik het. Computers maken geen fouten enzo, Jezus is nog makkelijker te geloven als zoon van god, dan dat hele gegeven dat mensen iets zouden kunnen maken dat taken uit zou kunnen voeren zonder fouten te maken. O, wanneer dat voor computers geld, waarom geld dat dan niet ook minstens even zo verexcuserend als het voor computers geldt!? Nou? Wanneer een pc een fout of fouten maakt, word er doodleuk gezegd; ja, die is verkeerd geprogrammeerd, dat is een menselijke fout! Waarom zou dat dan niet ook voor mensen zo gelden? Verkeerd geprogrammeerd. Ja, een computer laat zich inderdaad wel wat makkelijker herprogrammeren dan een mens. Maar ik hoop dat je je af durft te vragen wat ik hier hoe mee bedoel. Verder was het in mijn kindertijd al vrij normaal dat hele jonge kinderen, soms inderdaad ook gewoon al peuters, een gameboy hadden of iets dergelijks, en wanneer dat financieel niet binnen de mogelijkheden lag, was er mogelijk wel zo´n handheld met alleen Tetris, of máár (haha) dertig spelletjes erop. Dus naast die wifi, is er wat dat betreft toch echt niet heel veel veranderd. Alhoewel, ik dacht vroeger altijd dat ik gewoon lekker een spelletje tegen de verveling zat te spelen. Achteraf blijk ik er ook mijn fijne motoriek mee te hebben gestimuleerd en er mogelijk ook ruimtelijk inzicht van verkregen, om maar een paar positieve factoren te noemen.

  Over het categoriseren, labellen en etiketteren van mensen, natuurlijk heeft iedereen met elkaar overeenkomende eigenschappen. Natuurlijk kan ook ik, iedereen, gecategoriseerd worden, maar daar wordt wat mij betreft niets meer mee bereikt dan dat het of wie die categoriseert, orde in zijn of het´s (organisatie) eigen perceptie creëert, zijn eigen interpretaties sorteert(, gebaseerd ook, alleen op wat er wél gezien wordt, maar dat terzijde). En ja, wanneer je categorieën maakt die gebaseerd zijn op eigenschappen die van invloed zijn op het beslissingsproces van individuen, kan je die inderdaad allemaal zo categoriseren. En dan kan je vervolgens een categorie omdopen tot doelgroep voor manipulatie, waarop je specifieke methoden kan ontwikkelen om die groep collectief te manipuleren. Maar zoals je zelf al zegt; het werkelijk enige dat er uiteindelijk kan veranderen is het aanbod van informatie en of mensen die aannemen staat volledig open aan willekeur en, toeval is het verkeerde woord maar, er zijn wel zoveel meer mogelijkheden dan dat mensen die informatie vrijwillig aannemen als; zo waar dat het van invloed zou moeten zijn. Of, anders gezegd, het enige dat ze kunnen manipuleren, is het bieden van een andere, ruimere keus, en het individu, hoeveel ze dan ook weten van dat individu, zal altijd zelf moeten kiezen. Alhoewel, als er een keuze gemaakt dient te worden, dient de gemanipuleerde die wel zelf te maken, zo bedoel ik het, in context(, ik bedoel niet eens dát er gekozen moet worden. De keus om niet te kiezen kan ook nog altijd gemaakt worden, of om morgen te kiezen, of om er juist nog dieper in te duiken en zelf het aanbod zo ook te verruimen.
  Het gaat nu dan ook niet echt meer om het manipuleren van dat specifieke individu, alswel om, je zegt het zelf ook al wat, het zó; zo goed mogelijk voorspellen van individueel gedrag; dat de lijn tussen dat manipuleren van die specifieke individu door de manipulerende factor en het anticiperen op diezelfde specifieke individu door die manipulerende factor, voor mij in dit stadium te vaag is geworden om alleen van manipulatie te spreken. Dus waar jij spreekt over een kant op sturen, zie ik dat als een andere mogelijkheid geven en op de aantallen die zich in die digitale omgeving bevinden vind ik het zeker niet gek dat er een bepaald aantal ook daadwerkelijk gebruik maakt van de nieuw geboden mogelijkheid. Met andere woorden, wat mij betreft houdt degene die denkt dat hij mensen op deze manier een kant op stuurt, niets meer dan zichzelf voor de gek. Hij of het is zeker de architect en verantwoordelijk voor het bieden ván een nieuwe route of andere keus, maar niet voor de mensen die er vervolgens gebruik van maken.
  Volgens mij is dit alles dat er aan de hand is. Ik geloof dus ook totaal niet in dat ´voor het grootste gedeelte´. Daar zou ik nu wel eens data van willen zien. En helaas ontwikkelen individuen zich nu eenmaal sneller dan het collectieve van de massa. Ze reageren ook veel sneller, individuen. Zo het verschil tussen de meeste mensen en de maatschappij.
  Wetende dat we tot afschuwelijke dingen worden gemanipuleerd, ja man, maar zeker hier is die manipulatie alles behalve onderbewust! Tenzij je niet wilt zien dat ze je met een pistool op je hoofd dwingen aan hun clubje mee te doen. Waar ik overigens dus niet de samenleving mee bedoel!!! Maar dus wel het ´bestuur´ daarvan. En afhankelijk van de eigenschappen die je gebruikt als factoren om je categorieën mee te bepalen, past het bij mij nog wel steeds zo in elkaar dat de meeste categorieën toch echt nog steeds omhoog klimmen op de ladder van beschaving. Alhoewel het in die opstelling wel zwakke parameters geworden zijn, die ladder kan misschien ook wel elk moment door de grond zakken.
  Bedoel je met die Trump opmerking dat je voor Hillary was? Want dat zeg je dan in mijn ogen, of je het ook bedoeld is een tweede. Wanneer het Donald of Hillary moest worden, kon er toch niets goeds uit komen (wat mij betreft). Kan nooit goed. Wat mij betreft. Wie is er nu in staat om 450 miljoen mensen te leiden? Had ik al gezegd dat ik het makkelijker vind te geloven dat ons universum niets meer is dan een ruimte-tijd veld dat nog te onovereenkomstig is om met het nog veel grotere ruimte-tijd veld waar het in ligt te integreren? Ik vind het dan ook makkelijker te geloven dat het nooit meer ophoudt, dan dat het ooit begon. Juichen om oorlog doen we al sinds we die voeren en winnen, waaruit ook gelijk moge blijken wie dat vaak zijn, die om oorlog staan te juichen.
  Ik geloof niet dat Trump het resultaat is van ´digitale manipulatie´ op de bedoelde manier, in tegenstelling tot letterlijke ´digitale´ manipulatie van de stemcijfers in de computersystemen, wat ik ook niet geloof. Dan eerder bewuste manipulatie achter de schermen, maar dat hoefde ook niet denk ik, want bewuste manipulatie op de voorgrond was denk ik ook genoeg om de onvrede te mobiliseren en kanaliseren richting het stemmen vóór Trump. Maar wat mij betreft deugd het hele systeem niet. Het ligt echt niet aan de spelers, het is het gehele spel. En ik vind het leven echt geen spel hoor, maar als vergelijking doet het hier wel even recht volgens mij.

  Já man, bewustwording/bewustzijnsontwikkeling.

  • Wat als die omgeving continue is(geen privacy)… De politie komt niet aan de deur maar wandelt je hele leven met je mee. Naast je vrienden,familie,bedrijven,veiligheidsdiensten,belastingdienst,
   overheid,verzekeringen,etc.
   Je kan je apparaat(RFID?) uitzetten maar je bent vanaf peuter geïndoctrineerd dat dit is hoe het hoort en hier moet je aan voldoen.
   Ok, jij ziet wel waar het schip aan zal, leggen, spoelen, verdwalen of zinken. Kijkend naar de geschiedenis heb je misschien wel gelijk. Pendulum enzo.
   Maar ik zie toch een mogelijke dystopie en misschien is de goal om de sling zo kort mogelijk te houden…
   En van Gameboy naar het gebruik van een apparaat(smart)dat onderdeel is van een al omvattend/data verzamelend
   systeem van ‘cradle to grave’, dat noem ik toch wel aardige veranderingen.
   Data mining(social media)-groepen mensen indelen en specifiek benaderen met Google/Facebook/marketing/algorithmes- ruimere keuze?
   Propaganda is vooral wat je niet ziet, als iemand die niet actief zoekt naar nieuws over, bepaalde onderwerpen belangrijk vind en
   daar eenzijdig/op persoonlijkheidseigenschappen op wordt benaderd dan is dat ‘een kant opsturen’ volgens mij helemaal niet
   zover gezocht. Misschien heb ik te weinig vertrouwen in mensen…
   En nee ik was niet voor Hillary en de notie dat het ging tussen Trump en Hillary lijkt me een foute. Bernie was het grotere gevaar.
   Het was duidelijk dat er een sterk anti establishment gevoel was(is)dus het ging erom om die onvrede aan te spreken en te manipuleren richting ‘corporate power’.
   Bernie(iets socialer) werd ‘genaaid’ en Hillary was het gezicht van de status quo. Ergo Trump wordt gekozen en gaat verder met het plunderen.
   Het feit dat zoveel mensen met onvrede weer in het kamp zitten van de mensen die ze plunderen(en ze nu verdedigen!)zegt een hoop over de toestand van ‘ons’ bewustzijn.
   Digitale manipulatie bij deze verkiezing of niet, het is duidelijk dat het establishment alles aangrijpt om de samenleving te controleren. Geef ze een werktuig als een bedrijf als
   cambridgeanalytic en ze zullen het gebruiken.
   Met China als voorbeeld en een mogelijke Zuckerberg 2020, wat blijft er nog over van onze willekeur…
   Het is idd het systeem maar zijn we klaar voor iets anders?
   Ik vind het persoonlijk al moeilijk om mensen te bewegen om van bank te veranderen en niet in wapens te investeren.
   En nee ik ben ook niet pro Bernie.

   .

 4. Er zijn maar twee opties want uiteindelijk komt de wanhopig geworden macht uit de loop van een vuurwapen:

  Je bent een slimme Nederlander en je doet mee met de “boven jou geplaatsten”. Je bent christelijk en slijmt er flink op los met god. Je gaat stemmen en zorgt er voor dat je kinderen een leuke baan -mét toekomst!- krijgen bij de politie, bij justitie of in het leger.

  Je hebt onderzoek gedaan en maakt je uit de voeten naar een land waar veel minder geld in omloop is. Mensen onderdrukken en tot elkaars vijanden maken kost namelijk geld. Véél geld. Dus hoe minder geld er in een land in omloop is des te vrijer ben je en des te aardiger zijn er de mensen.

 5. De dik-betaalde kabinetsleden van het kabinet Rutte zijn helemaal niet opgeleid voor hun feitelijke werkzaamheden en hebben daarom geen enkel idee. Laat staan een visie. Importeren slechts het Nederlandse economische model en de daarmee samenhangende vaderlandse politiek uit de Bondsrepubliek Duitsland. Dus als Mark Rutte poep praat (heeft hij ooit iets anders gedaan?) dan hoeft niemand daar raar van op te kijken. Want poep praten dat doet natuurlijk iedereen die raketgeleerde Frau Dr. Merkel in de kont is gekropen. Dirk Müller (mr. DAX): “Neues Gesetz führt zur totalen Überwachung der Bürger:

  https://www.youtube.com/watch?v=j-tRjC76CGs&t=38s

  VVD opnieuw de grootste partij….vooral blijven stemmen mensen. Gáán met die banaan!

 6. En is er werkelijk niks tegen dat compu hacken te doen? Er zijn toch firma’s die zich uitsluitend bezig houden daarmee, (McAfee, Kaspersky). We zijn ook al het meest afgeluisterde volk ter wereld, Krijgt links NL toch haar zin, een tweede Oost Duitsland gaan we worden.

 7. Stel mij privacy op prijs, daarom geef ik mijn commentaar liefst anoniem of onder een nick-name?

  • En dan hebben ze niks aan de e. mail en jouw ip adres !!
   goed hoor!

   :-s

   *WETENALLES*

 8. Big brother is watching you voorspelde George Orwell reeds decennia geleden. En indien je je realiseert wat er al aangericht is binnen politiek Europa heb ik niet veel meer vertrouwen meer in het establishment en is de open democratie en de vrije mening een stuk verder afgeknepen voor de boze burger.

 9. Aan de reclames die ik aangeboden krijg is het ze nog steeds niet duidelijk, maar wel ongevraagd cookies plaatsen?

  • Lees nou eens wat je schrijft man.
   Bedrijven kennen mij beter dan mijzelf?
   Misschien is het tijd om je kader wat te verruimen?

   Krijg ik me net toch een app:
   Best subject, bij deze adviseren wij u precies nu net even niet naar de wc te gaan. Volgens ons kunt u beter vijf minuten wachten.

   Geloof je het zelf?
   Mogelijk.
   Maar wanneer je gelooft dat ik er vervolgens nog mijn handelen erop aanpas? Onmogelijk! Ik! Ga naar het toilet wanneer het mij uitkomt hoor!

   Binnen het commerciële kader heb je misschien wel wat gelijk.
   Daarbuiten? Laat me toch niet lachen man. Me beter kennen dan mij?

   Daarbij!
   Hoe kom je er toch bij dat mogelijkheden die je vanuit, het externe/de buitenwereld, aan je aangeboden worden, een beslissing vergen die jouw eigen keus is?

   Want voor mij is die keus al bij voorbaat niet mijn keus. Waardoor ik ook eigenlijk al bij voorbaat niet kies. Zelfs weet er niets van nodig te hebben. Ik sla niet eens acht erop.

   Maar gelukkig beginnen we ook wel wat collectief bewust te worden van het verschil tussen een verkoper en een adviseur. Zeg maar, ten minste, wanneer je wél wilt begrijpen wat ik hoe bedoel.

   Yo!

   • Het gaat over manipulatie van het onderbewuste. Misschien ben jij een wandelende psychiater die continue bewust is van je onderbewust handelen maar ik betwijfel het(!). Als bedrijven duizenden verschillende data punten van ieder individu kunnen combineren dan hebben ze een beter overzicht van jou handelen dan jijzelf. Dit geeft hun de mogelijkheid om jou in een categorie te plaatsen. Maar meer specifiek, een overzicht te creëren van wat jou ‘beweegt’. Door daar op in te spelen kunnen ze je bewegen om iets te kopen, doen, stemmen..? (In jouw geval waarschijnlijk omgekeerde psychologie want je laat je niks vertellen):)
    Wetende dat er miljoenen mensen in een Facebook(oid)bel leven lijkt het mij niet zo moeilijk om in te zien hoe gevaarlijk dit is(kan zijn).
    Als jij er zo overtuigd van bent dat dat in jouw geval totaal niet kan dan ben ik bang dat je de deur juist open zet voor manipulatie.

    • Natuurlijk gaat het over manipulatie. Maar ook van het bewuste, het is zeker niet beperkt tot het onbewuste.

     Jij weet heel goed dat ik geen psychiater ben.
     Ik denk dat mijn psychiater zelf hard zou lachen bij het lezen van deze opmerking van je. Alhoewel, wat een muts is dat weer zeg. Misschien kan ze wel niet lachen. Ach, mijn ‘behandelaar’ is gelukkig wel een held.
     En je weet net zo goed als ik dat ik er geen ben die continu bewust is van zijn onderbewuste handelen.
     (Alleen al per definitie.)

     En ik pas niet in een categorie.
     Althans,.. ze zullen best een commercieel profiel van me hebben, als databestandje, ergens, te koop, aan de hoogste genoeg-bieder ofzo. Of ze verkopen het aan meerdere klanten, met elk hun eigen specifieke doelgebied.

     Ik zeg dan ook precies ‘je kader’ verruimen, omdat dat wat jij hier dus allemaal voorspiegelt, echt alleen ook binnen dat kader toepasbaar is.

     Je zegt, quote: Als bedrijven duizenden verschillende data punten van ieder individu kunnen combineren dan hebben ze een beter overzicht van jou handelen dan jijzelf. [Endquote]

     Dus volgens jou kunnen ze mij kennen aan de hand van het combineren van data (en metadata) van ieder ander individu? En dan zelfs zo dat ze een beter overzicht hebben van míjn handelen?
     En daardoor kunnen ze míj in een categorie plaatsen.
     Ook dat beleef ik anders, ze kunnen me niks! Ze kunnen eventueel een categorie ophangen aan dat externe (welk dan ook) profiel dat ze óver me maken.

     En wanneer ze willen weten wat me beweegt, tsja, dat kunnen ze ook gewoon vragen hoor. Krijgen ze nog eerlijk antwoord ook. Zie ik het probleem niet zo van.

     Vervolgens kunnen ze volgens jou een specifiek overzicht creëren van wat míj beweegt? Dat lijkt me nou eens leuk om te lezen. Ik zou het nog voor ze aanvullen en verbeteren ook. Maar dat komt door wat mij beweegt. En volgens jou kunnen ze nu die gegevens zo hanteren dat ze mij manipuleren in het overgaan tot; een specifieke zinloze aankoop, een specifieke handeling doen, een specifieke stem uitbrengen?

     En dan zouden hun in mijn geval volgens jou, die informatie kan je ook al delen (wat toch al ‘verraad’ dat je er meer van lijkt te weten dan zou voortkomen uit een bepaalde vorm van willekeurigheid, je zoekt bewust? Of onbewust gemanipuleerd? 😉 , ik ga vooralsnog uit van de eerste hoor), gebruik kunnen maken van omgekeerde psychologie? Met als grondrede dat ik me niks laat vertellen?
     Hoe kom je erbij dat dat omgekeerd wel zou werken dan? Ik ben geen kindje meer hoor. Dat motief/belang is er helemaal niet meer. Omgekeerde psychologie werkt alleen wanneer er een vorm van belang aan ten grondslag ligt, binnen de betreffende relatie hoor. (In mijn perceptie.) Bij kinderen en ouders werkt dat precies dóór en vanwege de afhankelijkheid die een kind heeft aan/bij de/die ouders. C’est lá! That’s it! Das ist wie so! Dat is het! Dat is waarom het kind (dan inderdaad nog vrij on/onderbewust) toegeeft aan die cognitieve dissonantie die momenteel zo lekker eruit gelicht wordt en toegeeft aan zijn ouder(s). Recht toe recht aan ging het al niet, daarom ben je nu afhankelijk van zulke zwakke psycho-sociale methoden als toepassende opvoeder/ouder. Om maar een voorbeeld van de toepassing te noemen. Bij onafhankelijkere kinderen, is het bij herhaling toepassen van zulke methoden door ouders, niets meer dan een motief (voor het kind) zich dan ook maar te verwijderen van zelfs deze intermenselijke relatie, ouder-kind. Althans, bij mij wel, ik stel geen belang meer in ouders. Nee, over 180 graden theorieën hoef je mij praktisch niets meer te vertellen. Haha, vraag maar aan mijn ouders!
     En daar was ik dus nog ‘afhankelijk’ van (geweest).
     Kan je voorstellen wat het voor me betekent in context tot zulke ‘organisatie’s’, waar ik totaal in geen enkel geval met geen enkele mogelijkheid afhankelijk van ben.

     Vervolgens kan ik niet anders dan je wél gelijk geven op je volgende punt! Inderdaad, voor die miljoenen mensen die in de ‘face-book bubbel’ (oid) leven, heb je binnen dat (facebook)kader zeker gelijk. Ook hier weer veel meer dan ik ooit zou willen toegeven. Maar hé, denk je dat die mensen vooral in die bubbel zitten omdat ze daar zelf voor kiezen of omdat ze daar on/onderbewust in worden gemanipuleerd. Ja, waarschijnlijk een combinatie van beiden, maar ik plaats de verhoudingen toch zo dat voor het grootste deel iedereen daar toch echt wel uit eigen ongemanipuleerde beweging zijn kop in stopt. Alhoewel ze vervolgens best eens tot regelmatig gemanipuleerd zullen worden in de route die ze daarin vervolgens afleggen.

     Ik ben er dan ook weer niet van overtuigd dat het in mijn geval totaal niet kan, of zou kunnen, of mogelijk is. Nee hoor, juist niet. Eerder ben ik me er vrij ‘constant’ bewust van dat we elkaar constant ‘manipuleren’. Daar is echt geen digitaal programma voor nodig hoor! 😀 😉

     We beïnvloeden elkaar constant! Onze alles heeft effect op elk van iedereen. Elke handeling, uitgesproken gedachte, ja, wat mij betreft zelfs onuitgesproken gedachten die zich wel tonen in een bepaalde gelaatsuitdrukking, micro-expressie kan genoeg zijn om te beïnvloeden. Zelfs onbewuste handelingen van de één, kunnen voor een ander aanzet zijn een bepaalde beslissing in een bepaalde richting te nemen. Wat denk je van je neus? Nooit beïnvloed door iemand die met lekker eten ’toevallig’ langs je liep, net op het moment dat zich in je buikje iets begon te roeren dat we, of ik in dit geval gewoon ’trek’ noemen?
     Nooit ‘overmacht’ ervaren? Dat je bijvoorbeeld eindelijk genoeg geld over dacht te houden iets te kunnen aanschaffen dat je echt nodig had, maar dat net die eindafrekening van de energiemaatschappij even buiten je aandacht lag, waardoor het precies afgeschreven is op het moment dat je probeert af te rekenen? Ik hoop het niet voor je, maar er zijn toch zeker wel andere vormen van ‘overmacht’ die aan een gelijk principe voldoen en waar je zelf wél bekend mee bent?

     Wees ervan overtuigd dat ik er niet van overtuigd ben, dat het in mijn geval totaal niet kan. Maar daarom vroeg ik je ‘op de man af’; of het dan niet eens tijd is je kader te verruimen? Want wat mij betreft kan het specifieke dat jij bedoelt, ook echt alleen binnen het kader dat je scherm is.
     Zo kijk je de digitale wereld in. Wanneer dat je enige kader zou zijn, heb je waarschijnlijk ook meer gelijk dan ik zou willen toegeven! Er zijn alleen verschrikkelijk veel meer kaders en vensters dan simpelweg dat dingetje dat je toegang verschaft tot het digitale.

     Nee, hoor, ik ben me ter degen bewust van de mogelijkheid dat. Probeer mij nou niet te volgen, want terwijl jij denkt dat je je ogen op mij richt, zie je alleen het beeld dat jij ervan maakt. Je ziet mij niet. Mogelijk alleen een oppervlakte. Inhoud is vrijwel nooit aan iemand af te zien.

     Mogelijk zie ik het dus juist anders(om). Wanneer jij er zo van overtuigd bent dat ze het bij iedereen kunnen, zet jij er dan niet juist wel de deur voor open? Omdat je het al bij voorbaat aanneemt als feitelijkheid.
     Als vraag hoor.

     Ik houd die deur mooi dicht. Dat kan, omdat ik dus wel kaderbewust ben. In tegenstelling tot wat je noemt: continu bewust van mijn onderbewust handelen. Dat is ook voor mij natuurlijk ook gewoon onmogelijk (weer alleen al per definitie). Maar dat is volgens mij dus ook niet nodig, zolang je dus wél ‘kaderbewust’ bent.

     Nou, dat was het wel. In de notendop.
     Bedankt! Ik zocht al een tijdje naar een klankbord dat klinkt als de reactie die je plaatste. Zo helpen we elkaar toch minstens verder in onze eigen monoloog.

     Néé, ik weet ook dondersgoed wat míjn motief is geweest om een paar maanden geleden pas, mijn eerste smartphone te kopen. Haha, als dat manipulatie van een digitaal programma is geweest, denk ik dat het wijs is dat we dat programma vast als God gaan vereren en ondertussen maar hopen dat zelfs AI daar gevoelig voor is.
     Haha, mijn realiteit schetst toch echt een ander plaatje. En dan kan ik je nog wat vertellen. Voordat ik over ging tot aanschaf ervan, heb ik de tijdelijke aard van het motief tot die aanschaf, van te voren zo vorm kunnen geven, dat ik bij voorbaat ook al wist die smartphone weg te doen, zodra het tijdelijke motief niet langer van toepassing is. Met andere woorden, zodra ik dat ding niet meer nodig heb voor dat specifieke doel, pleur ik die handcomputer mooi weer weg! Maar tot die tijd dient het toch echt een doel dat geenszins aan een digitaal programma ontsprongen kan zijn. C’est la vie et l’amour. (Vertaald; Het is het leven en de liefde (die daar het motief van zijn.))
     Tenzij je mens-zijn inderdaad uitschrijft als een binair algoritme. Maar dan, zo gezien, is de hele mensheid niets meer dan een ‘programma’. Maar dan zou het konijnenvolk ook gewoon een ‘programma’ zijn en zo zetten we de deur weer open voor kaders die het er vervolgens ook weer niet duidelijker op maken, zolang je uit het oog verliest dat het allemaal niets meer is dan uit de realiteit ge-extraheerde modellen om onze eigen wereld beter te begrijpen. En hier ga ik het maar weer bij houden, want anders zit ik vanavond nog te schrijven in een poging uit te leggen dat al die op extractie’s gebaseerde constructies en modellen van, uit, over en in het leven van alles zijn behalve het ‘leven’ zelf.

     Kan je je voorstellen dat ‘we’ in 780 pas onze eerste wiskundige vergelijking met een onbekende factor konden bedenken en naar tevredenheid oplossen? Dat ging om de x in:
     x(kwadraat) + tienVx = 39x
     (Waarin ik de V als ‘wortel van’ bedoel.)

     En speciaal en vooral voor wie het níét wil weten:
     Ja! Dat was een arabier! Al-Khwarizmi, met zijn boek: Al-Kitab al-mukhtacar fi hisab al-gabr wa’l-muqabala. Al-gabr is uiteindelijk algebra geworden. En dan, de vergelijking uitgeschreven in woorden hoor! Want wanneer je denkt dat ze toen al de beschikking hadden over ‘ons’ getallenstelsel, vergis je je. Die zijn als zodanig pas ontwikkelt in 1202! En dan nog was daar informatie uit de hele (toen) bekende wereld voor nodig. Zonder de Hindoestanen en de Arabieren had die briljante Italiaan nooit ervan kunnen maken wat hij er wel van heeft gemaakt.

     https://en.wikipedia.org/wiki/Liber_Abaci

     Waar ik me (en ons) nu maar weer mee wil bedoelen af te vragen of het wel zoveel kwaad kan dat we elkaar allemaal zo beïnvloeden. Zeker zo lang digitale programma’s die ons manipuleren/beïnvloeden, hoe intelligent dan ook, gewoon door ons mensen geprogrammeerd worden, of zichzelf (AI) programmeren aan de hand van een (nog steeds) door mensen geprogrammeerde instructie.
     Komt het indirect dus toch weer neer op mensen die mensen beïnvloeden (met die programma’s) en dan smelt de mystiek en het mysterieuze ineens ook wel weg als sneeuw voor de zon, waarop zich vervolgens een landschap (veld van interactie) toont, zoals het er altijd al bij lag.

     Je onderbewuste is dan ook alleen te manipuleren wanneer je daar op die manier open voor staat. En dát er zo véél mensen zijn die er op die manier open voor staan, is wat mij betreft te wijden aan de ‘zienswijze’ dat dat vooral komt doordat mensen zich vanuit een ”veilige’ omgeving’ blootstellen aan dat soort zaken. En zolang dat niet verandert en die beïnvloeding/manipulatie dus geen bedreiging vormt in en voor die ”veilige’ omgeving’, zal dat dus ook wel zo blijven en zie ik daar niet eens zo’n probleem in.
     Weet je hoe snel zelfs de ‘massa’ reageert wanneer die veiligheid ineens in het geding komt?

     Ik maak me er niet zo druk om.

     • Nee, dan maak ik me toch echt een stuk drukker om de strekking van het artikel!

     • Ik denk dat jij je ook niet druk hoeft te maken, teveel ruis tussen al de data…:)
      Kader verruimen, dat hoor ik wel vaker dus daar zul je ergens wel gelijk in hebben.
      En heeft jouw ‘behandelaar’ niet verteld dat: onbewust handelen –> bewust reflecteren de weg naar verandering is… per definitie(?)
      Echte kennis over jezelf komt vanbinnen uit en sommige mensen zijn/leven bewuster dan andere, niet iedereen is er dus even vatbaar voor. Als jij jouw zekerheid,waarde,identiteit,meningen,etc. vooral haalt ‘buiten het scherm’ dan wordt de manipulatie natuurlijk lastiger. Maar je omgeving bepaalt een hele hoop en dat is de hele clou, wat is die omgeving in deze digitalisering van de maatschappij. Hoeveel mensen ‘halen hun realiteit’ tegenwoordig wel niet uit Twitter,likes,Youtube,etc. Peuters zitten al aan de smartphones. Ik bedoel maar…
      Verder heeft iedereen bepaalde persoonlijkheidseigenschappen die(of je het nu wilt of niet)overeenkomen met die van andere mensen. Zo pas je toch in een categorie. Als jij bijv. introvert/extrovert bent dan heeft dat nu eenmaal invloed op je keuzes. Hoe meer ik van jouw weet hoe meer ik kan anticiperen op wat jouw keuzes zullen zijn. Dit is niet ‘bulletproof’ maar de categorie(voor het grootste gedeelte) kan ik zo een bepaalde kant ‘opsturen’. En tuurlijk is manipulatie al van alle dag maar het gaat hier toch om bewustzijnsontwikkeling. Misschien ben jij je al heel bewust maar dat kunnen we toch niet zeggen van de meeste mensen/maatschappij als geheel.
      Ik probeer hier niet te beweren dat dit(deze techniek)een voldongen feit is of dat ze dit überhaupt allemaal kunnen, wie weet willen ze ons alleen maar doen geloven dat ze het kunnen zodat wij er ons naar gaan gedragen. Maar wetende dat we nu al de hele tijd gemanipuleerd worden tot afschuwelijke dingen zoals bijv. het accepteren van (of zelfs juichen voor!)oorlog of stemmen voor een clown zoals Trump dan denk ik dat we deze ontwikkeling van ‘digitale manipulatie’ serieus moeten nemen, het gaat zeker niet bijdragen aan ‘onze’ bewustzijnsontwikkeling. Wat denk jij?

    • Alle automobielfabrikanten produceren auto’s en maken er de smaak van de afnemers bij!

     • ‘K heb ook geen auto.

      ‘K heb zo goed als niks. Nóú,.. weinig.
      ‘K heb wel genoeg hoor.
      ‘K heb mijn kleren.

      ‘K heb een playstation.
      Die staat altijd uit.
      Vier.

      ‘K heb een waterkoker.
      ‘K heb een oventje.

      ‘K heb een fiets.

      ‘K heb een smartphone.

      ‘K heb een sleutelbosje.
      ‘K heb vier passen op zak.
      Een ID-pas, een pinpas, een verzekeringspas
      en een bibliotheekkaart.

      Ik heb nog wat boeken van mezelf, maar die gaan binnenkort ook de weggeefkast in. En drie van de bieb. Die gaan binnenkort weer terug, alhoewel ik er wel één verleng.

      Oja, natuurlijk, een lattenbodem en een matras.
      Wel zo lekker, slaapt toch beter dan de grond.
      Ik huur een kamer, bepaal maar lekker zelf of ik dat ‘heb’.

      Oe, een senseo apparaat, dat heb ik ook.

      Heb ik verder nog iets?
      Bezittelijk gezien dan..
      Voorwerpen en objecten.

      Ik heb wel een idee hoor, maar eerlijk gezegd weet ik niet zo goed hoe je er wat mee bedoelt,
      quote Johan:
      Alle automobielfabrikanten produceren auto’s en maken er de smaak van de afnemers bij!
      [Endquote]

      Volgens mij bedoel je zo iets als: dat je qua smaakkeuze bij de ijscoman toch ook afhankelijk bent van het aanbod smaakjes?

      In het verlengde daarvan; Wanneer iemand vraagt of ik cola of water wil, zeg ik ook gewoon biefstuk. Mocht dat zo van toepassing zijn.
      Nu wil ik koffie. Ik heb de mogelijkheid.
      Ik neem het dan ook gewoon nu. Een lekker bakkie.
      Of is dat niet helemaal waar? Aangezien dat nu tegen de tijd dat het gelezen wordt niet meer van toepassing is. Dan heb ik mogelijk net gelogen. Ach, ik heb nu in ieder geval een bakkie. Ik heb de hoop dat er begrepen wordt hoe ik nu wat bedoel en je me ten goede houdt, geen leugenaar van me maakt. Ik weet dan ook totaal niet wanneer dit gelezen wordt. Misschien over twee jaar nog eens. Ik bedoel je niet voor de gek te houden. Te foppen.

      Ik wil ook geen auto. Bah!
      Dat je je hele omgeving de kanker wenst ten gunste van je eigen mobiliteit.
      Sorry, maar het is het me gewoon niet waard.

      Ik heb een fiets.

   • Ieder van ons in het collectieve Bewustijn hebben een eigen vrije wil,
    in keuzes maken op elk moment daar zijn we zeker allemaal vrij in .
    Stel dat er geen woorden waren , net als dieren met elkaar in contact staan.
    Elkaar aanvoelen zonder woorden puur op gevoel / telepathie
    Zoals wij als kinderen ons innerlijk kunnen herinneren ?

    https://www.youtube.com/watch?v=qyIkyAo1U7I

    • Ik zag een keer in een film drie ondeugende vriendinnen voor de rechter staan wegens winkeldiefstal. Het viel de rechter al gauw op dat één van de vrouwen niet sprak en hij wilde weten waarom. “Ze zegt nooit iets edelachtbare” verduidelijkte één van de drie vriendinnen. “Ook niet tegen ons. Ze ziet het nut er niet van in”.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.