Nederland schendt al 30 jaar mensenrechten in eigen land

Op 5 juli hebben de Vrouwenpartij en Trots Op Nederland de Nederlandse Staat bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens aangeklaagd voor schending van het Europese Verdrag. De partijen hebben vier serieuze klachten ingediend bij het Europese Hof, waaruit onder andere blijkt dat Nederland al ruim 30 jaar mensenrechten schendt in eigen land.

De voorzitter Monique Sparla van de VP hoopt dat ‘het parlement de moed heeft om de burger haar grondrechten terug te geven’

In het Klaagschrift staat keiharde kritiek op het functioneren van de Nederlandse Rechtsstaat.
“…in Nederland wordt inmiddels al meerdere decennia lang naleving van het EVRM door de overheid substantieel onvoldoende wordt gecontroleerd, schendingen onvoldoende worden vastgesteld. Dit geldt voor alle drie de machten in Nederland, zowel de wetgever, het bestuur als de rechtsprekende macht. Het belang van alle mensen die nu/na nu in Nederland verblijven, is dan ook gediend met een grondige, juiste beoordeling van de vier klachten in…”

Botsing met Kiesraad en Raad van State

De problemen hebben zich voorgedaan voor en na de verkiezingen. De Vrouwen Partij werd uitgesloten van deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 door de Kiesraad, omdat zij de waarborgsom van meer dan 11.000 euro niet betaalde en geen ondersteuningsverklaringen inleverde. Zij gingen in beroep bij de Raad van State, omdat het niet kunnen deelnemen in strijd is met de grondrechten van burgers. De Kieswet, die sinds 1989 beide zaken verplicht stelt, is nooit aan de grondrechten getoetst. Dit komt door de invoering van artikel 120 Grondwet in 1983. Regering en parlement (de wetgever) hebben in 1989 (en in 2004) een wijziging van de Kieswet niet gecheckt met het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

De Raad wees het beroep af op 10 februari, maar een van de betrokken rechters namens de Raad van State, mr. Slump wilde in tweede instantie gewoon doorgaan met de zitting, hoewel hij gewraakt was door de Vrouwen Partij. (Wraking betekent dat de VP bezwaar maakte tegen Slump als oordelend rechter vanuit de codex van rechters en Artikel 6 EVRM.). Slump behandelde tijdens deze zitting zelf de wraking, die tegen hem was ingesteld. Dit is juridisch onjuist.

Vervolgens was er op diezelfde vrijdagmiddag een zogenaamde tweede wrakingszitting geleid door mr. Wortmann. Hierin moest een beslissing genomen worden over de wraking van mr. D.A.C Slump. In deze zitting werd mr. Slump in het gelijk gesteld. Ook deze zitting was niet in de haak.

Het is de plicht van de wrakingskamer, op grond van nationaal recht en het EVRM, om te onderzoeken of deze twee kernmededelingen door de gewraakte rechter mr. Slump daadwerkelijk zijn gezegd. Dat onderzoek is door de wrakingskamer niet verricht. Daardoor is de tweede wrakingszaak juridisch niet correct en zou er geen zitting hebben mogen plaatsvinden. Daarmee is de uitspraak van de Raad van State, waardoor de VP niet aan de 2e Kamerverkiezingen kon deelnemen, onrechtmatig.

Vier klachten tegen Nederlandse staat

Klacht 1 –
De Vrouwen Partij heeft niet de rechtsbescherming gekregen die art. 13 EVRM eist.

Klacht 2 –
Het Parlement heeft nagelaten in/na 1988 nieuwe Kieswetsartikelen te toetsen aan het EVRM. Hierdoor hebben wetsartikelen bestaan die in strijd zijn met het EVRM. De wetgever heeft die plichten sinds 1988 volledig geschonden. Ook met betrekking tot andere wetten dan de Kieswet.

Klacht 3 –
De Kiesraad heeft bij de vaststelling van het besluit om Vrouwen Partij uit te sluiten van deelname aan Tweede Kamerverkiezingen art. 1 EVRM geschonden.

Klacht 4 –
Het parlement heeft met de vaststelling/instandhouding van art. 120 Grondwet art. 1 EVRM, art.1 Protocol 15 EVRM en het EVRM – rechtsbeginsel ‘Rule of Law ‘ geschonden. Sinds de vaststelling in 1983 van art 120 Grondwet kan hierdoor al ruim dertig jaar schending van mensenrechten (vermeld in de Grondwet en het EVRM) plaatsvinden zonder dat de rechter hiertegen iets kan ondernemen.

Rob Vellekoop, 13 juli 2017

9 Comments

 1. TOEN IK TIEN WERD BEGON IK MIJN MOEDER DE KLAPPEN TERUG TE GEVEN DIE AAN MIJ WERDEN UITGEDEELD EN DAT VOELDE GOED ! DAARNA LEERDE IK OOK OM LIEF TE ZIJN, DAAR HEB IK ECHT ZWAAR ONDER GELEDEN !

 2. Denk dat de koran,bijbel en tora onderhand door internet overgenomen wordt, let op BIG BROTHER is watching YOU?

 3. Als ik zie hoe de mensenrechten geschonden worden enkel en alleen omdat de computer verkeerde gegevens ophoest, kun je wel langzamerhand wel eens zorgen gaan maken?

 4. De Mensenrechten zijn in Nederland nooit meer geweest dan theorie.
  Indertijd in 1945 heeft de toenmalige regering wel de intentieverklaring van de Mensenrechten ondertekend, maar niet het ratificerings-deel. De Mensenrechten in de intentieverklaring zijn nooit in wetgeving omgezet.
  De Mensenrechten zijn niet geldig voor Nederlandse Burgers. Die hebben in feite geen ECHTE RECHTEN. Hooguit tijdelijke gunsten, die hen ook weer gewoon kunnen worden afgepakt.
  Dat ‘gewoon’ betekent in feite machtsmisbruik.
  Maar die machtsmisbruik is de facto onderdeel van het systeem.
  Een Bestuursrechter zorgt ervoor dat Het Bestuur daar vrijwel altijd mee wegkomt.
  De Bestuursrechter, de naam zegt het al, is ervoor om het Bestuur te beschermen tegen eventueel te slimme doch boze burgers.

 5. Als gewone burger verlies je het in principe altijd van megagrote instituten en geen een (D66 of GL) rechter durft zijn vingers daaraan te branden via een objectieve uitspraak.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.