Ook JIJ komt in het sleepnet terecht

Gastbijdrage van Rudo de Ruijter

(Mijn collega Rudo de Ruijter van www.courtfool.info lukt het nog niet om dit artikel op zijn website te plaatsen vandaar dat DLM hem op deze manier de ruimte geeft.)

Er moeten vóór 24 augustus (dus over 7 dagen) 10.000 handtekeningen verzameld zijn, als eerste vereiste om een referendum over deze wet te organiseren.

 

Het was enkele minuten vóór middernacht 11 juli 2017, de dag voor het zomerreces, dat in de Eerste Kamer nog even haastig met zitten en staan gestemd werd over de nieuwe “Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten“. [1] [2] [3] Het tijdstip was zorgvuldig gekozen, ’s nachts en midden in de zomervakantie, om zo discreet mogelijk een wet aan te nemen, die het daglicht niet verdraagt.

Er zijn vóór 24 augustus 2017 10.000 handtekeningen nodig als eerste vereiste om een referendum over deze wet te organiseren.
Hier kan je tekenen

Informeer s.v.p. zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen dat dit speelt…

De wet wordt 1 januari 2018 van kracht. Met deze wet krijgen de ministers van binnenlandse zaken, defensie, veiligheidszaken en justitie een vrijwel ongelimiteerde macht de geheime diensten te gebruiken om alle burgers massaal te bespioneren. Uw persoonsgegevens, uw communicaties, uw verblijfplaatsen en bewegingen worden met de modernste middelen in een gigantisch sleepnet verzameld, gecombineerd met gegevens uit alle mogelijke bronnen en met ingewikkelde algoritmes uitgepluist om te bepalen of u verdachte gedragingen of interesses heeft, of dat u verdachte contacten, buren, kennissen, collega’s of familieleden heeft. [4]

“We hebben al meer dan 250.000 verdachten gevonden.”

Stasi

In Oost-Duitsland werd op 8 februari 1950 het Ministerium für Staatssicherheit opgericht, Stasi in de volksmond. Dit werd de basis voor het intensief bespioneren van de eigen bevolking, waarbij al snel niemand meer vrijelijk kritiek durfde te uiten en niemand zijn buren en zelfs zijn eigen familie meer vertrouwde. Wanneer een dergelijke “total Überwachung” eenmaal is ingevoerd, kom je er niet makkelijk meer vanaf. In Oost-Duitsland duurde het 40 jaar en kwam de opheffing pas met het in elkaar storten van de Deutsche Demokratische Republik. [5]

Vrijheid van meningsuiting

De vrijheid van meningsuiting wordt vaak slechts gezien als een vrijheid. Ze heeft echter ook een belangrijke politieke functie. Uitingen van kritiek zijn signalen waarmee parlement en regering het beleid kunnen bijstellen. Wanneer burgers geen kritiek meer durven te uiten, zal het regeringsbeleid ontsporen en zal de regering steeds meer dwang en geweld gebruiken om de burgers in het door haar gewenste keurslijf te dwingen.

Sleepnet

In de oude Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten van 2002 hadden de diensten al verregaande bevoegdheden om organisaties en personen in de gaten te houden, die de democratische rechtsorde, de veiligheid of andere gewichtige belangen van de staat in gevaar zouden kunnen brengen. De diensten konden daarbij al gebruik maken van gericht afluisteren, hacken, mobieltjes volgen en alle mogelijke data verzamelen en ontsleutelen. Ze konden ook al onder valse identiteit opereren, organisaties infiltreren, informanten werven, misdrijven begaan en zo’n beetje alles doen wat voor anderen verboden is, en alles uiteraard in het diepste geheim. In de nieuwe wet komt daar de bevoegdheid tot ongerichte interceptie van kabelgebonden communicatie bij. [art 48] Iedereen, die communicaties verzorgt, data beheert of versleutelt, wordt nu wettelijk verplicht aan deze massale gegevensverzameling mee te werken. [art 51 ev] Eh, nou ja, dat wil zeggen, iedereen in Nederland. Als data versleuteld zijn met een methode, waarover alleen personen in het buitenland opheldering kunnen geven, dan kun je hen met een Nederlandse wet niet tot medewerking dwingen.

Rechten van de mens

De ongerichte interceptie van onze communicatie vormt een willekeurige inmenging in ons privé leven en is in strijd met het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten .[6]

Artikel 17

 1. Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan onwettige aantasting van zijn eer en goede naam.
 2. Een ieder heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting.

De nieuwe wet is eveneens in strijd met het Handvest van de grondrechten van de Europese unie [7], artikel 7, 8 en 11 .

Artikel 7

Eerbiediging van het privé-leven en het familie- en gezinsleven

Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie.

Artikel 8

Bescherming van persoonsgegevens

1. Eenieder heeft recht op bescherming van de hem betreffende persoonsgegevens.

2. Deze gegevens moeten eerlijk worden verwerkt, voor bepaalde doeleinden en met toestemming van de betrokkene of op basis van een andere gerechtvaardigde grondslag waarin de wet voorziet. Eenieder heeft recht op toegang tot de over hem verzamelde gegevens en op rectificatie daarvan.

 1. Een onafhankelijke autoriteit ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd.

Artikel 11

Vrijheid van meningsuiting en van informatie

 1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
 2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.

Terrorisme-bestrijding

Het voorwendsel voor deze nieuwe wet is terrorisme-bestrijding. De ministers vertrouwen ons niet. Ze beschouwen elke burger als mogelijke terrorist. Omgekeerd, worden wij wel geacht blindelings onze ministers te vertrouwen en geen aanstoot te nemen aan het feit, dat zij onze gegevens en communicaties verzamelen en uitpluizen. Onze ministers zouden zogenaamd alleen onze veiligheid voor ogen hebben.

Opmerkelijk is, dat deze Draconische wet er komt, terwijl hier in Nederland nog geen terroristische aanslagen hebben plaats gevonden.

Aanslagen verhinderen?

Of deze massale bewaking van burgers daadwerkelijk aanslagen verhindert is echter zeer de vraag. Het is immers logisch te veronderstellen, dat zodra terroristen van de nieuwe regels op de hoogte zijn, zij daar simpelweg rekening mee zullen houden en hun aanslagen zullen beramen vanuit plaatsen waar ze niet of minder in de gaten worden gehouden. Het zou de bestrijding van terrorisme zelfs moeilijker kunnen maken.

Fictieve zekerheden

Een nieuwe commissie van drie personen gaat beoordelen of de spionageopdrachten van de ministers door de beugel kunnen. [art 32] Twee van de drie komen uit de hoek van de rechtspraak. Waar de derde vandaan moet komen wordt niet in de wet vermeld. Deze personen worden door de ministers zelf voorgedragen en bij koninklijk besluit benoemd. [art 33]

Met deze nieuwe commissie proberen de ministers de bezwaren tegen de massale bewaking van burgers weg te nemen. Het bestaan van deze commissie biedt echter geen zekerheid. Enerzijds zijn die drie personen voor hun oordeel geheel afhankelijk van de gegevens die ministers en diensten hen willen verstrekken, anderzijds gebeurt al het bespioneren in het geheim. Buiten de diensten zelf kan niemand effectief controleren wat zij echt uitspoken.

De verzamelde gegevens zouden vernietigd moeten worden, zodra vast staat, dat deze onschuldige personen betreft. De ministers willen deze echter drie jaar lang kunnen behouden. [art 48.5 en 48.6]

Onze gegevens zijn niet veilig. Ze mogen ook aan buitenlandse diensten doorgegeven worden. Ook hier worden wij geacht onze ministers te kunnen vertrouwen en dat zij ons daarbij niet in gevaar brengen. Want wat die buitenlandse diensten met onze gegevens doen en hoe lang zij onze gegevens bewaren, daar hebben onze ministers geen macht over.

De massa gevoelige gegevens, die verzameld gaat worden is gigantisch en bevat duizelingwekkend veel waardevolle informatie. In het recente verleden is steeds opnieuw gebleken, dat het voor hackers slechts een kwestie van tijd is om zelfs in de best beveiligde netwerken binnen te dringen. Ze hebben voor elke opgeslagen gegevensverzameling dus drie jaar de tijd.

Olifant

De wet is als de inzet van een olifant om muggen dood te trappen, zonder enige garantie dat we minder gestoken worden. Moeten we voor deze pseudo-veiligheid ons recht op privacy opgeven en ons permanent zorgen maken om onze gegevens? Moeten we hiervoor voorzichtiger worden in onze meningsuiting en rekening houden met mogelijk toekomstig misbruik in het buitenland of zelfs hier in Nederland, als ons land misschien nog verder afglijdt naar een politiestaat?

Lak aan rechtspraak

Sinds 2011 zijn internet- en communicatieaanbieders verplicht onze de verkeers- en localisatiegegevens zes maanden te bewaren om ze desgevraagd aan de opsporingsdiensten te kunnen verstrekken. In het beveiligingsniveau mogen de aanbieders rekening houden met de kosten. De best mogelijke beveiliging is dus niet vereist. Deze verplichting de gegevens te bewaren stoelt op EU-richtlijn 2006/24. Die richtlijn werd in 2014 door het Europese gerechtshof ongeldig verklaard, onder andere vanwege de grote risico’s die de massa gevoelige informatie met zich meebrengen, maar hoofdzakelijk vanwege de te zware inmenging in de fundamentele rechten van bijna de hele Europese bevolking. (Art 7 en 8 van het EU handvest.) [8]

Desondanks handhaaft onze regering deze verplichting voor internet en telecomaanbieders en doet er nu met de nieuwe wet een flinke schep bovenop.

Nederland en mensenrechten

Nederland loopt beslist niet voorop wanneer het om fundamentele rechten van de mens gaat. Ons parlement ratificeerde het Internationale Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten pas als 50ste land, 12 jaar na het verdrag. [ 9]

Bij een mensenrechtenonderzoek in 2009 vonden de Raad van Europa en de VN een ernstige reeks punten van zorg in de Nederlandse antiterrorisme maatregelen, als ook in onze behandeling van vluchtelingen. [10]

In 2016 constateerde Human Right Watch opnieuw inbreuken op de mensenrechten en alweer op het gebied van antiterrorisme maatregelen en de behandeling van vluchtelingen. [11]

Daarbij werd nog niet eens melding gemaakt van de mensonwaardige behandeling en mentale foltering in het deportatiecentrum in Rotterdam. [12] Ook hier handelt de minister in strijd met het de Rechten van de mens en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. [13]

Artikel 4

Verbod van folteringen en van onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen

Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.

De hiervoor verantwoordelijke minister is trouwens één van de ministers, die onder de nieuwe wet de bewaking van burgers aan gaat sturen.

Telefoontaps

Waar onze regering al wel sinds lang voorop loopt is in het afluisteren van telefoongesprekken. In 2010 werden onze telefoons dubbel zo vaak afgetapt als in Duitsland en 47 keer zo vaak als in Groot-Brittanië. [14]

Tragikomisch detail

Normaal gesproken moeten de parlementariërs de ministers controleren. In de nieuwe wet is echter vergeten te bepalen, dat de ministers niet het recht hebben de parlementariërs te bespioneren. Dat zou technisch trouwens vrij eenvoudig te regelen zijn geweest door hun IP-adressen buiten het sleepnet te houden. Daarin voorziet de wet dus niet. De rechtstaat moet wijken voor de spionagedrang van onze ministers.

 

Referenties:

[1] Tekst van de wet

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34588-A.html

[2] Laatste bespreking voor het stemmen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-ek-20162017-35-8.pdf

[3] Referendabiliteitsbesluit van de minister van BZK (met link naar de tekst van de wet)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-44395.html

[4] Negatief advies Raad van State

href=”https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34588/kst-34588-4?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=8″

[5] Stasi

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stasi

[6] Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

(New York, 16 december1966, door Nederland ondertekent op 25 juni 1969 en geratificeerd op 11 december 1978, van kracht sinds 11 maart 1979)

http://wetten.overheid.nl/BWBV0001017/1979-03-11#Verdrag_2

[7] Handvest van de grondrechten van de Europese unie

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT

[8] EU-richtlijn 2006/24 ongeldig verklaard

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first∂=1&cid=749534

[9] Lijst ratificaties Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights

[10] Human Right watch 2010

https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2010_0.pdf

[11] Human Right watch 2010

https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/european-union#a67d4c

[12] Mensonterende behandeling en mentale foltering in Rotterdam

https://www.dc-16.nl/situatie_nieuw_detentiecentrum_Rotterdam.html

[13] Foltering in strijd met mensenrechten

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf

[14] Telefoontaps

https://www.privacybarometer.nl/nieuws/3821/Nederland_nog_steeds_wereldkampioen_afluisteren

Gastbijdrage van Rudo de Ruijter, 16 augustus 2017

28 Comments

 1. ik wilde tekenen, maar hij geeft steeds aan dat er een foute invoer is. Alle vakken zijn op de juiste manier ingevuld, maar hij pakt hem nog steeds niet. Enig idee hoe ik het kan oplossen?

 2. Ik heb ook even getekend. Want van STIEKUM houd ik niet van. Het is allemaal begonnen met de cameraas op straat. Dat werden er steeds meer.Toen kwamen de aanslagen om de mensen bang te maken,zodat ze nog meer maatregelen kunnen nemen. De meeste aanslagen zijn overigens fake,zo ook waarschijnlijk de laatste de in Spanje.

    • Ik heb getekend, maar ten eerste kon ik mijn toevoeging huisnummer niet kwijt en moest ik zoveel prive gegevens invullen, tig keer bewijzen dat je geen computer bent, je moet echt een lange adem hebben, heb je zelf al getekend Rob? Heb er een beetje spijt van.

     • Elles

      Bij een referendum verzoek moet je inderdaad meer invullen dan een petitie.
      Je tekent voor jezelf een verzoek om vrijheid, daar kun je onmogelijk spijt van hebben.

 3. ZIE HET POSITIEF! HET IS VAST HEEL ERG LEUK OM ROBOT-SPINNETJES/WANDEL-TAKJES UIT TE VINDEN OM IEDER-EEN-VOOR-ALLES TE BESPIONEREN VAN UIT EEN ONTSPANNEN VRIJE-FLEXIBELE-SCHOMMEL-WIEBEL-STOEL!

 4. ‘Postduiven’
  Elke zich serieus achtende actiegroep, heeft inmiddels al lang ‘vrije postduiven’ aangeschaft. Zo zijn er nog wel wat methodes om uit het sleepnet te blijven. Maar goed misschien komt er straks dan weer een ‘Wet op het houden van actiegerichte postduiven’ met de daarbij horende verboden, geboden en registratieverplichtingen. Want ja zij daar in Den Haag nemen alles serieus en heel letterlijk. Voor onze veiligheid natuurlijk. Misschien is het wat als er ook een ‘Wet op het verplicht oormerken van parlementariërs’ komt. Met ontheffingsmogelijkheden voor hen die in het algemeen tegen het verplichten van oormerken bij dieren zijn. Eens kijken of dat de herkenbaarheid van onnozelheid vergroot? Of is dit nu weer te radicaal gedacht en ben ik nu ook geradicaliseerd. Niet te series nemen die dames en heren van de Staten Generaal.
  Ik ga weer even naar mijn ‘postduiven’ zonder ringetje. Goed verzorgen natuurlijk.

 5. Om moedeloos van te worden, ze doen expres alles in het honderd laten lopen,
  anders zijn ze vandaag al klaar met die zgn. bestuurliujke opnzin?

 6. Nou sorry, maar door de leugens over de DDR en de Stasi erbij te slepen ipv de AIVD, CIA enz, heb ik geen lust meer om dit te tekenen. Zelfs al is het uiterst belangrijk.
  ”Dit werd de basis voor het intensief bespioneren van de eigen bevolking, waarbij al snel niemand meer vrijelijk kritiek durfde te uiten en niemand zijn buren en zelfs zijn eigen familie meer vertrouwde. ”
  Wat een gelul, de bevolking was helemaal niet bang voor de Stasi. Integendeel,een Stasimedewerker kon je buurman zijn en dat wist je dan gewoon. Ik weet het uit ervaring omdat ik er gewoond heb.
  Je valt me zwaaaar tegen Rob. Dit praatje komt gewoon uit de AIVD koker.

  • Hallo Gerrit,
   volgens mij worden door de voorbeelden van STASI en DDR aan te halen op deze manier en volgens de tekst geen onwaarheden vertelt noch partij getrokken
   waar baseer je jouw beredenering op?
   groetjes
   fijne zaterdag

   • volgens mij is de lengte van de tekst
    debet aan het begrip
    geen woorden maar daden

    • Ik citeer een stuk van Gerrit voor je Nelleke: “Wat een gelul, de bevolking was helemaal niet bang voor de Stasi. Integendeel,een Stasimedewerker kon je buurman zijn en dat wist je dan gewoon. Ik weet het uit ervaring omdat ik er gewoond heb.”

     Zelf kon ik een Oost Duitser die stellig meldde dat ze nooit de muur hadden moeten weghalen.

     • met je eens
      dit is een krankzinnig dubbelhartige uitspraak
      uit de ervaringen van de mensen (keihard opgetekend in de archieven) voormalig DDR
      komt naar voren dat niemand MAAR DAN OOK WERKELIJK NIEMAND te vertrouwen was
      de misstappen van de Joodse Raad in Nederland tijdens W II verbleekt hierbij
      we moeten zeker niet doen alsof de mensheid in eerste instantie
      alleen tot het goede geneigd is
      maar we blijven wel proberen de waarheid te achterhalen
      Daarom Proficiat en blijf reageren aub
      groet
      Nelleke

   • Ik baseer mijn bewering op ervaring zoals je had kunnen lezen. Ik heb er bij elkaar gedurende 3 jaar gewoond uitgesmeerd over een wat langere periode. Ik had daar een vriendin. De naam mag je ook weten voor het geval dat je denkt dat ik lieg. Hiltrud Luhn Glockengasse 38 Leipzich. De mensen waren niet bang. Er was geen werkloosheid, iedereen had (oostduits) geld genoeg om fijn te leven. De grote blunders van de DDR waren de Intershops waar je importspullen kun kopen met uitsluitend westers geld en het veel te lang toestaan dat de mensen vergiftigd konden worden door de propaganda van ‘radio free europa’.De Stasi was voor de bevolking een veel opener organisatie dat de AIVD hier. Je wist in tegenstelling tot de AIVD, gewoon wie daar werkzaam was.
    Juist omdat schrijver uit de vele angstaanjagede voorbeelden als AIVD, CIA of MI5, de Stasi aanhaald, dat onderhand uit de oertijd stamt, vertrouw ik deze persoon voor geen cent. Weet je waarvoor hij die oproep voor het referendum start? Omdat hij weet dat die toch niet haalbaar is. AIVD tactiek.

    • waarom wilde men (de Oost-Duitsers zelf, hierbij bedoeld het grootste deel van de bevolking) dan toch zo graag de muur neerhalen
     volgens mij haal je twee zaken door elkaar
     Enerzijds het verlangen van de links georiënteerde kiezer om de commercie ed aan banden te leggen
     en anderzijds het verlangen om vrij te kunnen leven in onze met volk ingerichte overvolle gebieden

     maar één zaak lijkt mij het meest prangend en afstotend:
     dat je de buren en jouw eigen familie niet kunt vertrouwen
     Toch?

     • beste Gerrit,
      nog even een naschrift
      ik ben vele malen in de voormalig DDR geweest
      op doorreis maar heb ook net over de grens/de muur een jaar gewerkt
      mijn broer is getrouwd met een Poolse dame
      die er ook sappig over kan vertellen
      mijn eerste auto was een Lada en ook is was enorm gecharmeerd
      door de eenvoud van het communistische leven
      maar dat duurde toch niet lang
      en dat geldt voor vele idealistisch ingestelde mensen die in die tijd
      eens zelf op onderzoek uit gingen

      helaas is het Alpha-mannetje van gisteravond (zie zomergasten) onder de mensen en die het meest erop lijken nog steeds altijd hogelijk actief en moet inderdaad die matriarchale maatschappij (ander item op deze site) maar eens van de grond komen
      wie doet mee?
      groet
      Nelleke

 7. “Onze” NL-politici (niet de mijne) zijn bijna allemaal flapdrollen, baantjesjagers. Waar het echt om gaat snappen ze niet eens. Het zijn gehersenspoelde slaven en ze weten het totaal niet. Vergeef hun Heer want ze weten totaal niet wat ze doen, ze hebben GEEN IDEE!!!

  • Dan moet je jezelf in het bedrijfsleven als Zzper wel anders wapenen anders haal je bakzeil!
   Deze ambtenaren kunnen zich talloze fouten permitteren en ze promoveren nog ook?
   Met de vaccinatie, qkoorts, fibronil etc blijven ze standvastig negatief scoren.
   Je zou je afvragen dat je het verkeerde beroep gekozen had?

  • Er worden VOLKSvertegenwoordigers gekozen (een van de spelregels bij een DEMOcratie) maar ze gedragen zich als PARTIJvertegenwoordigers (noem het dus maar een PARTYcratie). Gedrag is maatgevend voor de beoordeling, maar dat is niet wat ze zijn, namelijk net zoveel mens als ieder ander.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.