Niet de VS, maar het kapitalisme is het ultieme kwaad

Gastbijdrage van Kees van Oosten

Dat de VS een schurkenstaat is komt doordat schurken in het kapitalisme zich van de economische én politieke macht meester kunnen maken. Dat geldt net zo goed voor Nederland.

Rob Vellekoop stelde de vraag: “Waarom steunen wij (de wereldoverheersing door) de VS?” Laat ik aannemen dat Vellekoop bedoelt met “wij” de Nederlandse bevolking. Inderdaad, wij staan in grote meerderheid achter de buitenlandse politiek van onze regering die sinds de WO II consequent de kant van de VS gekozen heeft in de Koude Oorlog en zich steeds meer laat betrekken bij imperia­listische oorlo­gen van de VS tegen onder meer Joegoslavië, Irak, Libië, Afghanistan, Syrië. Dat doet de Nederlandse regering uit overtuiging en niet omdat het daartoe gedwongen wordt.

De gretigheid van de Nederlandse regering om actief met de VS en andere westerse landen mee te mogen doen met imperialistische oorlogen is eenvoudig te verklaren: daar valt ook voor het Nederlandse bedrijfsleven veel aan te verdienen. De kosten zijn voor de belastingbetaler, de winsten zijn voor de wapenindustrie, voor bedrijven die uit de trog van Defensie mee eten en bedrijven die kun­nen profiteren van de ontredderde staat waarin landen verkeren als wij geholpen hebben om daar de ‘democratie’ en de vrije markt te vestigen.

Amerikaanse critici als Michael Parenti en Noam Chomsky verwijten de regering van de VS niets anders te doen dan de belangen te behartigen van het kapitalisme: de belangen van banken en het bedrijfsle­ven dat over spotgoedkope arbeid en grondstoffen wil beschikken en haar afzet overal ter wereld wil ver­gro­ten ten koste van lokale bedrijven. Precies datzelfde verwijt valt onze regering te maken. Het is dus eigenlijk niet de VS die de wereld dreigt te overheersen, maar het zijn de grote in­ternationale banken en bedrijven die zo­wel de regering van de VS als die van andere westerse lan­den naar haar pijpen laten dan­sen.

Denken en praten alsof het “de VS” is of “het Westen” dat op de wereldheerschappij uit is maakt dat het kwaad niet bij de werkelijke boosdoener wordt gezocht: het kapitalisme. Dat is ook precies de bedoeling, want zolang de schijn­werpers ge­richt zijn op regeringen en poli­tici, die van de politiek een potsierlijke mediavertoning maken maar niet de­genen zijn die feitelijk de dienst uit­ma­­ken, blijft de werkelijke boosdoener buiten schot en wordt de wereld, achter haar rug om, steeds méér door het ka­pitalisme over­heerst.

Dat het kapitalisme ook in Nederland school maakt blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het beginsel­programma van de PvdA uit 1977 nog vol stond met kritiek op het kapitalisme en pleitte voor het nationali­seren van ban­ken en zware industrie (o.a. de wapenindustrie), terwijl de PvdA nu, samen met VVD, D66 en CDA voorstan­der is van het CETA verdrag en PvdA minister Dijsselbloem zich uit­slooft om Griekenland een neoli­berale economie op te dringen. Het kapita­lisme wordt overigens evenmin in de concept verkiezingsprogramma van GroenLinks en de SP nog ter discussie gesteld.

Wie de strijd wil aanbinden met de dreigende wereldheerschappij van het kapitalisme en tegen im­perialistische oorlogen die gevoerd worden om regimes omver te werpen die zich daar tegen ver­zet­ten, doet er goed aan niet alleen tegen de VS-regering te hoop te lopen maar ook tegen de Neder­landse regering, maar vooral tegen het kapitalisme zelf en haar pleitbezorgers, zoals bij ons bijvoor­beeld Rutte, Zijl­stra, Hennis, Samsom, Dijs­selbloem, As­scher, Monasch, Koenders, Ploumen, Pech­told, Van Haers­ma Buma.

Nederlandse bom­menwerpers deden mee in Irak en Libië en doen mee in Syrië. Jaarlijks wordt voor een kleine miljard euro aan wapenexportvergunningen verleend. Nederland behoort tot de grootste wapenexporteurs ter wereld. Geëxporteerd wordt ook naar landen waar mensen worden gemarteld. Het door de regering gecontroleerde FMO maakt deel uit van het consortium dat de Aqua Zarca dam in Honduras bouwt, waar de inheemse bevolking zich tegen verzet en waar in­middels 110 inheemse activisten zijn vermoord. De regering beschermt Shell te­gen beschuldigingen van de bevol­king dat het bedrijf het milieu in Nigeria vernietigt door grootschalige olielekkages. De regering sub­sidieert landgrabbing door Nederlandse bedrijven in arme landen waardoor inheemse boeren van hun land verdreven worden.

Wie het kapitalisme bestrijden wil ontkomt er niet aan ook het kapitalisme in ons eigen land te be­strijden. Vanaf eind jaren 70 is een steeds kleinere bovenlaag steeds meer gaan verdienen ten kos­te van een groeiende onderlaag. Die boven­laag is ook in de PvdA en GroenLinks de dienst gaan uitma­ken. Dat verklaart waarom kritiek op het ka­pitalisme ook in zoge­naamde linkse partijen niet meer aan de orde is en waarom de huidige generatie ‘progressieve’ poli­tici idealen als arbeidstijdver­kor­ting, eerder met pensioen gaan, gelijke kan­sen, betaalbare zorg, vol­doen­de sociale huisvesting los heeft gelaten.

Het gros van de Nederlandse politici behoort tot de bevoorrechte bovenlaag en heeft uitstekende contacten en perspectieven in het bedrijfsleven. Zij behoren tot de klasse die profiteert van het kapi­talisme en er dus alle belang bij hebben kritiek op het kapitalisme af te doen als onrealistisch en niet meer van deze tijd. Zij zijn het die beslissen dat Nederland mee moet doen met imperialistische oor­logen en dat er geïnvesteerd mag worden in landen waar de inheemse bevolking wordt uitgemoord.
Zij zijn het die beslissen dat Nederland mee moet doen met handelsverdragen als CETA en TTIP. Zij zijn het ook die ons door middel van de media wijsmaken dat mensen het nergens zo goed hebben als in Nederland en dat onze politieke elite het algemeen belang behartigt.

De politieke elite in Den Haag heeft er belang bij dat wij de VS zien als het ultieme kwaad, want dan blijft ze zelf buiten schot en kan ze zonder veel tegenstand beslissingen blijven nemen die er toe lei­den dat het kapitalisme terrein wint, ook in ons land. Daarom pleit ik er voor het kapitalisme aan te mer­­ken als het ultieme kwaad en niet alleen de Amerikaanse, maar vooral ook de pleitbezorgers en profiteurs daarvan in eigen land met kritiek en acties te belagen, zodat ze niet meer schijnheilig kun­nen lopen doen over armoede en oorlogen waar zijzelf de hand in hebben.

Kees van Oosten, 24 oktober 2016
www.keesvanoosten.nl

9 Comments

 1. Toch ben ik verbaasd over het grote aantal mensen dat dit nog steeds niet wil zien, ook of misschien juist bij de hoog opgeleiden

 2. Directe democratie is een must!!
  Schuld en rente vrij geld is een must!!
  Persoonlijk soeverein zijn is een must!!

  Zonder bovengenoemde veranderingen blijft het
  stoeltjes en tafeltjes verplaatsen op de Titanic

 3. Die politieke onzin van deze tijd, zodanig weer te refreshen, dat de kiezer er weer voor de zoveelste keer intrapt?
  Met name heeeeeel veeeeel beloven en weinig geven doen de gekken en dwazen in vreugde leven!

 4. Brutaliteit ten top ze denken weer de huwelijksschat de abn amro weer in de uitverkoop te doen?
  Terug in overheids handen, voordat er een rel uitbreekt?
  Ze denken dat meer voor welzijn zorgt, meer minder en tevreden Juist?

 5. En zolang mensen maar op die kapitaal vertegenwoordigers der poliziek blijven stemmen…

 6. @ Ghost:

  De werkelijke boosdoeners zijn de gedrochten die op een verkeerde manier gebruik maken van dit systeem

  Daarom is Sociaal-kapitalisme wel een leuke; Kapitalisme t.b.v. het gewone volk; Kapitalisme door en van het volk en niet door grote organisaties die de belangen van de bevolking NIET voorop stellen.
  Ook de Nederlandse Staat is een bedrijf wat de bevolking NIET dient, ook al doen ze alsof, en waar het gros nog steeds intrapt door steevast op dezelfde malafide en corrupte politieke bende te blijven stemmen en door het huidige huis van vermeende oranjes (vuistdiep in fout kapitalisme) in stand te houden.
  De huidige politieke volksverradende politieke maffia club luister ook zeer aantoonbaar totaal niet naar de bevolking. Nee wel naar hun waanzinnige politieke programma’s. In dit land worden niet de te maken wetjes en regeltjes aan de bevolking ter instemming/goedkeuring voorgelegd; de bevolking heeft er bijna geen invloed op. Zo zijn er talloze wetjes te benoemen die geen instemming heeft van de meerderheid. Onze vermeende democratie blijkt praktisch gewoon een farce, een wassen neus. De bevolking moet het weer helemaal voor het zeggen krijgen doch zien nog te weinig in hoe ziek de politiek en het systeem in al zijn onderdrukking en corruptie is. Wat we ook moeten beseffen is dat het huidige systeem met een hele grote KNOET achter de deur in stand wordt gehouden, zelfs zo erg dat de instandhouders er een DERDE wereldoorlog voor over hebben dus over de rug van vele miljoenen mensen; op en top bewijs dat het systeem zeer kwaadaardig is en de mensen (u en ik) NIET dient.

 7. Ik word een beetje moe van steeds het zelfde verhaal te lezen over kapitalisme als boeman. Het kapitalisme is niks meer dan een economisch systeem. De werkelijke boosdoeners zijn de gedrochten die op een verkeerde manier gebruik maken van dit systeem. Zie het systeem maar als een hamer die zowel gebruikt kan worden als hulpmiddel om dingen te bouwen, maar je kan er ook iemand mee de hersens in slaan. Het lastige is dat de groep die ik bedoel het nooit zo zal zien. Het zijn tenslotte roofdieren met als doel absolute macht.

 8. Prima artikel!

  Inderdaad, de Amerikaanse bevolking gaat net zo goed gebukt onder het huidige kapitaal-fascisme. De kwaadaardigste vorm van fascisme is een regering die net doet alsof ze niets te maken heeft met de contrôle op de banken. Is een regering die achterover leunt en zegt: “Ga zo door bankiers. Neem de toekomst van dit land in handen en leid het naar de financiële afgrond.”

  Het geperveteerde geld is hun wapen: gezond geld kan immers helemaal geen bankiers en politici als tussenhandelaren gebruiken!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.