Volk van Nederland en de Nederlandse Revolutie

VOLK VAN NEDERLAND!

WAARDE MEDEBURGERS!

Indien gij mij, schrijver dezes, in mijn persoon, denkwijze en particuliere omstandigheden kende, zou ik U niet behoeven te verzekeren, dat ik geen fortuinzoeker ben; dat ik niet alleen nooit enig ambt heb bekleed, maar dat ik er zelfs nooit een bekleden noch begeren kan;

dat ik derhalve volkomen belangeloos en daarom geloofwaardig ben, wanneer ik U betuig, gelijk ik voor den Alwetenden God doe, dat niets dan verontwaardiging over de goddeloze wijze, waarop ge verkocht en verraden wordt, mij dringt om mij tot U te wenden; en daarnaast met een vurige begeerte om, eer het voor altijd te laat is, nog een poging tot Uw, tot ons aller redding te doen.

Het is, mijn waarde medeburgers! niet sinds gisteren of eergisteren dat men U bedriegt en mishandelt; neen, ge zijt, om niet van vroeger tijden te spreken, nu sedert bijna twee eeuwen de speelbal geweest van allerlei heerszuchtige lieden, die, onder de schijn van voor Uw belangen en vrijheid te zorgen, niets – ja, zowaar als er een God is, aan wie ik wegens dit geschrift rekenschap zal moeten geven – volstrekt niets anders beoogd hebben dan een erfelijk juk op Uw vrije halzen te drukken.

Vergun mij derhalve, dat ik U uit de geschiedenis van ons vaderland – niet zoals die U door gehuurde schrijvers of onkundige of met vooroordelen behepte mensen maar al te dikwijls wordt voorgesteld, maar zoals de zaken waarachtig gebeurd zijn – met weinig woorden en in een eenvoudige en verstaanbare taal mag uiteenzetten, hoe het er eigenlijk mee gelegen is, en wat men met U, met ons allen, met het Nederlandse Volk steeds heeft voorgehad.

lees verder

Bovenstaand is een klein deel van het anonieme pamflet dat van 25 op 26 september 1781 honderden vooraanstaanden en boekhandelaren door heel de Republiek der Verenigde Nederlanden ontvingen. Het was een revolutionair geschrift. Het klaagde de wantoestanden aan in de Republiek. Eigenlijk is het een heel on-Nederlands actie pamflet. Het bood heel gewaagd, ook toen al, als alternatief een volksregering. Het politieke pamflet werd direct door de autoriteiten verboden, waardoor het juist enorm populair werd.

Het pamflet wordt gezien als een van de aanzetten tot de Nederlandse revolutie. In het boek ‘De Nederlandse Revolutie’ worden drie revoluties onderscheiden: de revolutie van de patriotten (1783 – 1787), de contrarevolutie en de Bataafse revolutie van 1795 tot 1799.

In de proloog van ‘De Nederlandse Revolutie’ schrijft de auteur Joost Roosendaal dat er in deze roerige periode van onze vaderlandse geschiedenis iets plaats vond, waarmee wij Nederlanders geen raad wisten. Daarom wordt deze tijd ernstig onderschat, maar volgens Roosendaal is de Nederlandse Revolutie juist bepalend geweest voor het moderne Nederland.

Dit was een tijd van ‘gisting en geestdrift’, waarin Nederlanders als revolutionairen ongekend heftig reageerden.

Joost Roosendaal schrijft op de achterkant van zijn boek:
“Wij Nederlanders zijn geen heftig volkje. We zoeken steeds naar compromissen en polderen is onze tweede natuur. Radicaliteit vinden we maar vies. Maar kunnen we dit idee nog koesteren, terwijl we met verbazing de aardverschuivingen gadeslaan die zich voor en na de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh voltrekken?

Als we verder het verleden in kijken, blijken Nederlanders vaker drastische stappen te hebben gezet. We bagatelliseren zulke momenten en moffelen ze weg in een hoekje van ons collectief verleden. De Nederlandse Revolutie aan het einde van de achttiende eeuw was zo’n moment.

Corruptie, vriendjespolitiek en economische stagnatie teisterden de federale Republiek die Nederland toen was.

Roosendaal pleit er voor de radicaliteit on ons karakter serieus te nemen.”

DLM wil graag twee boeken onder de aandacht brengen die het belang van de ‘Bataafsche tijd’ in beeld brengen. En daarnaast een tijdgeest weergeven die als inspiratie kunnen dienen hoop kunnen geven op een betere samenleving.

Het Bataafse experiment
Politiek en cultuur rond 1800 – Frans Grijzenhout
ISBN 9789460041327
Paperback / softback, druk 1
pagina’s 352
Prijs 32,50
Het moderne Nederlandse politieke bestel zou zonder de Bataafse Revolutie van 1795 ondenkbaar zijn. Deze revolutie maakte ons land voor het eerst tot een eenheidsstaat en gaf het een democratisch gekozen parlement, een geschreven grondwet, gewaarborgde individuele rechten en de scheiding van kerk en staat.
Dit unieke staatkundige experiment wordt in dit boek in een brede culturele context geplaatst. Het gedachtegoed van de Bataafse revolutionairen komt daarbij vanzelfsprekend uitvoerig aan de orde. Daarnaast wordt onder meer ingegaan op de revolutionaire omgang met het geloof, op de manier waarop de Bataafse revolutionairen de positie van de vrouw zagen, op de geboorte van de geëngageerde intellectueel in deze revolutiejaren en op de transformatie van het juridische denken.
Ook de politieke rol van de kunst, de plaats van de Bataafse Revolutie in de historische herinnering en de verhouding van de Bataven met hun Franse mede revolutionairen komen aan bod.
Het Bataafse experiment biedt een nieuw en rijk beeld van de politieke cultuur in de opwindende jaren rond 1800.Bestellen via Academy of Happiness
hetbataafseexperiment
De Nederlandse Revolutie
Vrijheid, volk en vaderland 1783 – 1799 – Joost Roosendaal
ISBN9789077503188
Paperback / softback
pagina’s 256
Prijs 19,90
Wij Nederlanders zijn geen heftig volkje. We zoeken steeds naar compromissen. We polderen en radicaliteit vinden we maar vies. Dit beeld hangen wij graag van onszelf op. Maar klopt het ook, als we in de spiegel van het verleden kijken? Hoorde bijvoorbeeld de Franse Revolutie bij een land vol opgewonden standjes, en zal ze dus een ver-van-mijn-bed-show blijven? Kunnen we dat idee volhouden, terwijl we met verbazing de aardverschuiving gadesloegen die zich in ons kikkerlandje voor en na de moord op Pim Fortuyn voltrok?Als we verder het verleden in kijken, blijken Nederlanders vaker drastische stappen te hebben gezet. We kunnen zulke momenten niet gebruiken, bagatelliseren ze en moffelen ze weg in een hoekje van ons collectief verleden. Toch was de Nederlandse Revolutie aan het eind van de achttiende eeuw zo’n moment. Corruptie, vriendjespolitiek en economische stagnatie teisterden de federale Republiek die Nederland toen was. Er kwamen burgeroorlogen van, buitenlandse interventies en staatsgrepen. Toen pas ontstond een eenheidsstaat, waar kerk en staat gescheiden zijn, waar alle burgers gelijke rechten en inspraak hebben.
Voor een breed publiek haalt Joost Rosendaal in De Nederlandse Revolutie deze enerverende, emotionele en rumoerige periode uit de vergetelheid. In een epiloog vergelijkt hij het huidige Nederland met dit verleden. Rosendaal pleit ervoor om de radicaliteit in ons karakter serieus te nemen. Anders zullen we fenomenen als Pim Fortuyn – die zich in zijn zedenschets Aan het volk van Nederland spiegelde aan het patriottische verleden – niet kunnen begrijpen en weten we ons steeds weer ‘diep geschokt’. Joost Rosendaal (1963) is werkzaam aan de universiteit van Nijmegen als docent op het gebied van de politieke cultuurgeschiedenis. Hij maakte onder meer de veelbesproken studie Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795, waarover Jan Blokker in de Volkskrant schreef: ‘… tot in de bijzinnen aan toe wordt iets meegedeeld dat het onthouden waard is…’Bestellen via Academy of Happiness
 denederlandserevolutie

10 Comments

 1. Meerdere keren heb ik gezegd dat de NIET stemmers bij de stemlokalen gaat staan (stilprotest)en is gaan tellen wat de opkomst echt is!

 2. Bovenstaande reacties allemaal juist verwoordt, het gros der schapen en steenezels wil het ook niet zien, maar toch moet er door de leugens heen geprikt blijven worden:

  http://www.itafit.nl/index.php/2-uncategorised/490-itafit-commentaren

  http://www.beyondthematrix.nl/nieuws-analyses/de-telegraaf-mag-de-werkeloosheidsleugen-verkopen-in-verkiezingstijd/

  http://www.925.nl/archief/2016/10/17/zo-wordt-t-associatieverdrag-via-achterdeur-gewoon-ingevoerd-referendum-was-zinloos-2-1/

 3. Onder het Oekraineverdrag valt bijna niet uit te komen, of er zal een Nexit plaats moeten vinden,en Wallonie weet inmiddels ook van Nederland,dat weigeren van een verdrag niet berust op ongehoorzaamheid|?

 4. De belangrijkste kenmerken zijn naast de welbekende lankmoedigheid, extreme lafheid en totale ruggegraat loosheid.
  De actiebereidheid laat dit steeds opnieuw duidelijk zien. En dit is niet iets van de laatste jaren maar iets wat tijdens de tweede wereldoorlog ook de geallieerden opviel.
  Hoe traag en moeilijk kwam het verzet in dit land niet opgang?
  Mopperend van achter de gordijntjes gluren hoe de moffen medeburgers oppakten.
  Heden ten dage zien we hoe gretig de propaganda van de leugenpers klakkeloos geslikt wordt. Men wil o zo graag braaf zijn en gewoon ‘zoals het heurt’, meelopen met de opinie managers zodat de meningen niet hoeven af te wijken tijdens de gesprekken bij de koffieautomaat. Alles braaf met de overheersende kleur greige (menging van grijs en beige) onder een loodgrijze hemel aan brede rivieren die door oneindig laagland stromen met op de achtergrond de orgeltonen uit een gereformeerde kerk.
  Welk volk heeft zich historisch gezien laten wegdrukken in de verre uithoeken van Europa en zich ten einde raad maar genesteld in een natte zompige delta vechtend om het laatste stukje droge grond? Dat moeten wel de verliezers zijn, de losers van Europa die zich slechts staande kunnen houden door overzeesche roof en uitbuiting van randprovincien in het noorden, het oosten en het zuiden.
  Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg en kom niet boven het maaiveld.
  De mantra van Vernederland met een vals zelfbeeld van trotsheid, nuchter zijn en tolerantie.
  Daarin laat zich ook de jaarlijks opbloeiende zwarte piet discussie typeren.
  Het westen van dit land koestert collectief een schools vals schuldbesef m.b.t. het koloniale verleden wat natuurlijk de verantwoordelijkheid is en was van de kapitaalhouders. Daarom voelen zij zich onterecht schuldig en maken hun pieten gekleurd. In de noordelijke, oostelijke en zuidelijke provincies indentificeerd men zich onbewust met juist de zwarte piet omdat deze gebieden uitgebuit zijn en nog steeds worden door,’de Staten van Holland’. Denk aan de onderwerping van Friesland, de gaswinning, de roof en tewerksteling van turf uit Drenthe, de uitbuiting in de textielindustrie en de zoutroof van Overijssel, de houtkap vandaag de dag in Gelderland voor de “groene stroom”, de Brabanders die goed zijn voor de varkens mega stallen en Limburg mocht zwarte longen krijgen om de kolen naar boven te krijgen. Daarnaast komen alle genoemde gebiedsdelen in aanmerking als dumpplek voor asielzoekers.
  Vind je het gek dat juist deze provincies blijven vasthouden aan zwarte piet?

  • Niet alleen in historisch perspectief maar ook onder vigerende omstandigheden is te begrijpen waarom politieke alternatieven zo moeilijk uit de marge kunnen komen zoals bijv. de Piratenpatij, de Dierenpartij en zeer zeker niet als laaste Vrede&Recht. Terwijl geen betere remedie te bedenken zou zijn voor een volledig zieke samenleving als de onze.
   Het is als maar blijven rondlopen met een stinkende smoel, een bek met allemaal rotte tanden zonder op het idee te komen om ook eens naar een tandarts te gaan. Alleen vanwege het feit dat al de gedachte aan een tandarts ‘eng’ is.
   Nu al hoor je het gonzen van de meningen tijdens verjaardagen e.d. over de gore leugenaars die zich als verkiesbare trekpoppen presenteren voor de komende verkiezingen. En WEER laat men zich als karakterloos stemvee naar de volgende valse beloften lokken! Ach, hoe nederlands! Een hoofdletter kan er bij mij niet meer af…

 5. Nederland anno 2016:

  “U mag best mijn been afzagen mijnheer Rutte als u dat dan ook maar eerlijk bij mijn buurman doet”.

 6. Nederland anno 2016:

  Een dom en gluiperig volk dat hoog opgeeft van eigen kunnen met even domme en gluiperige bestuurders die eveneens hoog opgeven van eigen kunnen.

  Dus daar valt dus niets van te verwachten.

  • Is het niet beter op te houden eigen nest te bevuilen, en je medeburger wakker te schudden?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.