Vrijplaats De Vloek roept onafhankelijkheid uit in Den Haag

Vrijplaats De Vloek in Den Haag is vanaf vandaag 3 september een onafhankelijke zone. Hieronder volgt hun Onafhankelijkheidsverklaring waarin tevens is opgenomen een stukje geschiedenis van dit roerige voormalige stukje Nederland.
Volgens een persbericht van de vrijplaats:

Vrijplaats De Vloek kan volgens het vonnis van de rechter vanaf aanstaande maandag ontruimd worden. Daarom zien wij ons genoodzaakt om vandaag, 3 september 2015, de onafhankelijkheid uit te roepen! Een autonome zone waar gelijkwaardigheid de boventoon voert, waar vluchtelingen van harte welkom zijn en waar kapitalisme verleden tijd is.

Wij roepen iedereen op om naar de autonome zone te komen, sluit je aan! Lees hieronder de onafhankelijkheidsverklaring, geheel in stijl van de Declaration of Independence uit 1776 van de Verenigde Staten. Deze verklaring zal ook worden verstuurd aan koning Willem-Alexander der Nederlanden, president Mark Rutte, alle Tweede Kamerleden en alle gemeenteraadsleden van Den Haag.

Viva la Independencia y la Libertad, Viva el Lokal Pirata, Viva De Vloek!

Onafhankelijkheidsverklaring:
De Vloek, een Vrijplaats, een Vrije Gemeenschap

Wanneer in de loop der tijd een gemeenschap van mensen zich genoodzaakt ziet de banden die het met een staat verbindt te verbreken en tegenover de machten der aarde de aparte en gelijkwaardige plaats in te nemen waarop het recht heeft volgens algemeen erkende beginselen, vereist een respect voor de meningen der mensen dat die gemeenschap de oorzaken bekend maakt die het tot deze scheiding hebben gedwongen.

Wij achten het een onbetwistbaar feit dat alle mensen als gelijkwaardigen worden geboren; dat zij door dat feit met onvervreemdbare rechten zijn begiftigd, dat zich onder die rechten bevinden het leven, de vrijheid en het nastreven van geluk.

Dat, om deze rechten te waarborgen, politieke instellingen in het leven geroepen zijn, die hun bevoegdheden ontlenen aan de instemming van degenen over wie die instellingen besluiten nemen;

Dat telkens wanneer zo’n politieke instelling met deze doelen in strijd komt, de bevolking het recht heeft deze te veranderen of teniet te doen en een nieuwe bestuursvorm in de stellen, gebaseerd op beginselen en haar bevoegdheden organiserend in een vorm die hun het meest geschikt lijkt om hun veiligheid en hun geluk te bewerkstelligen.

Wanneer een lange reeks van misbruiken en machtsoverschrijdingen, onveranderlijk gericht op dezelfde doelen van winst en macht, duidelijk wijst op de intentie hen onder volstrekte dwingelandij te brengen, is het hun recht, ja hun plicht zo’n regering omver te werpen en te zorgen voor nieuwe waarborgen voor hun toekomstige veiligheid.

Dat is het pijnlijk lot geweest van Vrijplaats De Vloek. Daarin wortelt de noodzaak die bewoners en gebruikers van De Vloek thans dwingt om van bestuurlijk en politiek stelsel te veranderen. De geschiedenis van de huidige en opeenvolgende regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden is een geschiedenis van herhaalde onrechtvaardigheden en machtsoverschrijdingen, die allen als direct doel hebben een volstrekte tirannie in te stellen over onze vrijplaatsen en gemeenschappen, in het bijzonder over De Vloek. Om dat te bewijzen is het voldoende de feiten te onderwerpen aan het oordeel van een onpartijdige wereld.

De Vloek is een plek waar mensen woonruimte vonden. Het recht op wonen, alom met voeten getreden ten bate van grote eigenaren, speculanten en commercie, was hier voor bewoners gewaarborgd. Gerechtelijk vonnis, gemeentelijke chantage en politionele ontruimingsdreiging vormen een fundamentele schending van dit woonrecht, een schending die geenszins onbeduidend is, maar fundamenteel.

De Vloek is een plek waar mensen hun creativiteit tot uitdrukking kunnen brengen, en andere mensen van die uitingen kennis kunnen nemen. Een maatschappij die de vrijheid hoogacht, koestert dit soort plekken, waarvoor het woord ‘vrijplaats’ niet voor niets wordt gehanteerd. Een bestel dat dit niet doet, is de naam ‘vrije maatschappij’ onwaardig. Geen vrijplaats is loyaliteit en gehoorzaamheid verschuldigd aan zo’n vrijheidsontkennend politiek bestel.

De Vloek is waar mensen zich actief inzetten voor precies de wereld van gelijkwaardigheid, vrijheid en het nastreven van geluk die algemeen, ook door het Koninkrijk der Nederlanden, tot de onvervreemdbare grondrechten gerekend worden. Door haar pogingen precies aan deze vrijplaats een einde te maken, schendt zij de door haar immer zo nadrukkelijk beleden grondbeginselen.

De Vloek acht zich om die redenen op geen enkele manier nog langer gebonden aan het Koninkrijk der Nederlanden, dat haar vrijheidsdrang beantwoord met dwingelandij, knevelarij en tirannie, en maakt van voornoemd Koninkrijk dan ook niet langer deel uit. De Vloek roept zichzelf hierbij uit tot onafhankelijke Vrijplaats, en strekt haar handen uit naar al diegenen die haar strevingen delen.

De Vloek zal op basis van gelijkwaardigheid haar betrekkingen met andere politieke entiteiten, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, trachten te reguleren. Om te beginnen bieden we daarom voornoemd Koninkrijk een wederzijdse diplomatieke erkenning aan, inclusief het uitwisselen van ambassadeurs. De Vloek zoekt de strijd niet. Maar haar leden – gelijkwaardige en vrije burgers van een solidaire en autonome gemeenschap – zullen hun onafhankelijkheid verdedigen, met alle daartoe noodzakelijke middelen. We roepen elk vrijheidslievend en solidair persoon op, om ons in deze strijd te steunen.

Getekend,

Onafhankelijke autonome zone De Vloek

1 Comment

 1. En daar komen we weer met een document wat ook Nederland heeft ondertekent. Het UVRM.

  Artikel 3

  Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

  Artikel 5

  Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

  Artikel 9

  Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

  Artikel 13
  1.
  Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.

  2.
  Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

  Artikel 14
  1.
  Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.

  2.
  Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

  Artikel 15
  1.
  Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.

  2.
  Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.

  Kortom, deze groep mensen heeft besloten geen onderdeel meer te willen zijn van de Nederlandse staat, hebben een stuk grond geclaimd wat in mijn ogen hun goedrecht is aangezien de staat een rechtspersoon is wat geen eigendom kan hebben en dus ook geen claim kan maken op de grond die geclaimd is. Daar nu actie ondernemen is een regelrechte schending van mensenrechten maar daar is Nederland niet vies van (wet Mulder).
  Artikel 11
  1.
  Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.

  2.
  Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

  Uiteraard zullen er weer van die imbeciele (sorry voor de krachtterm) moraalridders opstaan want ……tja ik kan zelf geen fatsoenlijke reden verzinnen aangezien ik mij niet wens te rekenen onder de groep moraalridders.
  Laat deze mensen lekker hun gang gaan en val ze niet lastig, ga boeven vangen stel wouten…er zitten er zowiezo 225 in Den Haag in wat men de eerste en tweede kamer noemt.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.