1933. ” Regeeringen brachten landen in schuldslavernij van onze banken”

“Het staat vast dat de menschen met slechte instincten veel grooter in aantal zijn dan die met goede. Daarom bereikt men geen betere resultaten, als men de menschen met geweld en bangmakerij regeert dan met geleerde uiteenzettingen.”

“Of een staat zich nu al uitput onder de werking van zijn eigen schokken of dat zijn binnenlandsche twisten hem aan vreemde vijanden overleveren, in ieder geval kan hij als reddeloos verloren worden beschouwd: hij is in onze macht. De heerschappij van het kapitaal dat geheel in onze handen is, komt hem dan voor als reddingsanker, waaraan hij zich goedschiks of kwaadschiks moet vastklampen, wil hij niet ten onder gaan.”

“Ons parool is: geweld en arglist. Uitsluitend het geweld zegeviert in de politiek, in het bijzonder dan, als zij verborgen is in het voor een staatsman onontbeerlijk talent. Geweld moet de basis zijn, list en huichelarij regel voor de regeeringen, die niet geneigd zijn haar kroon aan de vertegenwoordigers van de een of andere nieuwe macht te verliezen.”

“Onze slagwoorden vrijheid, gelijkheid en broederschap brachten met behulp van onze geheime agenten heele legioenen in onze rijen, die onze slagen met geestdrift droegen. Intusschen waren deze woorden wormen, die aan de welvaart knaagden, terwijl zij overal den vrede, de rust en de eensgezindheid verstoorden en de grondslagen van de staten ondermijnden.”vrijheidgelijkheid

“De ambtenaren, die wij – met inachtneming van hun geschiktheid tot slaafsche gehoorzaamheid – zullen uitzoeken, moeten van hogere staatskunst niets begrijpen. Op deze wijze zullen ze gemakkelijk tot pionnen in ons schaakspel worden gemaakt en zullen ze geheel afhankelijk zijn  van onze wijze en geniale raadgevers, die van jongsaf worden opgevoed om de hele wereld te regeeren.”

“De volkeren zijn door de armoede veel vaster aan den harde arbeid geketend dan eens door slavernij en lijfeigenschap. Hiervan konden zij zich op de een of andere manier bevrijden, maar van de ellende kan men zich niet losmaken.”

“Wij zullen den arbeider toeschijnen als de bevrijders uit zijn onderdrukking, terwijl wij hem uitnodigen, toe te treden tot onze legers van socialisten, anarchisten en communisten. Deze groepen helpen wij steeds voort, waarbij wij den schijn aannemen, dat wij hen helpen uit een gevoel van broederschap en humaniteit, deze door onze socialistische vrijmetselarij verkondigde principes.”

“Onze macht berust op den voortdurende honger en zwakte van den arbeider, omdat hij daardoor aan onzen wil wordt onderworpen en noch kracht noch energie zal hebben om zich tegen onzen wil te verzetten. De honger verleent aan het kapitaal meer rechten over den arbeider dan destijds de wettelijke macht van de koningen aan den adel kon verleenen. Door nood, afgunst en haat zullen wij de massa’s leiden om alles te vermorzelen wat zich tegen onze plannen verweert.”

“Deze haat zal nog toenemen door de economische crisis, waardoor het beursleven, de industrie en het bedrijf ten slotte lam gelegd worden. Met behulp van het goud, dat geheel in onze handen is, zullen wij met alle verborgen middelen een algemeene crisis in het leven roepen en heele legers arbeiders in alle landen van Europa gelijktijdig op de straat gooien. Deze massa’s zullen zich dan bloeddorstig storten op hen, die ze in hun eenvoud van jongs af benijden en die ze dan eindelijk van hun eigendom kunnen beroven.”

“Door zulk een geloof beheerscht, zou het volk onder toezicht van de geestelijkheid vreedzaam en bescheiden aan de hand van zijn zielenherders verder gaan en zich onderwerpen aan de door de Goddelijke voorzienigheid getroffen verdeeling van de aardsche goederen. Om deze reden moeten wij onvoorwaardelijk het geloof verwoesten, het fundamenteele bewustzijn van God en den Heiligen Geest uit de ziel van de Christenen rukken en het geloof vervangen door materieele overwegingen en behoeften.

“Om de volkeren geenrenteslavernij tijd te laten tot nadenken en beschouwingen, moeten wij hun gedachten afwentelen op handel en bedrijf. Dan zullen zij slechts op hun eigen voordeel bedacht zijn en daarbij den gemeenschappelijken vijand niet opmerken.”

“De verbitterde strijd om de macht in het economisch leven zal een ontgoochelde, koude en hartelooze samenleving in het leven roepen. Deze samenleving zal absoluut afkeerig zijn van de hoogere staatskunst en den godsdienst. De zucht naar goud zal haar eenige leidraad zijn.”

“Gedurende twintig eeuwen hebben wij de persoonlijke en nationale belangen van niet-ingewijden met elkaar in strijd gebracht en geloofs- en rassenhaat gekweekt. Daarom zal geen regeering ergens hulp vinden, omdat iedereen gelooven zal, dat een verbond tegen ons haar eigen belangen zou kunnen schaden. Wij zijn reeds te sterk; met ons moet men rekening houden. De regeeringen kunnen tegenwoordig nog niet de onbeteekenendste overeenkomst sluiten zonder dat wij heimelijk in het spel zijn.”

“Zeer spoedig zullen we geweldige monopolies oprichten, vergaarbakken van reusachtige rijkdommen, waarvan zelfs de groote vermogens van de niet-ingewijden op de een of andere manier afhankelijk zullen zijn en wel zoodanig, dat zij, alsmede het crediet van de staten, reeds den eersten dag na een politieke ineenstorting verdwijnen.”

“Zoolang het nog gevaarlijk zou zijn om de verantwoordelijke functies in onze staten aan onze geïllumineerde broeders toe te wijzen, zullen wij deze toevertrouwen aan menschen, wier verleden en karaker zoodanig zijn, dat tusschen hen en het volk een afgrond gaapt; menschen die in geval van overtreding van onze voorschriften hun veroordeling of verbanning tegemoet kunnen zien: dit om te bereiken dat zij zich gedwongen voelen onze belangen tot aan den laatsten ademtocht te verdedigen.”

“Nadat we het staatslichaam het gif van het liberalisme ingegeven hadden, is zijn heele politieke toestand veranderd. De staten werden door een doodelijke ziekte, de ontbinding van het bloed, aangetast. Men behoeft slechts het einde van hun doodsstrijd af te wachten.”

“Gij weet zelf zeer goed, dat men – om de massa tot zulke eischen te brengen – ononderbroken in alle landen de betrekkingen tusschen volk en regeering moet verwarren en de geheele wereld door oneenigheid, vijandschap, haat, ja zelfs door kwellende ontberingen, door honger en door ziekten, die wij bij hen veroorzaken door het inenten met bacillen, zoo moet afmatten, dat men geen anderen uitweg uit de ellende ziet dan zich aan ons geld en aan onze overheersching volkomen te onderwerpen.”

“Door de nalatigheid in de leiding der staatszaken, door de omkoopbaarheid van de ministers, door de onbekwaamheid in economische vraagstukken hebben de regeeringen haar landen dermate in de schuldslavernij van onze banken gebracht, dat zij hun schulden nooit zullen kunnen betalen.”

1933.

Bron: 13 Satanische Bloedlijnen

22 Comments

 1. Dit is een zeer interessant onderwerp waar ik zelf nog niet helemaal uit ben maar wel gedachten over heb: in dit Artikel wordt een geschiedenislijn aangegeven, Zelf wil ik op het huidige ingaan:

  Hoe komt het dat prijzen (en met name huizenprijzen) steeds maar duurder werden? In feite heeft Nederland buitenlandse Staatschuld http://nos.nl/artikel/2043378-helft-overheidsschuld-in-buitenlandse-handen.html en is https://nl.wikipedia.org/wiki/Overheidsschuld deze Staatschuld in de laatste 10 jaar verdubbeld. (2002: 2037 Miljard, 2014 470 Miljard http://www.destaatsschuldmeter.nl/

  Sinds de invoering van de euro ontstond de Eurogekte en Euroeuforie. In ene kwam er een grote valuta bij op de internationale markt en was dit interessant voor internationale investeerders.

  De Euro steeg enorm in kredietwaardigheid, en daarmee de kredietwaardigheid van Nederland. De sky was de limit en er kon ongelimiteerd geleend worden door de Nederlandse Staat op de internationale markten.

  De stijging van de kredietwaardigheid van de Euro was niet omdat Europa in ene meer en beter ging produceren of nieuwe technolgieen ontwikkelden waar de gehele wereld op zat te wachten; in tegendeel; deze stijging van de kredietwaardigheid was totaal ongefundeerd en vertegenwoordigd geen enkele economische reele waarde.

  Het is zoiets als dat de waarde van je huis gestegen is en dat je een tweede hypotheek kan nemen op je huis.

  Het is ook zoiets als dat je een baan hebt een een hypotheek van een miljoen kan afsluiten omdat je voldoenede inkomen hebt maar morgen je baan kwijtraakt; Je zit dan in ene met een groot problem

  Door de stijging van de kredietwaardigheid stegen ook de huizenprijzen ongekend en zijn deze in 10 jaar tijd verdriedubbeld zonder dat daar enige economsiche waarde tegenover staat; De zogenaamde bubblebaloon

  Deze bubblebaloon ging van Aandelenmarkt in IT Technologie naar de Winstverdriedubbelaaar, naar de huizenmarkt; Maar de Europeaan werkte helemaal niet meer of minder of harder.

  Spanje, Griekenland, Portugal is economisch in smoke opgegaan.

  Wat deed st Nederlandse Staat met zijn Kredietwaardigheid? Meer lenen om de sociale uitkeringen te betalen; nog meer armoedsimigranten en nog meer arbeidersimmigranten terwijl er helemaal geen arbeidswerk meer was.

  Iedereen in de uitkering, iedereen in de Verzorgingsstaat. Uitkeren maar!

  Dat is de oorzaak: Nederland (en Europa) left op de pof en houdt zijn sociale uitkering hoog tenkoste van de uitverkoop van het Eigen land aan internationale geldschieters enschuldverleneraars.

  Op een dag moet dit alles terug betaald worden, maar hoe en door wie?

  Deze enorme schuldberg die is ontstaan door de invoering van de euro en die de Europeaan op de pof doet leven gaat ten koste van Derde wereldlanden.

  Derde Wereldlanden kunnen geen Buitenlandse schuld aangaan, en hun economische ntwikkeling wordt tegengehouden door de internatonale banken en pensioenfondsen die de grote kredietverstrekkers zijn.en hun geld in Europa hebben gestoken terwijl daar helemaal niets meer te halen valt.

  Europa is oud en moe, en uit ontwikkeld, Alles is gebouwd en gedaan, het Project Europa is klaar: de wegen liggen er, de fabrieken staan er, de huizen zijn in overvloed. Het economische verkeer is tot stilstand gekomen.

  Daar komt de veroudering en vergrjzinig bij. Ik zie slechts een oplossing voor Europa: Meer immigranten, meer immigranten, leegstaande huzen verkopen, leegstaande winkelpanden bevolken.

  Dat is ook nog eens goed voor Derde wereldlanden om dat daar de natuur bespaart blijft. In Europa bestaat al geen natuur meer, slechts hier en daar een Parkje. In Derde werled landen heb je Amazone, Congo, Serengeti, het is beter om dat te preserveren en de economische druk daar weg te halen voordat het plat wordt gewalsd..

  • Beste Wim, de crux van de zaak is dat deze nationale schulden van de zogenaamde ontwikkelde landen inclusief de VS NOOIT meer kunnen worden afbetaald. Deze landen, dat wil zeggen hun inwoners zijn het onderpand voor deze schulden. De kleine groep van eigenaren van de banken regeren hiermee landen vanuit de achtergrond! Omdat zij aan de bron (banken) van de kredietkraan staan kunnen zij dus de geldhoeveelheid (lees hoeveelheid schulden) sturen en daardoor de beschikbare geldhoeveelheid. Op deze manier kan je crises laten ontstaan als je daar voordeel in ziet. Tenzij we een nieuw geldsysteem in het leven roepen en daardoor alle schulden weer terug op nul stellen. De macht van de elite is echter zo groot dat niemand dit durft. Kijk naar Griekenland dat een uitgelezen mogelijkheid had om de euro er uit te gooien (samen met de reders) en terug te keren naar de Drachme. Voorlopig zijn de gewone burgers, de meerderheid, de klos en zuchten steeds meer onder de schulden die steeds zwaarder gaan wegen, alleen al door de te betalen rente. Let op: het middel van de geldcreatie dat de elite beheert, betekent niet alleen het creëren van geld (als er een lening wordt afgesloten), maar ook vernietiging van geld (namelijk als er een lening wordt afgelost). Te veel aflossingen zonder nieuwe schulden aan te gaan betekent een verenging van de geldhoeveelheid.

   • Beste Rob, het klopt dat een bepaalde elite kan beslissen om de geldkraan open te zetten en geld te drukken.

    Het Quantative Easing program is zo een voorbeeld daarvan. Een bepaalde elite bestuurt het economische reilen en zeilen van de maatschappij.. Door geld te drukken wordt de rente extra laag gehouden in de deflatie zone, Als ze geen geld zouden drukken lopen de rentes weer op omdat er dan weer inflatie optreed.
    Historisch zijn de rentes nog nooit zo lag geweest omdat er zoveel geld wordt bijgedrukt aan de lopende band.
    Er is zoveel artificieel geld op de markt gesmeten voor de elite dat het voor de burger niets meer waard is.

    De Europese bank is dit jaar begonnen met Quantitive Easing. Zij hopen hiermee dat de euro laag in waarde blijft en de export aanwakkeren.

    Maar een lage euro betekent ook weinig waarde voor je geld voor de burger. Alleen de elite en de bedrijven en de banken worden rijker van de Quantitative Easing.

    De Europese banken waren al jouw spaargeld kwijtgeraakt aan risicovolle schuldwaarde papieren uit de USA die niets opleverden.

    De belastingbetaler betaald het gelach, dat is absoluut een schandaal, het hele economische financiële wanbeleid onder Zalm en onder de nul Dijsselbloem die als een schapekop loopt mee ja te knikken omtrent de Bailout van Griekenland maar geen enkel creatieve oplossing voorstelt.

    Griekenland zit in het slob omdat de Europese banken 10 jaar lang stonden te trappelen aan de Griekse deur om goedkoop geld aan te bieden;
    Natuurlijk tuinde ze daar in (mijn moeder tuinde ook in de Winstverdriedubbelaar en moest alles terugbetalen)
    Het is gewoon diefstal;

    Punt blijft er staat geen enkele reële economische groei tegenover de enorm gestegen kredietwaardigheid sinds de invoering van de euro. De kredietwaardigheid is zwaar overgewaardeerd en daardoor kon de Staat op de internationale markten gemakkelijk schulden aangaan.
    25% van Nederland behoort thans toe aan buitenlandse schuldeisers. De Nederlandse Staat heeft Nederland onder je kont verkocht, met het idee dat als ze moeten aflossen het bij jou komen halen, linksom of rechtsom, Nog meer belasting betalen of lagere uitkeringen; of gewoon tot je 80ste werken.

    De verkwanselde maatschappij. Het was beter geweest om een geleide economie te voeren in plaats van een vrij kapitalistisch stelsel.

   • Ook uitstekend gezien, ik sta 100% achter deze bespiegeling.

    Punt van Amerika is dat de werkelijke macht in Amerika aan Engels nazaat hoort,

    en het zijn altijd dezelfde familieclans die President worden bovendien; Presidentschap in Amerika is family business (met uitzondering van Obama, die overigens een grote kloojo is; daarover in een andere rubriek)

    Die Amerikaanse familie clans van Engelse/Ierse afkomst zijn de ware machthebbers in Amerika,

    en als geen ander weten de Engelsen de wereld te bespelen, met vieze victoriaanse spelletje: zaai en strooi verwarring, wijs met je vinger naar een ander, klop op je borst dat je de beste bent; en houd de macht in je handen, wereldwijd
    ook na de val van het Victoriaanse rijk, is er in feite niets veranderd, onder het oppervlak zijn nog steeds dezelfde machthebbers aan het roer,

    Er is maar een oplossing voor de wereld: om vrede te krijgen: af van het Engels imperialisme, af van de UN, af van de US, af van de IMF, af van AUS, af van NZ, af van CAN, af van AL

    Al deze landen en instituten zijn door Engelsen gesticht en besturen met veel macht de hele wereld in hun Eigen voordeel;

    modern democratie is een uitvinding van de Engelse imperialist, geef het volk brood en spelen en wij zullen de macht in handen houden

    als Europa het niet eens is met een Amerikaans besluit krijgt Rutte een telefoontje uit Amerika: als je niet instemt met ons beleid boycotten wij jouw aardappelen afzet naar Amerika, en hup daar gaat Rutte door de knieën

    zo werkt dat geheel heel precise.

    feitelijk nog een corrective te maken: Hitlers idee om de wereld macht te grijpen was feitelijk geïnspireerd op het Victoriaanse rijk uit Engeland. Het was juist het Victoriaanse rijk uit Engeland dat de macht over de gehele wereld had (en heeft: nazaat, familie clans)

    Het was Hitler er aan gelegen Engeland aan te vallen en de macht in Engeland over te nemen, hij zou dan in ene het hele Victoriaanse rijk hebben overgenomen. Het is hem niet gelukt

    Er was een geheime afspraak tussen en Churchill, en Churchill nam een akkoord aan met Eisenhower: de Amerikanen zouden helpen de Duitsers te verslaan en dan zou Engeland zijn Victoriaanse macht en hegonomie afstaan en zijn koloniën opgeven; dit gebeurde dan ook na de 2e wereld oorlog werden alle Britse koloniën (en dat waren er nog al wat) opgegeven;
    de voormalige Britse koloniën waren al verdeeld tussen verschillende gouverneurs die streken of landen bestuurde, het UN werd in leven geroepen om deze artificiële landen die door landje pik met de Engelsen uit de Victoriaanse tijd waren verdeeld, via de Verenigde Naties te beschermen.

    zo is dat gegaan, een grote schreeuwende leugen , wereldwijde uitbating, uitbuiting van macht door Engelse familieklieken

    de Engelse familieklieken zitten nog overall wereldwijd.onder het oppervalk van democratie

 2. Taak voor de mens

  Heraclitus gebruikt het eerst het woord “logos” voor grondwet. “Logos” betekende oorspronkelijk woord, daarna redenering, ten slotte rede. Aan heel het wereldgebeuren ligt redenering ten grondslag (Pythagoras spreekt hier van “kosmos”). Het is voor de mens de kunst deze redeneringen, deze “logos” in te zien. Heb je een voorsprong bij de oorsprong, dan ben je wijs. De oorsprong van onze ziel is een onderdeel van deze almachtige logos. Na de dood zinkt zij daarin terug, “als een licht dat uitdooft in de nacht”. Wanneer we dat inzien zullen we leren onze wil aan de hoogste rede ondergeschikt te maken. Daarin zal onze ziel de rust vinden, het geluk van de momenta.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Heraclitus

 3. De wereld is weer eens kapotgegraaid en de staatsvorm doet er niet toe:

  De zeer ernstige problemen waar de hele wereldbevolking nu weer opnieuw het slachtoffer van gaat worden -oktober 1929 ligt weer opnieuw vóór ons- en die opzettelijk worden veroorzaakt door criminele bankiers en hun miezerige vazallen in de politieke jungle (waarin rondsluipende roofdieren) vinden hun diepste oorsprong in het geperveteerde geld dat ons allen als “wettig betaalmiddel” door de strot wordt gedrukt. Sterker nog: gezond geld kan helemaal geen criminele bankiers en gluiperige politici als tussenhandelaren gebruiken. Geld is één van de grote uitvindingen van de mensheid. Daar kan niemand omheen. Maar geld functioneerd alleen als er aan de voorwaarden wordt voldaan die het gebruik ervan aan zichzèlf stelt. Dus géén rente en géén onzinnige -want economieontwrichtende- ophopingen. Het eerste miljoen zou iedereen gewoon moeten kunnen verdienen en daarna mag het wat moeilijker worden gemaakt. Dus net andersom als nu het geval is.

  Hoe dan ook: geld graaien, oorlog voeren, liegen, verzwijgen, grondstoffen en bodemschatten gappen…. het ligt allemaal besloten in het geperveteerde geld.

  Ikzelf heb nog maar heel weinig met het geperfeteerde geld van “de boven ons gestelden” te maken. Alleen voor de lopende zaken staat er nog wat op de bank. Maar ik heb ons uit jarenlange arbeid verkregen bedrijfsvermogen uit de werktuigbouw al jaren geleden omgezet in gezond geld.

  Ik ben “er uit gestapt”. Kan over mijn geld beschikken als er gewapende politie voor de bank staat omdat er een briefje aan de deur van de bank hangt met de tekst: “Wij zijn even op vakantie”.

  En ik ben trouwens al lang niet meer de enige ondernemer die “er uit is gestapt”.

  • Om geld een grote uitvinding te noemen van de mensheid en daarmee te plaatsen op gelijke voet als bv. het wiel, elektriciteit en andere functionele uitvindingen vind ik erg ver gaan. Het is een ruilmiddel wat technisch gesproken geen toegevoegde waarde heeft. Zoals ik al eerder aangaf, men kan het niet eten, men kan er geen schuilplaats van bouwen en het geneest ook geen kwalen. Het verschaft toegang tot deze primaire levensbehoeftes waardoor degenen die niet over dat geld beschikken verstoten zijn van de primaire levensbehoeftes.
   In mijn ogen is geld zelfs geen ruilmiddel maar een machtsmiddel waarbij een heel klein clubje oligarchen de macht heeft wat geen landsgrenzen noch Grondwetten of internationale verdragen erkent. Een gevaarlijk machtsmiddel zonder toegevoegde waarde op het leven van de mensheid, een opgelegde primaire levensbehoefte. Het enige dier op deze planeet die een onnatuurlijke primaire levensbehoefte gebruikt is dus ook de homo sapiens, ergo mijn eerdere opmerking dat we los zijn van onze natuurlijke ‘ik’.
   Geld is de God van de 20e en 21e eeuw en afgoden hebben altijd geleid tot onderdrukking, zie de middeleeuwen als recent voorbeeld. Het op een voetstuk plaatsen van een fictief opperwezen en daarbij mensen bestempelen als hun woordvoerders heeft altijd geleid tot ellende, afpersing en verstoting van groepen die deze afgod(en) niet erkennen. Dan komen we direct op een staatsvorm, we hebben een poging ondernomen in de geschiedenis tot: monarchie (wat regelmatig tot bloederige revoluties heeft geleid), een variant van communisme wat helemaal geen communisme (socialisme) was wat onder zijn eigen gewicht is bezweken door wat men een ‘economic hitman’ noemt (voormalig oostblok), fascisme wat heeft geleid tot een oorlog waarvan velen niet eens meer weten hoe dit heeft kunnen gebeuren (de verfilming The wave wat gebaseerd is op feiten was in mijn tijd verplichte kost op de basisschool) en de grootste bedrogsvariant die we kennen: parlementaire democratie wat nu langzaam aan het bezwijken is. In al deze gevallen was er maar 1 partij die er goed garen bij heeft gesponnen en dat waren de grote bankiers (de eigenaars van geld).
   Hoog tijd voor een nieuwe staatsvorm, anarchie waarbij niemand ondergeschikt is aan een ander in een RBE. Helaas zijn (zoals sommige collega’s van mij zeiden) de koeienkoppen hier nog niet aan toe aangezien men dan volledig de verantwoordelijkheid bij ieder individu legt.
   Ik heb als kaderlid van de bond heel goed mogen aanschouwen hoe graag mensen zich laten bedotten waardoor er nu een grote groep collega’s van mij een oor aangenaaid is en deze binnenkort hun officiele functie en bijbehorend loon kwijt zijn (loon wordt gewoon bevroren bij eerstkomende CAO verhoging(en)).

   Geld en iedere andere afgod(en) zijn een pest voor de samenleving, de indianen begrepen dit blijkbaar heel goed aangezien deze geen afgod(en) hadden maar een spiritualiteit gebaseerd op de natuur.

 4. EEN INTERESSANT ESSAY VAN BEELDDICKTUINDER :

  [ doorwalterlaqueur ] 26 – 2 – 2015

  Groene Amsterdammer !
  DE PROTOCOLLEN VAN MOSKOU

 5. ze zagen dat de kerk grip verloor op de mensen, nu kunnen ze met een schuldenlast de mensen proberen te knechten!

 6. Schulden aan banken, die in handen zijn van de door en door corrupte Rothschild.

 7. DIT ARTIKEL VERTELT DE MENSEN IETS OVER DE VISIE OP ROBIN DE RUITER :

  Christenfundamentalist gelooft in complot van Satan en Joden
  [ HARRY WESTERINK ]

  • Nee, Geer, dit is een samenvatting van de protocollen. Wanneer je deze leest komt daaruit een heel ander beeld te voorschijn. De kernboodschap is dat er verdeel en heers gebruikt wordt om ieder zowel in geloof als politieke overtuiging tegen elkaar uit te spelen. Verdeeldheid wordt op alle mogelijke manieren gestimuleerd om daarna met het derde been aan de haal te gaan.

   • “Verdeeldheid wordt op alle mogelijke manieren gestimuleerd om daarna met het derde been aan de haal te gaan.” De spijker op de kop en die verdeeldheid wordt veel verder in details uitgevoerd dan menigeen voor mogelijk houdt.

 8. Iedereen is nu geconcentreerd op (financieel) overleven maar daar schuilt het gevaar niet in! De financiële misere is slechts de valstrik om de de westerling (in zijn denken) vast te zetten. het gevaar zit nu in een volksverhuizing. De west-europeaan heeft niet in de gaten welk een volksverhuizing op hem af komt! In het komende jaar zullen op zijn minst een half miljoen zuiderlingen Nederland overspoelen. Op zijn minst. Komplete ontwrichting zal het gevolg zijn. Dit is momenteel het wapen van de achtergrondmacht: volksverhuizing!

 9. Geldverstrekkers die ‘hun geld’ uit de blauwe lucht toveren, regeren in feite. “Geef mij uw munt en ik zal uw heerser zijn”. Die aanwijzing is meteen de oplossing. Van de heersers kun je echter geen oplossende aanpak verwachten en daarom zullen anderen het moeten doen. U en ik en anderen zullen moeten zien dat luchtgeld geen rente verdient, rente die een selecte kleine groep van mensen schathemelrijk heeft gemaakt. Daarom wordt het tijd voor een ander banksysteem. Meedoen om dit breed duidelijk te maken kan. En dan zal er een ander geldsysteem komen, want we moeten het eerst samen allen willen, zo leert de geschiedenis. Tot die tijd betaal je je huis door je geldlening 2 of meer keren (!). U zij geïnformeerd.

  • Net als overheden vervangen voor een andere is ook het vervangen van munteenheid voor een andere munteenheid een oplossing die niet zal werken. Het probleem zit al simpelweg in het feit dat geld op zich een effectieve waarde van 0,0 heeft. Men kan het niet opeten, men kan het niet gebruiken als schuilplaats (dak boven het hoofd) en de enige functie die papiergeld heeft is je verwarmen (aansteken). Daarnaast is een groot bijkomend probleem dat de waarde van geld nooit bepaald wordt door de gebruiker (jij en ik) maar door de eigenaar (bank).
   De enige juiste oplossing om uit dit zelfvernietigende systeem te stappen is overstappen naar wat men een RBE (Resource Based Economy) noemt. Hierbij heeft iedereen compleet de regie over de waarde van zijn ruilmiddelen (eieren voor melk als voorbeeld of een dienst (loodgietsersklus) voor een warme hap. Het zijn simpele voorbeelden aangezien de homo sapiens (de enige aap die niet doorheeft een aap te zijn terwijl genetisch het bewijs geleverd is) dit systeem compleet verleerd is. In een juiste RBE zal de mens ook niet meer arbeid verrichten als nodig is (geen winstbelang maar duurzaamheidsbelang) en tijd overhouden om zich te kunnen richten op leven (familie, plezier) in plaats van een poging ondernemen te overleven (zoals het nu dus is met die armzalige hongerloontjes wat de onderste laag arbeiders die juist het belangrijkste zijn mogen vangen).

   Ons probleem is dat we los zijn van onze natuurlijke ik en een poging ondernemen om boven de natuur (evolutie) uit te stijgen. De groep mensen die dat heel goed doorhadden en ongeveer 2 eeuwen geleden met grof geweld aan moesten passen of uitsterven worden door de huidige mens bestempeld als achtergebleven cultuur, niet ontwikkeld en gewelddadig ondanks dat hun eigen geschiedenis (overleveringsverhalen van ouders op kind) juist spreekt over een zeer bewuste en sociaal waarschijnlijk beter ontwikkelde samenleving. Gekscherend worden deze mensen roodhuiden genoemd en door een fout van (zogenaamd) de ontdekker van Amerika Indianen.

   Zoals ik het nu inschat is de mens (het grootste deel dus niet iedereen) te barbaars, niet volwassen genoeg en te arrogant om dit op te pakken. De kleine groep mensen die wel zoiets op poten wenst te zetten wordt het onmogelijk gemaakt door ze A: de middelen te ontnemen en B: te ontmoedigen door middel van grof geweld.

   Nog even over een huis wat gekocht is. Al is de hypotheek afgelost dan nog is het niet je eigendom, er is een partij die meent recht te hebben op een financiele bijdrage (onroerend goed belasting) voor je eigendom. Zelfs je auto is niet eigendom, bij twijfel…lees maar eens heel goed wat er op je kentekenbewijs staat. Die vlieger gaat zelfs op voor je legitimatiebewijs die eigendom is van de staat dus helaas kan ik MIJN legitimatie nooit en ten nimmer tonen aangezien ik deze niet bezit, ik bezit alleen een dom overheidsdocument (rijbewijs) wat zogenaamd moet aantonen dat ik in staat ben een auto veilig van A naar B te brengen. Blijkbaar is dit rijbewijs beperkt gezien de vele ongelukken dagelijks maar dat is een ander verhaal.

   Ik ben niet alleen een groot voorstander van het afschaffen van de afgod die we Geld noemen maar tevens een groot voorstander van een nieuwe staatsvorm die door propaganda een andere betekenis heeft als wat dit werkelijk inhoudt: Anarchie.

   Anarchie Het idee van een samenleving zonder autoriteit, macht of geweld. Het is de verzameling denkwijzen welke terug te brengen is tot de gedachte dat een individu op geen enkele manier ondergeschikt aan of van iets of iemand mag zijn. Tegenwoordig wordt het begrip anarchie echter vaak gebruikt om chaos en wanorde aan te geven. Het begrip anarchie is echter veel breder toepasbaar. (Bron: http://www.go2war2.nl/dictionary.asp?)

   • Ben het compleet met je eens. Maar hoe vertel je iemand dat ie de gevangenis gewoon uit kan omdat de deur open staat?
    Ik leg dit dit niet alleen bij anderen neer want ikzelf doe er ook aan mee.
    Ik roep naar anderen omdat ik ook weet dat je alleen maar met velen tegelijk naar buiten moet zodat het terugdringen van een eenling niet meer te doen is omdat er al te veel naar buiten lopen.
    Wie is het eerste schaap?

    • Wie is het eerste schaap?

     Er zijn er meerdere geweest en die zijn door hun medemens gek verklaard of door dreiging van gewelddadige confrontaties met zogenaamde dienders afgedropen. (Zie project wonderland of kijk op youtube naar filmpjes van soevereine mensen (freeman on the land)).

     Zolang de mensen de illusie blijven houden dat zowel geld als (gekozen) volksvertegenwoordigers nodig zijn blijven de mensen als een dolle hond achter hun staart aan hun rennen. Om het lomp te zeggen, velen denken dat als we geld en overheid afschaffen opeens alles niet meer functioneert terwijl het juist diezelfde mensen en niet geld of overheid deze hele infrastructuur in stand houden. Het zijn de wegwerkers door wie we van A naar B kunnen rijden en niet geld (wat helemaal niets kan) of de overheid, het zijn de arbeiders die direct of indirect zorgen voor onze stroom, gas, water en zelfs voedsel en weer niet geld of de overheid. Diezelfde arbeid die nodig is om het systeem (infrastructuur, voedselvoorziening) in stand te houden zal echt niet opeens verdwijnen zodra geld en overhouden zouden ophouden met bestaan. Integendeel, de kans is zeer groot dat diezelfde arbeid opeens anders aangepakt kan worden (pak hem beet 1 miljoen werkelozen kunnen van de rest van de arbeiders opeens veel werk uit handen nemen waardoor de werkelozen zich weer nuttig voelen en de arbeiders meer vrije tijd overhouden) Het is een bekend feit dat de meeste mensen die thuis zitten zich liever nuttig maken maar niet met een slavernijwetgeving (participatiewet). Wel loon naar werken in het huidige systeem of allemaal op gelijke voet in een RBE.

     Zoals ik de situatie nu zie lijkt het er eerder op dat we naar een variant van 1984 (George Orwell) koersen als naar een fatsoenlijke samenleving. Alles wijst erop dat Nederland (eigenlijk het hele Westen) onder het mom van veiligheid vrijheid aan het inleveren is, een politieapparaat wat er tegenwoordig meer uitziet als een opvallende militair als een diender en een in slaap gesuste samenleving. Geschiedenis heeft meerdere malen aangetoond dat dit niet werkt en er ten alle tijden veel onschuldige slachtoffers vallen om daarna (revolutie / oorlog) weer helemaal van voor af aan te beginnen met de mooi praatjes zoals het UVRM of nooit meer een ausweiss.

     We zijn voor het laatst gewaarschuwd in 1961. Een paar jaar later is deze man vermoord en toevalligerwijs is ook de “dader” vermoord. Het feit dat we WOB verzoeken moeten doen om inzage te krijgen over zaken die wel degelijk ons allen aangaan is al duidelijk zat. Als dan ook nog eens zo een verzoek beantwoord wordt met veel zwarte balkjes in de documenten dan moet je je afvragen of de huidige koers die we varen verantwoord is.
     Een recent voorbeeld, er werd stellig beweerd dat Nederland niet meedeed in Irak naar aanleiding van de in scene gezette aanslag van 11 september, er blijken wel degelijk soldaten uit Nederland daar operaties te hebben uitgevoerd. Blijkbaar hebben velen in Nederland een fetisj voor leugens aanhoren.
     https://www.youtube.com/watch?v=bj3AECSKmhU

     • Tja, dan blijven we hangen in het dilemma dat mensen die de tendens vanuit het volk bepalen, de meeste mensen, toch stront in hun kop hebben! Daar zit je dan toch mooi mee! Daar kan geen asm (alternative stream media) wat aan veranderen want er zit een dikke gestigmatiseerde muur tussen de chipsvretende RTL kijkers en mensen die de moeite nemen iets verder te kijken.
      Als je nu in de kranten de vuile hetzerij site tegen Rusland, dan weet ik dat 85%+ van de bevolking in deze kolkende stront stroom meegaat. Uiteindelijk moet dat een,”wollt Ihr den totalen Krieg” (J oseph Goebels), worden! Lekker achter de yanken aan de dood tegemoet!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.