Rotterdam laat uitkeringsgerechtigden bezuinigingen betalen

roteb1Onder de titel “Undercover in de Bijstand; Arbeitseinsatz anno 2013” heeft WeAreChangeRotterdam een documentaire gepubliceerd over het leven van uitkeringsgerechtigden in Rotterdam anno nu. Uit de film komt indringend de nutteloosheid van het re-integratietraject ´Werk loont´ en de verslagenheid naar voren van de mensen die te werk gesteld worden als tegenprestatie voor hun uitkering. Ook de arrogantie van de Rotterdamse PvdA-wethouder Sociale Zaken Florijn, die op geen enkele vraag over zijn beleid echt in wil gaan.

In Rotterdam moeten uitkeringsgerechtigden papier prikken bij de Roteb in plaats van de medewerkers die dit voorheen in dienstverband deden en wegbezuinigd zijn. Florijn gaat er blijkbaar van uit dat mensen met papier prikken werkervaring opdoen voor een toekomstige baan. Letterlijk zegt hij in de film: ´Het is de bedoeling dat mensen een kans krijgen een volgende stap te zetten.´

In Rotterdam, zoals elders in ons land, is re-integratie een grote show die suggereert uitkeringsgerechtigden te helpen met het vinden van een nieuwe baan. De harde werkelijkheid is die van intimidatie van uitkeringsgerechtigden, die voortdurend bedreigd worden met korting tot 100% op hun uitkering, het schenden van de rechten van uitkeringsgerechtigden door hen werk te laten verrichten  tegen een vergoeding ver onder het minimumloon (namelijk tegen betaling van hun uitkering).

Re-integratie is voor gemeenten een middel om te bezuinigen op de uitgaven door uitkeringsgerechtigden werkzaamheden te laten verrichten waarvoor voorheen een regulier salaris betaald moest worden en nu dus volstaan kan worden met niet meer dan de kosten van een uitkering. Deze film toont dit keihard aan, met de PvdA in de hoofdrol.

Bekijk: http://youtu.be/qiZxvf9bCmk

Rob Vellekoop, 6 september 2013, delangemars.nl

35 Comments

 1. Volgens mij is de heersende leer nog altijd dat ALLES dat in het kader van een bestuursrechtelijk besluit plaats heeft juridisch dwz bestuursrechtelijk is ‘gedekt’ door het te nemen of genomen besluit waartegen de rechtsmiddelen bezwaar en beroep openstaan. Een op een persoon betrokken besluit (beschikking) dient daarbij VOORAF gemotiveerd te worden en dus niet ACHTERAF, laat staan onder evidente afdreiging, al dan niet met behulp van een daartoe ingehuurde private partijen als een re-integratie- en adviesbureau’s. De overheid bedient zich al jaren van deze ‘rechtsleer’ om haar adviseurs te dekken wanneer deze in civielrechtelijke zin aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van niet zelden valselijke rapportage en adviezen. Zie in dat kader ook het commentaar Wieringa, Shipshol vs luchtverkeersleiding Schiphol en het feit dat het volgens de Hoge Raad zo de spuigaten uitloopt dat deze aandringt op behoorlijke wetgeving dienaangaand.

  Ook het handelen van zo’n re-integratiebedrijf valt dus onder het genomen of te nemen bestuursbesluit en dus onder volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/mandaatverlener, dus de gemeente of het UWV. Vooraf dient men schriftelijk direct het bestuursorgaan alsook het in haar opdracht opererende re-integratie- of advies-bureau nadrukkelijk om de onderlinge rechtsbetrekkingen en dus de eigen rechtspositie te vragen. Bijna 100% kans dat antwoord hierop uitblijft. Volgens wetenschappelijk onderzoek gebaseerd op kamerstukken heeft ‘Den Haag’ dit welbewust onduidelijk willen laten om de burger in de waan te laten dat hij/zij middels ondertekening een overeenkomst zou aangaan en zich daaraan gehouden zou achten, dat zulks in onderlinge samenhang bezien onder het hoofdstuk bedrog /oplichting valt zag men daarbij kennelijk over het hoofd, maar och het hoogste bestuursrechtelijk College, de Centrale Raad van Beroep weet daar uiteraard wel weer een puntje aan te zuigen nietwaar…?

  Wat de afgedreigde medewerking aan de eigen diskwalificatie als werknemer in civielrechtelijke zin betreft is de ooit door kinderrechter/raadsheer mr Von Brucken Fock ontwikkelde ‘rechtsleer’ van ‘blijvend meewerken’ van ouders aan ‘hulpverlening’ binnen een Ondertoezichtstelling (OTS) op straffe van ontheffing/ontzetting van het ouderlijk gezag, waarbij de ouders in de praktijk met lede ogen moeten toezien hoe hun kind nog verder door deze hulpverlening met behulp van diverse ‘instrumenten’ en ‘deskundigen’ van ze wordt losgeweekt vergelijkbaar, niet zelden totdat pleegouders, niet zelden wensouders, na een jaar zelfstandige rechten claimen (blokkaderecht) waarbij dan ineens wel het door het EVRM beschermde recht op familieleven van stal wordt gehaald.

  Los van het feit dat een bestuursorgaan VANTEVOREN een besluit dient te motiveren ipv ACHTERAF waarbij het slachtoffer onder evidente intimidatie ‘blijvend meewerken’ en soms zelfs ondertekening wordt afgedreigd en aldus in het welbekende en klaarliggende streepjespak wordt genaaid is het zaak om zoveel als mogelijk en vanaf het prille begin om adequate informatie te verzoeken en zo mogelijk het functioneren en handelen van bestuursorgaan en ingeschakelde re-integratiebedrijven op de korrel te nemen en schriftelijk vast te leggen zodat daarover geen misverstanden kunnen worden opgeworpen. Afdreiging wordt weliswaar gedoogd en door de de spek- en bonenrechter (bestuursrechter) afgedekt binnen maar blijft evenwel een strafbaar feit waarvan men altijd aangifte bij justitie kan en mag doen. Het aardige hiervan is dat een andere heersende lrechtseer (ogv Pikmeer-arrest) criminele ambtenaren vrijwaart van vervolging doch de betrokken private partijen niet!

  Ook zal het bestuursorgaan en in het verlengde de door haar ingehuurde private partijen elk standpunt terdege dienen te motiveren waartegen uiteraard liefst schriftelijk bezwaren kunnen en mogen worden geuit. Bezwaren welke zuiver van bestuursrechtelijke aard zijn vallen mijnsinziens onder jurisdictie van de afdeling rechtspraak van de Raad van State en niet onder de CrvB.
  Omdat uiteraard niet iedereen enige juridische notie heeft raad ik aan nooit iets te ondertekenen voordat eerst juridisch advies is ingewonnen. Ondertekenen lijkt overbodig nu het hier een zuiver bestuursrechtelijke aangelegenheid betreft waarvoor slechts het bestuursorgaan volledig aanspreekbaar is en blijft. Ik raad een ieder verder aan om de strofe ‘onder behoud van alle middelen en aanspraken rechtens’ en ‘onder dwang getekend’ op te (doen) nemen als men de druk tot ondertekening van allerlei baarlijke en al dan niet ‘onderbouwde’ onzin als ‘afstand tot de arbeidsmarkt’,’werkritme’ etc niet kan weerstaan zodat men aldus geen afstand doet van de werknemersrechten zoals recht op arbeid en beloning op minimum- en/of CAO-niveau en de daarbij behorende toegang tot de kantonrechter die vooralsnog de bestuursrechtelijke verbale diarree voornoemd naast zich neer dient te leggen. Wellicht dat ‘Den Haag’ daarom ineens zoveel haast maakt om het het arbeidsrecht te wijzigen want behoorlijke rechtsbescherming tegen ontslag is in de praktijk feitelijk al jaren fictie…

 2. Het is zaak om eerst eens duidelijkheid te krijgen over de onderlinge rechtverhoudingen tussen re-integratie bedrijf en bijstandsgerechtigde; is het re-integratiebedrijf gemandateerd dan zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de Awb van toepassing en blijft het bestuursorgaan daarop aanspreekbaar, een klachtregeling van het bedrijf is dan bijv niet anders dan WC papier. Is er sprake van een civielrechtelijk rechtsbetrekking dan kan elk advies aan het bestuursorgaan ter discussie worden gesteld voor de civiele rechter en handelt het re-integratiebedrijf onrechtmatig als het dergelijke rapportage zonder meer in afschrift geeft aan het bestuursorgaan. Wanneer het rei-integratiebedrijf het bestuursorgaan adviseert dan kan hetzelfde bedrijf daar verder geen eigen belangen meer mee verwerven.

  Iemand die voor de wet gewoon handelingsbekwaam is geschikt voor algemeen geaccepteerde arbeid en hoeft geen medewerking te verlenen aan de eigen diskwalificatie en daarmee in feite afstand doen van werknemersrechten en recht op minimum- of CAO loon. Om discussies over bestuurs-gelul als ‘afstand tot arbeidsmarkt’ ‘werkritme’ en wernemersvaardigheden’ etc te voorkomenm moet men er dus gewoon ‘voor gaan zitten’ en het betrokken re-inetgratiebedrijf civielrechtelijk aanspreken en het bestuursorgaan bestuursrechtelijk. Nooit iets ondertekenen en tijdig juridisch advies inwinnen!

 3. Het hele argument “iets terugdoen voor je uitkering” slaat nergens op. Wat al die gemeenteambtenaren met hun riantbetaalde luizenbaantjes namelijk vergeten is dat wie een uitkering krijgt daar al iets voor gedaan heeft: belasting en premies betalen. Vaak jarenlang.

  Het wachten is nu tot verzekeraars dat beleid gaan overnemen.

  U claimt schade op uw inboedelverzekering? Die vergoeden we wel, maar daarvoor moet u wel eerst 20 uur onbetaald gaan klussen bij een andere verzekerde om de stormschade te herstellen die hij geclaimd heeft.

  U wilt dat uw verzekeraar uw open-hartoperatie vergoedt? Natuurlijk, geen probleem, zodra u 120 uur gewerkt hebt in het ziekenhuis als onbetaalde kontenwasser en beddenverschoner gaan we de kosten vergoeden.

  Ik ben nu al benieuwd wat ik straks (over een jaartje of twintig) moet gaan doen als tegenprestatie voor de AOW. Als die tegen die tijd tenminste nog niet helemaal wegbezuinigd is.

  Echt, als ik onbetaald moet gaan werken om “iets terug te doen” voor m’n bijstandsuitkering vorder ik alle betaalde premies terug bij de Belastingdienst. Misschien wel een idee als we dat massaal gaan doen. 🙂

 4. Bij Orionis Walcheren worden tegenwoordig WSW-er fysiek en geestelijk mishandeld. Hiervan komen met regelmaat meldingen binnen bij de hulpdienst van de SP Vlissingen.
  Onlangs meldde zich iemand in suïdale toestand, die mishandeld was. Later werd dit persoon op staande voet ontslagen en op loon gekort.Dit persoon deed een boekje open en deelde mee dat collega’s ook fysiek mishaandeld.
  Mentaal worden ze ook stuk gemaakt. Orionis begint zo langzamer hand op een consentratiekamp te lijken.

 5. De reportage zit goed in elkaar, de audio kan beter. Echter ik merk dat er in dit soort gesprekken er steeds sprake is van sancties en beledigingen naar de cliënt toe. Dit is strafbaar en de ambtenaar kan zich niet verschuilen achter “het beleid”. De sociale recherche mag en kan proces verbaal opmaken van afdreiging ! ( in de volksmond chantage) Dit vanwege het feit dat de bewijslast nog steeds bij de verstrekker ligt. Als elke cliënt gedreigd wordt met sancties en als laagwaardig behandeld word, gelijk om de sociale recherche verzoeken bij het gesprek en aangifte doen van afdreiging door de consulent. De aangifte dient te worden opgenomen, en het beleid komt dan krakend tot stilstand. In strijd met zorgplicht, vernedering etc. Tevens is het heimelijk opnemen van audio toegestaan voor eigen gebruik ( niet voor publicatie.) en kan dienen als ondersteuning van de aangifte

  idee ?

  ps veel reacties op spotnet rob !

 6. Maar aan de andere kant wat is betaling onder het minimumloon? Deze mensen moeten 1 dag of dagdeel per week papierprikken. In dat opzicht zou je kunnen zeggen dat het een goedbetaalde baan is!

  • Dat is de optimist. 😉 Maar dan rest alleen nog de vraag: kun je aan je (financiële) verplichtingen voldoen in deze veeleisende en geldverslindende maatschappij ?

   • Dat is niet de optimist maar de voorstander van dwangarbeid die argumenten zoekt om zijn ethische verantwoordelijkheid als mens te vermijden. Pas wanneer het geld als salaris wordt overgemaakt en de werker niet meer aan de verplichtingen van de WWB hoeft te voldoen kun je spreken van een baan. De armoede van de WWB-er is niet alleen de armoede van weinig geld hebben maar ook, en misschien wel vooral, de armoede van vernedering door machtswellustige bijstandsconsulenten.

    • Ja, ik mag er volgende week ook weer naar toe voor een aanvulling van de WW. Ze kunnen die 2 niet eens koppelen. Maar als het moet kunnen ze wel overal je gegevens opvragen als je wordt verdacht van fraude. Sociale Dienst noemen ze het. Zelfs de PvdA weet niet meer wat sociaal is. Die hebben ze met den Uyl begraven of gekremeerd.

 7. De kwaadaardigheid van “Quid Pro Quo” moet duidelijk aan de kaak. (Leren) Geven is leven. Dat is de test waar de mens(heid) voor staat.

 8. Kan een europees hof hier niet over hameren? Is er dan geen politieke partij die dit europees zou willen laten behameren? Gewoon een tikkie….hoeft niet eens hard 🙂

 9. mag je van iemand die een uitkering heeft en in staat is om te werken ,maar om dat er geen werk is een tegenprestatie verlangen en zo ja wat moet dat dan zijn , zo nee waarom niet , uiteraard zij die echt niet in staat zijn om te werken om wat voor reden dan ook ,

  • Alles kan. Als je de wet maar aanpast en eventueel kun je alles aanpassen in de grondwet. De grondwet is dus ook een illusie. Veel partijen branden zich niet meer aan de grondwet. Voor de rest snap ik niks meer van politiek. De HRA is heilig. Dat zal met de banken te maken hebben, maar de huurtoeslag niet. Rijke mensen worden beter beschermd lijkt het. Die maken momenteel weer de wetten. Een (grote) baas vindt dat hij de baas is over het verdiende geld en dat een “slaaf” zo min mogelijk moet mee profiteren van al het werk dat HIJ heeft verricht. Dus is de rest in het bedrijf maar een profiteur. Zo kijken ze op ons neer heb ik het idee gekregen in de loop der tijd. Wij zijn onmisbaar.
   Blijkbaar trekken wij altijd aan het kortste eind.
   Tijden veranderen weer. Net als vroeger dus. Ze kunnen met je doen wat ze willen. De werknemers is nergens meer vertegenwoordigd. Die vakbondleiders zitten er alleen nog voor zichzelf. Dat zijn ook graaiers geworden. Kok is daar een goed voorbeeld van. Die heeft al de arbeiders de nek omgedraaid en rechteloos gemaakt. PvdA dus.

   Al die kreten over vrijheid en rechten dat je daar wel wat voor moet doen is allemaal onzin.
   Ga je dat dan ook nog bekrachtigen met uitspraken als: we zijn het vrijste volk in de wereld, we zijn 1 van de rijkste landen op aarde en we hebben (nog) te veel rechten ofzo dan maak je jezelf belachelijk.
   Onder dat mom wordt alles hard ingeperkt en afgenomen.
   Het is meer wat ze er mee bedoelen.
   Ze willen ons al onze rechten afnemen, al onze vrijheid en al onze rijkdom. Ook al is dat niet veel meer.
   Ze geven daarvoor in de plaats verplichtingen. En verplichtingen hebben weinig met vrijheid te maken. Staat het zelfs in de weg.

   Bijna geruisloos voert Rutte en co de slavernij na 150 jaar weer in.

   En het ergste misschien. Ze willen ons onze eigenwaarde e.d. afnemen. Onze zelfrespekt.
   NOOIT.
   Ze mogen pas over mij heen lopen als ik een lijk ben. 😉

   In Den Haag zitten alleen maar meelopers. Loop-jongens en meisjes.

 10. Dit land is krankjorum, beginnend bij bestuurders ( de waanzinnigen ) die hun krankzinnigheid overdragen aan ambtenaren en semi ambtenaren die het uit mogen ( moeten ) voeren. Wie het voor een deel prachtig vinden om een dergelijke macht over medeburgers uit te voeren. De zogenaamde machtswellustelingen. Die aannemelijk overblijven als zich weer een ontslagronde heeft voorgedaan vanuit bezuinigingen. De rotzakken blijven dan over waardoor deze krankzinnigheid breder wordt. gedijt. Wanneer stoppen we met dit te accepteren?

  • Ik ben in vaste dienst bij de Roteb. Aan het personeel wordt verteld dat in december 350 medewerkes een ontslagbrief kunnen verwachten. De reden die de directie van Roteb geeft is dat het werk door minder mensen met behulp van machines gedaan gaat worden. intussen zien het vaste personeel steeds meer uitkeringsgerechtigden het werk overnemen van de vaste medewerkers. Deze mensen zijn verplicht 16 weken lang 1 dag in de week te komen vegen, schoffelen en papier prikken. Het meest frappante van dit alles is dat veel vaste medewerkers die hun ontslag kunnen verwachten laag of niet geschoold zijn. Je kun natuurlijk verwachten dat zij na verloop van tijd ook bij de sociale dienst terecht komen en door hen weer terug gestuurd worden naar de Roteb om het werk voor 600 Euro minder moeten verrichten!

   • Kortom men is krankjorum en belazerd de boel, De meaciens zijn mensen wie minder loonkosten verbruiken, ons voorland? Mensen machines? waar is onze eigen waarde?

   • Zo neemt de Sociale Werkplaats het ook over. De gemeente nam hier de Biga over die miljoenen schuld zou hebben. De zwaksten moeten nu ook uitstromen hoorde ik. Met de rest wordt geen rekening gehouden. Intimidatie is daar vrij normaal. Je doet het of je neemt maar ontslag. Men houdt zich niet aan de afspraken. Als het niet loopt komt er natuurlijk een tijdelijke manager. En daar valt al helemaal niet mee te praten. Natuurlijk is het allemaal tuig wat daar binnenkomt 😉 Maar het is lekker goedkoop voor de gemeente. Ze stallen er asielzoekers die een inburgeringskursus moeten doen. En die de taal nog niet beheersen. Die worden gewoon in gezet voor een aantal uren. Van jong tot oud natuurlijk. Na een half jaar was ik het zat. paste totaal niet bij mijn indikatie.
    En dan een direkteur die er net een paar jaar zit en zichzelf op de borst klopt omdat die het “gekkenhuis” draaiende kan houden. Echt, die managers en direkteuren zijn tegenwoordig van een totaal andere planeet. Als het mislukt dan is het nooit hun schuld. Burnouts zijn tegenwoordig normaal. Ik weet er zelf alles van. Maar dat is daar natuurlijk onmogelijk. Het is geen ziekte. Dan moet je gaan praten met je leidinggevende die alleen nog kan bepalen of jij ziek bent. Vandaar dat die wet Poortwachter zo goed werkt.
    Je kunt jezelf niet eenzijdig ziek melden.
    En met een voorhoofdsholte-ontsteking en griep kun je gewoon in hartje winter gaan werken.

    En ik zwijg nog maar over het intimideren van de arbodienst door bazen.
    Als zij wat hebben melden ze zich meteen preventief een week ziek. Terwijl ze al een zittende baan hebben. Veel onderweg of niet.

 11. Alle berichten hoe mensen nu behandeld worden… Wat is er in godsnaam gebeurd!.. we zijn voor mijn gevoel ineens in een mag ik zeggen fascistisch Nederland terecht gekomen
  In de docu van we are change heet het nu werkloont, vroeger noemde zij het arbeit macht frei..
  Mensen WAKE UP!!! GET UP!!!
  DEMONSTREREN!!!!
  Dit heeft niets meer met bezuinigen te maken maar alles met minachting naar de mens!
  Alle ambtenaren moeten weigeren hieraan mee te doen !
  De overheid keert zich tegen zijn eigen volk heb ik het gevoel.. dat kan toch niet waar zijn..
  System Fail! oh boy… 🙁

  21 september!!! Massaal demonstreren Pak die kans!

 12. Mensen met een uitkering zijn luie mensen die niet willen werken. Dit beeld wat sommige burgers hebben, wordt willens en wetens door media en overheid bevestigd door allerlei artikelen uit te brengen van wantoestanden, om zo een hele groep in het negatieve daglicht te stellen. Om de publieke opinie te beïnvloeden, zodat mensen het gerechtvaardigd vinden wat er allemaal gebeurd.

  dat is 1

  Zo’n lui iemand met een uitkering ken ik toevallig. Zij was afgekeurd. Ze had longproblemen en is op een gegeven moment burn-out geraakt en heeft lang in de WAO gezeten. Uiteindelijk is ze met de nieuwe regelgevingen weer goedgekeurd en kwam in de bijstand terecht en moest ze eerst werken met behoud van uitkering.
  Dat heeft ze gedaan. Uiteindelijk kreeg ze de kans om een opleiding te volgen met baangarantie (half jaar contract) voor een drogist. Ze moest natuurlijk wel slagen voor de opleiding.

  Deze luie persoon heeft soms tot 2 a 3 uur ’s nachts zitten leren, want de opleiding was pittig. Er waren ook veel mensen gezakt ervoor, omdat het moeilijk was, maar zij was 1 van de gelukkigen en is geslaagd. Dus ze mocht een half jaar in een drogist gaan werken en hoopte op meer.

  Ze moest veel overwerken, waar zij zelf financieel niet beter van werd door omstandigheden, maar deze luie persoon hoopte op een vaste baan hierna, dus ploeterde toch door.

  Deze luie persoon werd ziek, maar op haar werk konden ze haar niet missen en zij hoopte op een verlenging van het contract voor al haar harde werken en werkte door. Haar longen speelde op, ze wilde zich ziekmelden, maar kreeg te horen dat ze geen vervanger hadden, dus deze luie persoon ging toch maar werken.

  De volgende dag kon ze opgenomen worden in het ziekenhuis met een zware longontsteking dus. Verwaarloosde griep en ivm haar zwakke longen is dit dus zo verlopen.

  Haar contract werd niet verlengd kreeg ze te horen en ze heeft haar laatste weken van het contract noodgedwongen in de ziekte wet uitgezeten

  luie mensen heb je toch he..

  belachelijk dat dit soort mensen voor lui versleten worden en met de rug tegen de muur aangezet worden. Zij trekt haar mond niet open, maar dat doe ik wel vóór haar. ik zou willen dat meer mensen die in zo’n situatie zitten eens flink boos worden en hun mond open gaan trekken. zij hebben ook rechten!

  • Dit heb ik ook door gemaakt, met Longen en Hart. Sommige werkgevers zijn als mensen echt de weg kwijt, Daarna wordt je ook nog geschoffeerd door overheidsinstanties.

 13. Het is precies waar the new world order op richt!! Ik raad iedereen alsjeblieft aan dit te bekijken dit is volgens de “Rijken” en dhr Mark Rutte complete shit maar dit is precies de bedoeling. Kijk en huiver en zie hoe ze de jeugd al voorbereiden.. Dit is ook waarom Rusland en China niet mee willen werken met Amerika (bombarderen van Syrë) http://youtu.be/PlhU6dGGtrQ

  • Het is oud nieuws. maar een waarheid die er niet om liegt. Wij mensen, miljarden, zijn idioot dat wij ons laten ringeloren door maar een paar wie niet veel goeds met ons voor hebben. We laten het tot nu toe gewoon gebeuren, meer zolang we ons huisje, ons autootje (tweede ) en nog eten hebben. Wie daar niet meer in kan voorzien laten we gewoon verzuipen. Dat heette vroeger een NSB mentaliteit, heden ten dage anders niet zo opvallend ingevuld, maar feitelijk is er sprake van verraad. Door mensen heden ten dage zo te laten vallen, als slaven te laten behandelen. Waar gaan we heen?

 14. beste Rob, mag ik de tekst als bovenstaande gebruiken om de video
  te verduidelijken. De nieuwsgroepen worden dan ingezet om dit aan de kaak te stellen
  mvg snug110

 15. Let maar eens op. Er komt een tijd dat men uitkeringsgerechtigden opsluit in “heropvoedingskampen” en als ze niet her op te voeden zijn begeleide euthenasie geeft. Zo’n rotmaatschappij is dit eigenlijk al wel, Nu is het nog zoveel mogelijk ontmoedigen in de hoop dat er uitkeringsgerechtigden zelfmoord plegen (is toch goedkoper !)

 16. Dit is precies wat overal gaande is… op weg naar slavernij hoe bereik je dat…
  Eenvoudig laat mensen met een uitkering het werk doen voor peanuts… hoe bereik je dat…

  Heel simpel schets in de media een beeld over mensen met een uitkering wat ze helemaal discrimineert als lui tuig met gedragsproblemen waardoor ze niet aan een baan komen….lees even het artikel over de Gemeente Os die de aso bijstand mensen een training geeft waardoor ze zich beter zouden gedragen en dan we leen baan vinden… te walgelijk voor woorden maar wel in de lijn van het huidige beleid…
  mensen tegen elkaar opzetten ,discrimineren, stigmatiseren en dat kan alleen als we allemaal lekker veilig thuis blijven zitten zolang de buurman de baan verliest is het niet erg als we zelf nog maar goed zitten
  Het ontbreekt nog steeds aan solidariteit… wakker worden en op 21 september de straat op.

  • Gelijk heb je. Dit is geen re-integratie maar regelrechte slavernij. Het wordt tijd, dat we dit flutkabinet met alle vriendjes in de stedelijke politiek de straat opzetten. Je wordt door deze figuren nog slechter behandeld dan je een beest zou doen

 17. En maar zeuren over die banenpool. Die konkurrend zou zijn. Eerst banen weg bezuinigen zodat ze zelf lekker kunnen blijven zitten en hun eigen lonen kunnen verhogen. En dan nog met een strak gezicht durven beweren dat ze menselijk zijn ? Uiteraard worden ook hier misdaden tegen de menselijkheid begaan. Van vrijwillig is dus helemaal geen sprake. Op straffe van.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.