Het Griekse herstelprogramma van Syriza ook voor Grieken onder armoedegrens

Athene – Op 25 januari wist Syriza – Coalitie van Radicaal Links –  de Griekse parlementsverkiezingen te winnen. Syriza wil onder andere aan 300.000 gezinnen die onder de armoedegrens leven gratis elektriciteit en voedselsubsidie verstrekken. Op een paar zetels na behaalden zij de meerderheid in het Griekse parlement. Hier volgt een samenvatting van het programma dat Syriza wil gaan uitvoeren binnen de regering die zij hebben gevormd met de rechtse anti-bezuinigingspartij De Onafhankelijke Griekse Partij.

 

 • Het grootste deel van de nominale waarde van de openbare schuld af te schrijven zodat de schuld draagbaar wordt, en dat in het kader van een “Europese conferentie over de schuldenlast”. Dat gebeurde voor Duitsland in 1953. Het kan ook voor het Zuiden van Europa en voor Griekenland.
 • Het invoegen van een ‘groeiclausule’ voor de terugbetaling van wat dan nog overblijft, zodat de financiering gebeurt door de groei en niet door de begroting.
 • Het invoegen van een substantiële gratieperiode (‘moratorium’) waarin de schuld nog niet moet worden terugbetaald, om fondsen vrij te maken voor de groei.
 • Openbare investeringen buiten de beperkingen houden van het Stabiliteits- en Groeipact.
 • Een ‘Europese New Deal’ van openbare investeringen, gefinancierd door de Europese Investeringsbank.
 • Quantitative easing [‘kwantitatieve versoepeling’ , massieve geldcreatie] door de Europese Centrale Bank door de rechtstreekse aankoop van overheidsschulden
 • Tenslotte verklaren we nogmaals dat, wat ons betreft, de kwestie ter tafel ligt van de gedwongen lening die de Nazi-bezetter heeft opgelegd aan de Griekse Centrale Bank. Onze partners zijn hiervan op de hoogte. Dit wordt het officiële standpunt van ons land vanaf de eerste dagen dat we aan de macht zijn.Er wordt geëist dat er een regeling komt voor de betalingen die Duitsland oplegde aan Griekenland tijdens de nazibezetting (1941 – 1944). Voor deze schuld bestaat geen enkele bilaterale of internationale overeenkomst; andere staten die als bezetter optraden in dezelfde periode hebben wel hun schulden betaald. Inclusief de intresten bedraagt deze schuld volgens mensen die de zaak bestudeerd hebben ongeveer 160 miljard €, een zeer belangrijk deel dus van de huidige Griekse soevereine schuld.

Op basis van dit plan zullen wij strijd leveren om een sociaal leefbare oplossing te vinden voor het schuldenprobleem van Griekenland, zodat ons land wat rest van de schuld kan afbetalen met het scheppen van nieuwe rijkdom, en niet met het primair surplus [het positief saldo op de begroting, waarbij intrestlasten buiten beschouwing gelaten worden], wat inkomsten onttrekt aan de samenleving.

Met dat plan zijn we zeker het land op weg te zetten naar herstel en productieve wederopbouw door:

 • De openbare investeringen onmiddellijk te verhogen met minstens 4 miljard €.
 • Geleidelijk aan alle onrecht door de Memorandums weg te werken.
 • Geleidelijk aan de lonen en pensioenen weer op peil te brengen om de consumptie en de vraag te versterken;
 • De kleine en middelgrote ondernemingen stimulansen te geven met het oog op aanwervingen en de energiekosten van de industrie te subsidiëren in ruil voor verbintenissen betreffende tewerkstelling en leefomgeving.
 • Te investeren in kennis, onderzoek en nieuwe technologieën om jonge wetenschappers, die de laatste jaren massaal emigreerden, weer naar huis te halen.
 • De welvaartsstaat weer op te bouwen, de rechtsstaat te herstellen en een staat op te bouwen waar promotie steunt op verdiensten.

Wij zijn bereid te onderhandelen, en we werken aan de breedst mogelijke bondgenootschappen in Europa.

 

EEN NATIONAAL PLAN VAN WEDEROPBOUW

In dit Nationaal Plan van Wederopbouw staan vier pijlers centraal om een einde te maken aan de sociale en economische ontbinding, om de economie weder op te bouwen en uit de crisis te raken.

De vier pijlers van het Nationaal Plan van Wederopbouw
 1. De aanpak van de humanitaire crisis
 2. De economie weer opstarten en fiscale rechtvaardigheid promoten
 3. Herovering van de tewerkstelling en herstel van het arbeidsrecht
 4. Het politiek systeem omvormen om de democratie uit te diepen

 

1ste pijler: De aanpak van de humanitaire crisis

Geschatte kostprijs: 1,882 miljard

Ons programma om onmiddellijk de humanitaire crisis aan te pakken, met een geschatte kost van ongeveer 2 miljard €, komt neer op een omvattend pak noodmaatregelen ter bescherming van de meest kwetsbare groepen in de samenleving.

1a. De gratis levering van de nodige elektriciteit aan 300.000 huishoudens die onder de armoededrempel zitten (geschatte kost 59,4 miljoen € op jaarbasis)

1b. Een voedselsubsidie voor 300.000 huishoudens die onder de armoededrempel leven, gecoördineerd door een openbaar agentschap samen met de lokale overheden, de kerk en solidariteitsorganisaties (geschatte kost 756 miljoen € op jaarbasis)

1c. Toegankelijke medische zorg en geneesmiddelen voor gans de bevolking door het verhogen van de terugbetaling en gratis toegang voor de minst bedeelden (geschatte kost 350 miljoen € op jaarbasis)

1d. Gewaarborgde huisvesting voor ongeveer 30.000 families door het opeisen en renoveren van niet gebruikte woningen en een huursubsidie van 3 € per m2 (geschatte kost: 54 miljoen € op jaarbasis)

1e. Herstel van de Kerstbonus als 13de maand voor de 1.262.920 gepensioneerden met een pensioen tot 700 euro (geschatte totale kost 543,06 miljoen € op jaarbasis)

1f. Gratis openbaar vervoer via een pasje voor langdurig werklozen en personen onder de armoedegrens (geschatte kost 120 miljoen € op jaarbasis)

1g. Opheffing van de speciale BTW-heffing op diesel voor verwarming en vervoer, wat de prijs voor verwarming zou terugbrengen van 1,2 €/l naar 0,9 €/l. Verwacht wordt dat deze maatregel geld zal opbrengen omdat ze het zwarte dieselcircuit zal terugdringen.

2de Pijler: De economie weer opstarten en fiscale rechtvaardigheid promoten

De tweede pijler is gericht op maatregelen om de economie weer op gang te trekken. Prioritair is het verlichten van de fiscale lasten die wegen op de reële economie, het verlichten van het lot van mensen die gebukt gaan onder financiële lasten, het injecteren van liquiditeiten in de economie en het stimuleren van de vraag.

2a. Wij stellen maatregelen voor om de inning te vergemakkelijken van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen op kleine en middelgrote bedrijven, zelfstandigen met een bescheiden inkomen en huishoudens in moeilijkheden. Ten gevolge van de crisis is het fiscaal weefsel uitgeput en een groot deel van de belastingplichtigen heeft opgehoopte schulden tegenover de schatkist. Dit leidt tot strafvervolgingen en beslagen en de verlamming van het economisch leven. Het maatschappelijk bestaan van vele mensen wordt zo breekbaar.

Onze maatregelen zijn:

 • De instelling van bemiddelaars om te komen tot een regeling voor de verschuldigde bedragen via niet-gerechtelijke weg.
 • Het uitsmeren van de terugbetalingen, met afbetalingen tot een maximum van 20 procent van het beschikbaar inkomen voor fiscale schulden en 30 procent voor schulden aan de sociale zekerheid.
 • Stopzetting van alle vervolgingen, beslagen en administratieve problemen voor mensen in een bemiddelingsprocedure.
 • Opschorting van elke betaling gedurende 12 maanden voor belastingplichtigen die over geen enkel inkomen blijken te beschikken.
 • Afschaffing van het begrip heterdaad voor fiscale schulden, wat een ongrondwettelijk dispositief is.
 • Afschaffing van het verplichte voorschot van 50 procent op de verschuldigde som om naar de rechtbank te kunnen stappen.

Het doel van deze maatregelen is het leven van de mensen gemakkelijker te maken maar ook reële inkomsten te genereren waartoe het huidige systeem niet in staat blijkt.

2b. Opheffing van de nieuwe belasting op onroerende eigendommen (ENFIA) die vooral de kleine eigendommen treft, geen rekening houdt met mensen die een klein inkomen hebben, terwijl de last voor grote patrimonia wordt verlicht.

Ter vervanging wil Syriza een progressieve belasting invoeren op onroerende eigendommen, waarbij de eerste woning wordt beschermd behalve wanneer het gaat om zeer luxueuze eigendommen. De geschatte kosten van deze maatregel is 2 miljard €.

2c. Fiscale vrijstelling voor de inkomens van fysieke personen minder dan 12.000 €/jaar
De geschatte kosten van deze maatregel is 1,5 miljard €.

2d. Een globale regeling voor private schulden aan banken, de sociale zekerheid en de schatkist. Deze maatregel bestaat erin voor de totale maandelijkse afbetalingen een plafond in te voeren gelijk aan een derde van het inkomen van de schuldenaar, waarbij de schuld zonder meer zou opgeheven worden voor mensen onder de armoedegrens. Het wordt verboden schulden door te verkopen naar private spelers, aasgierfondsen. Beslagen op eerste woningen met een waarde van minder dan 300.000 euro worden voor onbepaalde tijd opgeschort.

De doelstellingen van deze maatregel zijn: de portefeuilles van de banken te consolideren, de liquiditeit van de markt te herstellen, de eigendommen van de mensen te beschermen, en de reële economie weer aan te zwengelen. De geschatte kosten van deze maatregel is 2 miljard €.

2e. We overwegen de oprichting van een ontwikkelingsbank, de herwaardering van coöperatieve banken, en de instelling van specifieke banken gericht op de financiering van kleine en middelgrote bedrijven en landbouwers. De geschatte kost van deze maatregel is 1 miljard €.

2f. Herstel van het minimumloon op het niveau van vóór de memoranda, zonder verschillen naargelang de leeftijd, dus verhoging van momenteel 586 € (427 € voor de jongeren) naar 751 € voor elke werknemer. Geschat wordt dat deze maatregel automatisch zal leiden tot een hogere groei met 0,5 procent omdat de consumptie zal stijgen, wat tot hogere belastinginkomsten zal leiden.

De totale kosten van de tweede pijler worden geschat op 6,5 miljard €.

 

3de Pijler: Herovering van de tewerkstelling en herstel van het arbeidsrecht

Voor de promotoren van het neoliberalisme is de creatie van arbeidsplaatsen slechts mogelijk door de vermindering van de zogenoemde ‘arbeidskosten’, d.w.z. door het opheffen van de wettelijke en sociale rechten van de arbeiders, door antisociale hervormingen of door het voor de ondernemers gemakkelijker te maken om de wetgeving te omzeilen. Dat dit een foute aanpak is, werd door de soberheidspolitiek in talrijke landen bewezen, waaronder Griekenland; men stelt vast dat het opheffen van de bescherming geboden door het arbeidsrecht gepaard gaat met een galopperende werkloosheid. In werkelijkheid is voor de neoliberalen tewerkstelling helemaal niet het middel om de levenskwaliteit te verbeteren van werkenden en werklozen, maar in essentie de manier om de winsten voor het kapitaal te verhogen.

Ingaand tegen deze logica vat Syriza haar project voor de herovering van de tewerkstelling in nauwe samenhang met het herstel, de consolidatie en de verruiming van de rechten van de arbeiders en de werklozen. Te dien einde stellen wij een hele reeks maatregelen voor.

3a. Wij bevestigen onze wil om het arbeidsrecht te herstellen (dat opgeheven werd door de Memoranda), om de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomsten te verlengen, en ze voorrang te verlenen boven partiële of ad hoc akkoorden. We zullen ook de procedures voor sociaal overleg heropstarten, collectieve afdankingen en het ‘uitlenen’ van werknemers tussen bedrijven verbieden.

3b. Wij kondigen een groot project aan voor de creatie van 300.000 arbeidsplaatsen in het land, in de publieke en private sector en in de sociale economie. In het kader van dit project zullen we om de tewerkstelling van werklozen te bevorderen specifieke maatregelen treffen, die kunnen toegepast worden door lokale collectieven, door private onderaannemers van de openbare sector en door werklozen om zelf bedrijven op te richten. Wij zullen ons speciaal richten op de groep van de meest kwetsbare werklozen, namelijk de jongeren, de ouderen, de gezinshoofden van eenoudergezinnen. Het soort arbeidsplaatsen en contracten kunnen van uiteenlopende aard zijn, maar in elk geval moet het recht op pensioen, werkloosheidsvergoeding en ziekteverzekering voor iedereen gegarandeerd zijn.

De geschatte kost van maatregel 3b (creatie van 300.000 arbeidsplaatsen) bedraagt 5 miljard €, waarvan 3 miljard € gedurende het eerste jaar.

3c. Wij zijn van plan het aantal rechthebbenden op werkloosheidsvergoeding uit te breiden, alsook de duur ervan. Momenteel geniet in Griekenland ongeveer slechts 10% van de werklozen een werkloosheidsverzekering. De tewerkstelling van 300.000 werklozen, dank zij ons programma voor arbeidsplaatscreatie, zal in een eerste fase toelaten om de middelen te vinden voor een betere vergoeding van de talrijke overblijvende werklozen die de Troikapolitiek in Griekenland voortgebracht heeft.

 

4de Pijler: Het politiek systeem omvormen om de democratie uit te diepen

De uitdrukking ‘hervorming van de Staat’ wordt door de Troika en de nationale en internationale bedenkers van de soberheidspolitiek op een bedrieglijke manier gebruikt als legitimering van een politiek die erop neerkomt de financiering van de openbare diensten droog te leggen, duizenden ambtenaren af te danken of verplicht ter beschikking te stellen, de dienstverlening te ontmantelen, als legitimering dus van dergelijke maatregelen via administratieve of wetgevende initiatieven op de rand van de wettelijkheid of zelfs in regelrechte tegenspraak ermee. Dit alles moet veranderen en zal veranderen in Griekenland wanneer volkse krachten politiek op de voorgrond treden.

Ingaand tegen de neoliberale oriëntatie is Syriza – de Coalitie van Radicaal Links – van plan de Staat werkelijk te hervormen, om die volgens de oorspronkelijke bedoeling ten dienste te stellen van de burgers, die wij beschouwen in hun dubbele hoedanigheid van beslissers en gebruikers. De Staat moet dichter bij de burger en verder af van de invloedssfeer van machtige spelers waarvan winst of persoonlijke macht de drijfveer is. Een van onze prioriteiten is daarom het opzetten van kwaliteitsvolle, efficiënte en transparante openbare diensten onder controle van de burgers. Alhoewel dit een proces van lange adem zal zijn, zullen maatregelen in deze richting genomen worden zodra we in de regering komen. Dat behelst onder andere:

4a. We zullen de structuur van het lokaal bestuur hervormen, door verruiming van de administratieve en financiële autonomie van de lokale besturen, door ondersteuning van de efficiëntie bij hun optreden en de versterking van de participatieve democratie.

We zullen beroep doen op een bank die gespecialiseerd is in de lokale ontwikkeling (wat voorzien is in ons programma) om lokale projecten te financieren met leningen met lage intrestvoet en door de uitgifte door deze bank van obligaties om openbare werken uit te voeren.

We zullen wetgevende initiatieven nemen (na beëindiging van de huidige lokale legislatuur) over de territoriale indeling en over de structuur van het lokaal bestuur, en daarbij de huidige wet (de zgn. wet ‘Kallikratis’) vervangen door een nieuwe kaderwet, na een zeer brede raadpleging die meteen zal beginnen na de wetgevende verkiezingen.

4b. We zullen zowel de instellingen van de representatieve parlementaire democratie versterken en nieuwe instellingen van directe democratie invoeren.

Wat de representatieve democratie betreft zullen we de wetgevende en controlerende rol van het Parlement versterken, en de parlementaire en ministeriële onschendbaarheid tot het strikt noodzakelijke beperken, waarbij er geen plaats is voor privileges of corruptie. Daartoe zullen we de huidige wet op de onschendbaarheid vervangen door een andere, die rekening houdt met de principes en vereisten van een werkelijk democratische en egalitaire maatschappij.

Wat betreft de directe democratie zullen we het burgerinitiatief invoeren met mogelijkheid voor directe wetgeving, een veto op wetten en administratieve beslissingen, en het uitroepen van een referendum

4c. We willen in Griekenland de informatieve media terug aan bod laten komen

We zullen een nieuwe start geven aan de openbare Griekse radio en televisie, onder de naam ERT die door de huidige regering werd opgeheven, met inachtname van pluralisme en kwaliteit, dienstverlening aan de burgers, eerlijkheid en integriteit, gebaseerd op de ervaringen van de militante journalistiek van de voorbije jaren. We zullen ook de lokale informatie media versterken. Wat betreft de private media, deze zullen onderworpen worden aan de wetgeving waaraan ze zo lang ontsnapt zijn dankzij allerlei vrijbrieven. Dat zal gelden voor de licenties, de sociale bijdragen en de belastingen.

 Volledige tekst:

15th of September 2014 by Alexis Tsipras“, gepubliceerd door Transform! en de tekst “Résumé des propositions de Syriza en vue des élections du 25 janvier 2015“, gepubliceerd door CADTM.
Met dank aan Andere Europa.

12 Comments

 1. Ik begrijp wel dat de noodlijdende zuidelijke EU landen de bancaire leningen van de EU zoveel mogelijk kwijtgescholden willen zien vanwege de financiële adempauze, alleen vraag ik me af bij wie de enorme, niet terugbetaalde schuldenlast dan wèl uiteindelijk belandt, bij de gewone belastingbetaler van de noordelijke landen, klòpt dat ?
  De banken blijven zelf uiteraard buiten schot, dat hebben ze fijntjes zo geregeld !
  Zo jà, dan ben ik mordicus tegen o.a. de nieuwe regeringspartij van Griekenland, die de financiële schuldplicht aan de EU als vuilniszakken lekker bij de buurman over de schutting pleuren om er mooi van af te zijn !
  Zo zal ’t toch niet gaan, hè ?

  • Het punt is dat zowel de bevolking van de andere eurolanden als Griekenland steeds de rekening van het bancaire gegraai krijgen gepresenteerd. Het maakt helemaal niets uit, welke actie met leningen er ook aan de gang is iedere lening is lucht door de banken gecreëerd en steeds moet de burger deze lening aflossen PLUS de opgebouwde rente hierover.

   Banken opereren internationaal, zij buiten de gewone burger uit. Het lijkt alsof de Grieken eerst slachtoffer waren, maar wij zijn het allemaal. Echter nu ligt de focus op Griekenland en lijden zij het meest onder het geroof van de banken. Laat je niet misleiden.

  • Denk je nou echt dat de belastingbetaler ook maar een cent terugziet?
   Beetje naïef om te denken dat de EU dat geld weer gaat herverdelen.
   Uiteraard steken ze dat in eigen zak en daar zien althans wij geen bliksem van terug.
   Hadden we maar niet voor de EU moeten stemm…..oeps!
   Ach ja, da’s waar ook! Da’s ons gewoon door de strot geduwd.

 2. “Rob (vdZ),

  het is uiteraard even afwachten of de intentie daadwerkelijk is, zoals in dit plan van wederopbouw beschreven. En in hoeverre de geld- en machtswellustelingen nog opnieuw roet in het eten kunnen gooien.
  Maar er kómt het moment dat de omwenteling dóór gaat zetten; neen, niet in de richting van NWO (Bush/Scherff c.s.), maar volgens “de engeltjes”!
  Rob, zing je mee?

  • Ik zie in het filmpje, wat ik nog zal linken, dat meneer de koekepeer Dijselbloem helemaal niet geamuseerd is met de EU dissertatie van Griekenland. enz.enz.
   Ik hoop dat het Griekse initiatief als een heidebrand over Eurpa trekt en een einde maakt aan de Babylonische nachtmerrie.

  • Ja, Rob en Rob, dat lijkt me zeer helder gezien! “Brussel” zal toch een keer moeten “barsten”! Want inderdaad, WIJ WILDEN GEEN e.u.!
   Ruim meer dan de helft van onze medeburgers was tegen, dus laten we die beslissing terug draaien! Haha, de weerstand van Dijsie c.s. zal groot zijn. Maar “Nederland” zal op gegeven moment in kracht gaan staan en de wal zal het schip als vanzelf keren. Boontje.

   Brussel op zijn retour, maar dan ook volledig …..

   • De manier waarop de EU tot stand gekomen is, is meer dan verschrikkelijk. Maar ik moet er wel bij zeggen dat dit zover heeft kunnen komen ‘dankzij’ de goedgelovigheid en de laksheid van de gewone burger. Het electoraat heeft gekozen en mandaat verleend aan een clubje wat vervolgens weer de goedkeuring geeft aan weer een ander clubje. Dat noemden ze de werking van democratie en volgens de, in mijn ogen volksverraders, een legitieme mandaats werking.
    Zo’n beetje te vergelijken met iemand jouw huis lenen om vervolgens te constateren dat diegene aan wie je het huis geleend hebt het gekoesterde pandje verder ‘uitgeleend’ heeft aan een dopelab en soeteneurs enz.
    “Maar dat was niet de bedoeling”!!! “Ik mocht het huis toch lenen en wat ik er verder mee doe, hadden we niet bepaald toch”!
    Te laat, niet opgelet, te goed van vertrouwen, kans verkeken en de shit is compleet.
    Of toch nog niet helemaal? Nee, want er moest ook nog een verandering van jurisdictie komen in de vorm van een ratificatie middels de goedkeuring van een stel nieuwe wetten die over de oude nationale heen gelegd worden. Om de schijn van enige democratie te wekken komt er een referendum waarvan de kopstukken tevoren al eens waren dat ze daar hun reet mee gingen afvegen.
    En zo geschiedde. Met een iets ander etiketje pleegde ‘onze’ MP het allergrootste stuk landverraad uit de Nederlandse geschiedenis door doodleuk Het Verdrag van Lissabon te tekenen uit naam van alle Nederlanders!
    citaat George Carlin+,”and nobody seems te know and nobody seems to care”.
    En zo wandelen we van de ene stapsteen naar de andere richting dictatuur.
    ‘And nobody seems to care’ vooral al we weer op 4 mei de bezetting herdenken en elkaar plechtig zweren dat het noooooooooit meer mag gebeuren.

    • Balkie & Ruttie (en al die andere MPers en volksverlakkers); een laag bewustzijnsniveau. Daar kunnen zijn zelf ook niets aan doen. Geen schande. Misschien wel een schande dat de miljoenen burgers zich door deze paar laagbewuste medeburgers laten ringeloren?

 3. Politici zijn van nature mensen die geneigd zijn om regels en wetten voor te schrijven én – uiteraard – te doen vigeren. Enerzijds zorgen wetten en regels voor garantie, anderzijds belemmeren zij (de groei). In dit plan van aanpak mis ik hetzelfde als in de gehele westerse maatschappij: de techniek is inmiddels zó ver gevorderd, dat we makkelijk kunnen volstaan met een drie (of twee) daagse werkweek. (Met alleen maar maatschappelijke en welzijnsvoordelen!)

  Pijler 2a zou in west Europese landen eveneens onmiddellijk ingevoerd dienen te worden.

  Kern blijft – in mijn visie – echter dat men (politici) té veel blijft hangen in een eenzijdig materialistische opvatting van het leven. Eenzijdigheid, onbalans, disharmonie …. het leidt nooit tot ontwikkeling!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.