Dwangarbeid of werken met behoud van uitkering

Dwangarbeid is de verkeerde naam voor de werkzaamheden van bijstandsgerechtigden op bijvoorbeeld het Hembrugterrein (in Amsterdam), betoogde het Amsterdamse PvdA-raadslid Dennis Boutkan. Maar er is geen beter woord voor, en Boutkan maakt zich druk over de verkeerde zaken, aldus onder anderen SP-Kamerlid Sadet Karabulut.
PvdA-raadslid Dennis Boutkan beklaagt zich in Het Parool over de term ‘dwangarbeid’. Dit doet hij naar aanleiding van schriftelijke vragen van de SP-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad over feiten rondom het met chemicaliën en asbest vervuilde Hembrugterrein.

Bijstandsgerechtigden uit Amsterdam werden hier verplicht aan het werk gezet, op straffe van korting op de uitkering. Zij moesten vanaf oktober 2011 het gebied vrij maken van struiken en onkruid zonder beschermende maatregelen en zonder dat er een precies beeld was van de mate van vervuiling van het terrein. Er was geen vergunning voor het werken op terreinen met gevaarlijke stoffen en er waren geen gecertificeerde werkmeesters.

Hoewel de betrokken uitkeringsgerechtigden diverse keren aan de bel trokken dat er wellicht een gevaar voor hun gezondheid bestond, werd er weinig acht geslagen op hun protesten. Niet meer komen betekende een korting op de uitkering. Tegen deze wantoestanden protesteert Boutkan niet, hoewel mensen wellicht blijvende gezondheidsschade hebben opgelopen. Wel treft de term dwangarbeid hem in zijn hart, schrijft hij.

Wat hem in zijn hart had moeten treffen, is de gedwongen tewerkstelling onder het mom van re-integratie van mensen onder dreiging van een flinke korting op of zelfs intrekking van hun bijstandsuitkering. Dat betekent geen huur kunnen betalen, geen eten kunnen kopen en de zorgpremie niet kunnen voldoen.

Het ís namelijk dwangarbeid volgens de definitie van de Internationale Arbeidsorganisatie: ‘Onder dwangarbeid wordt arbeid verstaan die mensen onder bedreiging van straf, tegen hun wil, verrichten.’

Ieder weldenkend mens hoort daar tegen te zijn. De PvdA heeft er echter hard aan meegewerkt dat mensen zonder werknemersrechten, zonder veilige arbeidsomstandigheden en zonder salaris, moeten werken. Dat leidt tot verdringing van betaalde arbeid, ontduiking van het wettelijk minimumloon, niet-naleven van de cao en oneigenlijke concurrentie voor andere werkgevers.

Maar dat raakt sociaaldemocraat Boutkan niet in zijn hart. Sterker: hij bejubelt het feit dat mensen met veel werkervaring, die recent werkloos zijn geworden, via de Herstelling van de gemeente totaal zinloos ‘werknemersvaardigheden’ moeten opdoen. Schoenenpoetsen, strijken, takken rapen in het Amsterdamse Bos.

Zijn bewering dat door dit beleid meer dan vierduizend bijstandsgerechtigden aan het werk zijn geholpen, wordt niet gestaafd door de feiten. Schoolverlaters en uitstromers naar de Sociale Werkvoorziening zijn bij deze cijfers inbegrepen.

Boutkan doet een hartstochtelijk appèl op wethouder Arjan Vliegenthart afstand te nemen van de term dwangarbeid. Ondergetekenden doen een hartstochtelijk appèl op de PvdA-fractie daden te tonen en niet te vallen over woorden. Maak samen met ons zo snel mogelijk een einde aan werken zonder loon in Amsterdam. Werk moet lonen, te allen tijde, dat zou de Partij van de Arbeid toch moeten onderschrijven.

Aldus in een schriftelijke verklaring van Piet van der Lende (Actiecomité Dwangarbeid Nee), Déjo Overdijk (de Bijstandsbond), Maureen van der Pligt (FNV) en Sadet Karabulut (SP)

Dwangarbeid voor uitkeringsgerechtigden afgeschaft in Amsterdam

adamAMSTERDAM – Dwangarbeid of werken met behoud van uitkering is in Amsterdam voorlopig afgeschaft dankzij het collegeakkoord tussen SP, VVD en D’66. De afgelopen twee jaar heeft het actiecomité DwangarbeidNee in Amsterdam met succes acties gevoerd tegen het werken met behoud van uitkering door bijstandsgerechtigden.

Maureen van der Pligt, lid van het actiecomité DwangarbeidNee, was onderhandelaar namens de SP bij de collegeonderhandelingen.

In november heeft het comité een zwartboek gepubliceerd waarin de dwangarbeid voor bijstandsgerechtigden aan de kaak is gesteld. Ook in andere delen van het land kwamen actiegroepen bijeen samen met honderden getuigenverklaringen via het internet uit het hele land over de vernederingen die mensen moeten ondergaan, voorbeelden van verdringing van bestaande arbeid, de rechteloosheid van de dwangarbeiders.

In het nieuwe college akkoord in Amsterdam wordt dwangarbeid, het werken met behoud van uitkering in participatieplaatsen afgeschaft. Laurens Ivens (SP) heeft bij de presentatie van het akkoord gezegd dat werklozen dit niet meer hoeven te doen.  In het akkoord staat letterlijk: ‘We stoppen met onbetaald werk’. Werklozen kunnen voortaan kiezen uit scholing, zelfgekozen vrijwilligerswerk of nieuwe ‘perspectiefbanen’ waarbij het minimumloon of een cao loon wordt betaald. Deze ‘perspectiefbanen’ kunnen worden ingezet bij scholen, sportverenigingen, culturele instellingen.

Het Actiecomité Dwangarbeidnee is een samenwerking tussen de Bijstandsbond, Doorbraak en de Amsterdamse afdeling van de SP.

Commentaar
In een verklaring laat het Actiecomité weten de zaak kritisch te blijven volgen. Verzet werkt. De hobbel die in Amsterdam genomen moest worden leek onoverkomelijk moeilijk, maar dankzij doorzetting en vastberadenheid hebben de uitkeringsgerechtigden in Amsterdam een overwinning van formaat behaald! Gefeliciteerd.

Rob Vellekoop, 19 juni 2014

UWV verdient miljoenen aan uitkeringsgerechtigden

uwvreselijk

 

 

 

APELDOORN – UWV ‘verdient’ jaarlijks miljoenen aan uitkeringsgerechtigden. Boetes leverden vorig jaar 23,3 miljoen euro op, een veelvoud van de opbrengst in 2012. Hoeveel daarnaast werd bespaard via strafkortingen op uitkeringen, is niet bekend maar ook hier gaat het om miljoenen. Zowel boetes als strafkortingen zijn vorig jaar fors toegenomen, aldus de Stentor.

(Ex-)medewerkers verklaren tegenover de Stentor onafhankelijk van elkaar dat UWV stuurt op zogenoemde ‘schadelastbeperking’. “Je wordt afgerekend op je targets. Je moet een bepaald aantal mensen plaatsen, vacatures binnen halen, mensen een boete opleggen en mensen korten op de uitkering”, zegt een medewerker.

Aanstaande dinsdag wordt het Zwartboek UWV aan de Tweede Kamer aangeboden.

De Club eigenaren die ons bezitten

Midden-Drenthe misbruikt uitkeringsgerechtigden in onderonsje met teler

aardbeienBEILEN – De sociale dienst van de gemeente Midden-Drenthe  (bestuurd door PvdA, CDA en CU) lijkt zich schuldig te maken aan ernstige misstanden. Mensen worden snel gekort op hun uitkering en voelen zich geïntimideerd en niet serieus genomen. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe.

Op dit moment lopen er vijftien rechtszaken tegen de gemeente Midden-Drenthe over extreme kortingen op de bijstandsuitkering. Volgens advocaat Jan Brouwer uit Assen worden deze mensen zonder goede reden gekort. Eén cliënt ontvangt al elf maanden geen uitkering meer van de gemeente.

Bijstandsgerechtigden hebben het gevoel dat de gemeente alleen maar bezig is met uitstroom en korten. De gemeente zou alleen naar het eigen belang kijken; het strenge beleid levert de gemeente veel geld op. Uit de jaarrekening valt op te maken dat de gemeente Midden-Drenthe in 2013 alleen al 170.000 euro heeft overgehouden aan haar bijstandbeleid.

Een groot deel van de uitkeringsgerechtigden wordt naar aardbeienteler Sturing in Hooghalen gestuurd. Mensen die daar in een reïntegratietraject hebben gezeten, zeggen dat ze niets leren en dat het werk geen zicht geeft op een betaalde baan. De arbeidsinspectie deed in juli vorig jaar een inval bij Sturing en het Openbaar Ministerie besluit binnenkort of er wordt overgegaan tot strafvervolging. Toch gaat de gemeente door met het sturen van mensen naar het bedrijf.

De gemeente Midden-Drenthe wil niet reageren op de aantijgingen.

Bron: RTV Drenthe

Wanneer worden de uitkeringsgerechtigden bevrijd? Niet op 5 mei.

Einde basisrecht op voeding & onderdak per 1 jan. 2015

5meiHet wetsvoorstel WWB Maatregelen van PvdA-er Klijnsma is het nekschot van de sociale zekerheid. Deze maatregelen betekenen het einde van het basisrecht op voedsel, kleding en opvang en het definitieve begin van de slavernij en rechteloosheid van uitkeringsgerechtigden.

De maatregelen gaan niet op 1 juli 2014 in maar per 1 januari 2015. Op aandrang van de gedoogpartijen D66, CU en SGP.

Hoe geeft Rutte 2 de sociale zekerheid het nekschot?

1. Door de kostendelersnorm zal de bijstandsnorm per persoon lager worden als meer meerderjarige personen in de woning aanwezig zijn en zij ook met meer personen de kosten kunnen delen. Deze kostendelersnorm gaat, behalve in de bijstand, ook gelden in de AOW, Anw, IOAW, IOAZ en Toeslagenwet. Door de invoering gaan honderdduizend uitkeringsgerechtigden er honderden euro’s op achteruit. Hiervoor is nog meer controle nodig, waardoor NL het tweede DDR zal worden.

2. Mensen met een bijstandsuitkering hebben een verhuisplicht indien zij elders een baan kunnen krijgen.

3. Bijstandsgerechtigden moeten Nederlands kunnen spreken anders geen uitkering.

4. Verplicht invoeren van een tegenprestatie voor alle bijstandsgerechtigden in alle gemeenten. Het college krijgt de ruimte om zelf beleid te ontwikkelen over het verrichten van een tegenprestatie. De gemeenteraad wordt verplicht om regels vast te stellen voor de plicht tot tegenprestatie. Dat dit in strijd is met het verbod op dwangarbeid (Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens -EVRM, dat NL mede-ondertekend heeft) heeft afbraakkabinet Rutte 2 nog nooit gedeerd.

5. Wie zich naar het oordeel van de klantmanager niet gedraagt of slordig gekleed is, krijgt maximaal drie maanden geen uitkering meer.

6. Wanneer een belanghebbende zich misdraagt tegen medewerkers die de sociale zekerheidswetten uitvoeren, kan de gemeente of het UWV/SVB een uitkering voor maximaal drie maanden stopzetten.

6. Als naar het oordeel van de uitkeringsinstantie niet voldoen is aan de informatieplicht kan maximaal drie maanden de uitkering stopgezet worden.

Commentaar
Het is VVD en PvdA gelukt de verzorgingsstaat te misvormen tot een land met nieuwe slaven en horigen. Want dat zijn de uitkeringsgerechtigden die afhankelijk zijn gemaakt van de grillen van ambtenaren die hen zo maar drie maanden kunnen korten op hun karige uitkering, zodanig dat zij de huur niet meer kunnen betalen en in de schulden terechtkomen of erger op straat, zonder onderdak.
Het is een grove schending van de rechten van de mens om hen de zekerheid van onderdak en voeding willekeurig af te nemen. Dergelijke praktijken vinden plaats in dictaturen.

Rob Vellekoop, partijvoorzitter BIP, 5 mei 2014, delangemars.nl

Armoede & rijkdom in cijfers in NL

cijfersBijstandsuitkering op 1-1-2014
Alleenstaanden 643,40 netto p.maand
Paar 1286,81 netto p.maand
Bijstandsgerechtigden eind 2013: 413.000

AOW op 1-1-2014
Alleenstaanden 1074,25 bruto per maand
Paar 1468,82 bruto per maand

WW-uitkering is 70% van laatstverdiende loon

Werklozen maart 2014 : 684.000
Vacatures eind 2013 : 97.000
Minimumloon vanaf 23 jaar bruto 1.485 per maand
Ministerssalaris is 19.050 per maand
Overheidsfunctionarissen maximaal 24.765 per maand
(Balkenende-norm)

Onder de armoedegrens >1.200.000 (2012)
Huisuitzettingen door corporaties: gemiddeld 19 per dag (2013)

Aantal voedselbanken: 146
Klanten voedselbanken: 85.000 eind 2013
Klanten hebben maximaal 6 euro per dag te besteden

Aantal miljonairs 74.000 bezitten samen 273 miljard euro (2012)

Wonen
Huurtoeslag 2014 is maximaal 328 per maand
maximale huur sociale woning 699
max. hypotheekrenteaftrek 52%

Ziekte
Zorgtoeslag 2014 max. 72 per maand
Minimale zorgpremie 80 per maand met 0 eigen risico
Minimale zorgpremie 62 per maand met 500 eigen risico