Dit is een herzien plan en komt in de plaats van Basisinkomen: invoering in 4 jaar

Een basisinkomen van 1.600 netto voor iedereen is mogelijk en zal de economie een ongekende impuls geven. Hiervoor is een verandering van het financieel systeem nodig, waarbij de overheid geld creëert in plaats van de banken. Het is het zoeken naar een politieke partij die dit huzarenstukje op zich durft te nemen. Geen enkel land heeft tot nu toe de moed gehad (de aandeelhouders van) de banken hun privilege van geldschepping af te nemen.

De Vrijzinnige Partij komt in haar berekeningen op een netto basisinkomen van 800 euro per maand voor 13,5 miljoen mensen (iedereen boven 18 jaar). Om dit te zonder extra kosten te kunnen realiseren wordt onder andere de hoge BTW van 21 naar 23% verhoogd en de lage BTW van 6 naar 7%. Daarnaast zijn tal van kosten van uitkeringsinstanties en re-integratie overbodig. Hierdoor kan 17,7 miljard euro per jaar bespaard worden.

Voor de invoering van een basisinkomen van 1.600 euro is vergeleken met bovenstaande berekening 129 miljard extra nodig. Normaal gesproken zou dit betekenen dat de overheid miljarden moet lenen van de banken. De banken zorgen als enige instantie voor de geldcreatie en verstrekken dit geld dan als krediet aan Nederland.

Dit oude systeem kan vervangen worden met een waarbij de overheid de geldcreatie overneemt van de commerciële banken, maar dan zonder hiervoor rente te vragen. Een zogenaamde Vierde Macht (naast wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht) zou dan de verantwoordelijkheid dragen en aan de kiezer hiervoor verantwoording moeten afleggen.

Het gevolg hiervan is dat in het eerste jaar van invoering van het basisinkomen van 1.600 netto er eenmalig een bedrag van 129 miljard gecreëerd moet worden door de overheid, zonder dat hierover ieder jaar rente verschuldigd is.

Deze 129 miljard wordt voornamelijk besteed en komt vroeg of laat in de vorm van belastingen weer terug in de overheidskas. De consumptie neemt dus toe, mensen zullen meer kunnen kopen, waardoor zowel meer BTW terugvloeit naar de staatskas als loonbelasting van de werknemers, meer vennootschapsbelasting van de bedrijven die hun omzet zien toenemen, enzovoort. Dit geeft dus een enorme impuls.

Op deze manier komt 129 miljard vrij voor 13,5 miljoen Nederlanders van boven de 18 jaar en dat is meer dan 10 miljard per maand.

Natuurlijk moeten er wel wat voorwaarden gesteld worden om te voorkomen dat de rest van de wereld ineens in NL wil gaan wonen, daarvoor geldt onder andere de eis dat iedere Nederlander pas recht op een basisinkomen heeft vanaf zijn 18e jaar of nadat hij hier 18 jaar heeft gewoond.

De invoering van een basisinkomen is bedoeld als een hulpmiddel in de overgang van de huidige schaarste-economie naar een overvloed-economie. Het basis-inkomen is dus geen doel op zich, of een soort ultiem streven. Het is slechts een tussenoplossing, die bij mensen het bewustzijn creëert dat een gelijke verdeling van goederen en inkomen een absolute voorwaarde is voor een gezonde samenleving.

Voorwaarden

De vijf belangrijkste eigenschappen van het Basis Inkomen:

1. Onvoorwaardelijk
Door de overheid worden geen tegenprestaties gevraagd.

2. Vanaf 18 jaar
Voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar en voor iedere inwoner nadat hij 18 jaar in NL heeft gewoond.

3. Hoogte
De hoogte van het Basis Inkomen is 3 maal de maximaal wettelijk toegestane huur voor een gezinswoning.

4. Geen uitkering, maar een grondrecht
Om een uitkering moet je vragen, het Basis Inkomen ontvang je omdat het een recht is.

5. Financiering door geldcreatie door de overheid (zie hiervoor)

Het Basis Inkomen is een strikt persoonlijk, levenslang en onvoorwaardelijk recht op inkomen vanaf 18 jaar. Doordat het een levenslang recht is komt daardoor de AOW te vervallen, maar natuurlijk niet de opgebouwde pensioenen. Het is ook onvoorwaardelijk, dat betekent dat de overheid geen tegenprestatie hiervoor kan eisen, zoals nu allerlei tegenprestaties aan een bijstandsuitkering gekoppeld zijn.

Het Basis Inkomen kan nooit los gezien worden van de hoogte van de woonlasten, voeding, scholing, medische zorg en andere huishoudelijke kosten. Vandaar dat deze op elkaar worden afgestemd. Zo zullen de hoogste huren steeds maximaal een bepaald deel van het basisinkomen mogen zijn. Datzelfde geldt voor ziektekosten en scholing. Daarnaast wordt de kredietverlening eveneens hierop afgestemd, doordat de beslagvrije voet gelijk wordt gesteld aan de hoogte van het Basis Inkomen. Dit zorgt er voor dat schuldeisers tot aan het bedrag van het Basis Inkomen niets kunnen opeisen  en dat geldverstrekkers geld zullen uitlenen op basis van inkomen dat bovenop het basisinkomen wordt verdiend. Dit zal een gezonde rem op de kredietverstrekking geven.

Vergeleken met de huidige situatie in NL zijn er enorm veel verbeteringen mogelijk door de invoering van een basisinkomen. Hieronder tref je een samenvatting van de voordelen aan van het Basis Inkomen.

Vergelijking

Vergelijking uitkering / basisinkomen
Huidige situatie Basisinkomen
Uitkeringsniveau is te laag waardoor 1,2 miljoen mensen in armoede leven en zelfs 100.000 honger lijden. Basisinkomen voldoende voor voeding, huisvesting en sociale omgang. Armoede en voedselbanken verdwijnen
Bestaansonzekerheid Bestaanszekerheid voor iedereen
Ingewikkeld systeem van sociale zekerheid wat gevoel van onmacht en onvrede bij de burger versterkt Sociale zekerheid wordt radicaal vereenvoudigd
Systeem van uitkeringen werkt tweedeling in de maatschappij in de hand Basisinkomen betekent absolute solidariteit. Uitkeringen verdwijnen
Uitkeringsgerechtigden worden beschouwd als tweederangsburgers. Gevoel van minderwaardigheid. Iedereen voelt zich volwaardig burger met een basisinkomen. Zelfrespect groeit.
Financiële afhankelijkheid van partner Financiële onafhankelijkheid van partner
Ouders kunnen zich minder richten op opvoeding kinderen door struggle voor bestaanszekerheid. Ouders die zich meer op opvoeding kinderen willen richten kunnen zich dit financieel permitteren.
Werknemers verkeren in afhankelijke positie ten opzichte van werkgevers. Werknemers hebben sterkere positie op arbeidsmarkt, ze hoeven niet meer elke baan te accepteren
Werknemers zullen minder arbeidsvreugde hebben omdat ze iedere baan moeten accepteren. Werknemers zullen meer op zoek gaan naar een baan die ze leuk vinden dan die economisch noodzakelijk is
Huisuitzettingen en honger met meer dan 2,5 miljoen mensen op of onder armoedegrens. Mensen worden actiever en gelukkiger (Lees meer)

Extra inkomen of vermogen

Iedereen is vrij naast het basisinkomen zo veel te verdienen als hij of zij wil. Of ondernemingen te starten. Steeds kan deze persoon op het basisinkomen, zijn of haar persoonlijk recht terugvallen. Dat betekent dat mensen zeker niet op hun lauweren zullen gaan rusten, maar juist gestimuleerd worden om een onderneming op te zetten of een baan te zoeken die bij hun interesses past. De extra inkomsten die dit oplevert bovenop het basisinkomen zijn natuurlijk wel belast met Inkomstenbelasting. Datzelfde geldt voor vermogens. Over de inkomsten hieruit moet nog steeds belasting worden betaald.

Rob Vellekoop, 1 januari 2017

111 Comments

 1. Als hier het basis-inkomen (BI) zal zijn ingevoerd, moet rekening wordem gehouden met een mondiale run op Nederland-Luilekkerland. Wat wij nu al via Lampedusa e.d.
  binnen krijgen, zal met wat ons dan te wachten staat een schijntje
  blijken te zijn. Waarna het spoedig met het BI en met ons zal zijn gedaan.

  Inkomen is / wordt uit ruil verkregen, eenvoudig gezegd: prestatie tegenover geld.
  Al het menselijk samenleven berust op de Ruil. De ruil integreert, de gift als gewoonte perverteert. Dit sociologisch inzicht alias wetmatigheid is door H.G. Wells met zijn decadente Eloi ingezien. (Wells´ tijdmachine).

 2. De hele plan valt nadelig uit voor de bewoners, ze moeten nu naast de “huurtoeslag” wat meer uit hun zak betalen, laat staan zorgtoeslag. Alles wordt duurder, meer kosten. Dus je moet meer werken naast je basisinkomen. Waar is de vrijheid? inderdaad! Manipulatie van de systeem toch? Goed bedoeld zeker -.-

  • Basisinkomen is gekoppeld aan de hoogte van de maximale huur voor sociale huurwoningen. Dus de huren mogen stijgen, het basisinkomen stijgt gewoon mee!

 3. Ik heb er niet om gevraagd om afgekeurd te worden. Betekend dit voor mij dat ik er op achteruit ga. Mijn uitkering is hoger als 1000 .euro Hoe zit het met vakantie rechten. En idd stel dat dit plan doorgezet wordt en achteraf blijkt het niet te werken, hoe wordt voor mij alles weer terug gedraaid. Ik ben al genoeg gestraft en zit niet op meer onzeker heden te wachten.s

 4. Veel discussies gehad de laatste tijd over economie en basisinkomen. Ik kom toch tot de conclusie dat geld als middel om bestaandmiddelen eerlijk te verdelen, zijn langste tijd heeft gehad. We komen langzaam in een tijd waarin globalisering, technologie en ethisch denken en leven meer en meer richting een systeem moet worden gebracht waarin bestaansmiddelen op een echt eerlijke, onvoorwaardelijke manier moeten worden verdeeld en waarin het groepsdenken (participatie-denken) het individualisme zal moeten weg-onderwijzen.

  • Ik ga toch even mijn reactie nog verder toelichten in de hoop op een antwoord:
   Voor we aan een basisinkomen kunnen beginnen zullen er bepaalde zaken herzien moeten worden die nog teveel in stand worden gehouden omwille van historische overtuigingen en individuele belangen:
   1) Om in leven te blijven hebben we primaire bestaansmiddelen nodig (eten, drinken, onderdak enz.) Het is -op z’n minst- een beetje vreemd dat we daar daar iets tegenover moeten zetten. Zonder samenleving zouden we moeten vechten en zoeken naar ons eten en onderdak. Het hele idee achter een samenleving is toch dat we dit niet meer hoeven en we eerlijk alles delen? (of is dit te utopisch gedacht?) Indien we binnen een samenleving nog altijd voor onze primaire levensbehoefte iets moeten doen, dan moet dit eenvoudig en moeiteloos zijn en niet gebonden aan arbeid of geld dat afhankelijk is van individuele omstandigheden (ziekte, beperkingen enz.). We moeten in ieder geval af van het ‘survival of the fitest’. De functie van een samenlevins is toch juist dat we niet meer bang hoeven te zijn om er niet ‘in te passen’?
   2) Geld zou rechtevenredig moeten zijn aan arbeid. Denk voor het gemak in Arbeids-Eenheden i.p.v. Euro’s. Een woning (primaire levensbehoefte) zou geen investeringsobject mogen zijn. Hetzelfde geldt voor zaken als patenten op levensmiddelen en medicijnen. Maar meer nog, een uur werken zou gelijk moeten zijn voor iedereen; van kunstenaar tot vakkenvuller tot CEO tot Minister-President.
   3) Waarom dan niet uitgaan van een fair-use policy? We kunnen redelijk vaststellen wat iemand gemiddeld aan bestaansmiddelen verbruikt in een jaar en hoeveel Arbeids-eenheden dit kost. Geef iedereen om-niet toegang tot het fair-use gebruik om in leven te blijven en als je meer verbruikt dan ben je arbeids-eenheden verschuldigd die je terug geeft aan de samenleving in de vorm van arbeid.
   4) Defragmenteer arbeid, verbruik enz. door het centraal (b.v. overheidswege) te registreren, te meten en te distribueren.

   Zomaar wat zaken waarvan ik denk dat ze eerst grondig bespreekbaar moeten worden gemaakt alvorens we kunnen beginnen aan een basis inkomen.

   • Evert, dit vind ik een interessante bijdrage aan het gesprek over het basisinkomen.
    Punt 1 is zonneklaar maar wordt nergens ooit genoemd, maar is volgens mij de essentie van de zaak. Zonder dit ethisch-morele uitgangspunt is iedere discussie over een basisinkomen nutteloze tijdverspilling. De discussie strandt voortdurend omdat men dit punt niet helder heeft, dat men zich niet de vraag stelt of strijd ( jagen en met bijlen zwaaien) nog altijd de middelen moeten zijn om je bestaan te vinden en te verdedigen. Ik geloof echt dat veel mensen moreel nog in het stenen tijdperk leven. Maar inmiddels hebben we genoeg kennis, ervaring en technologie in huis om iedere wereldburger van eten en onderdak te voorzien. Maar degenen die er goed in slaagden om zich grote delen van deze verworvenheden toe te eigenen willen het niet delen met hen die daar om welke reden dan ook niet goed in zijn of die daar zelfs in worden gehinderd door hen ‘die hebben’. Degene ‘die hebben’ gaan er meestal prat op dat ze er hard voor hebben moeten werken en dat zij die ‘niet hebben’ ook maar een beetje meer hun best moeten doen. Simpel gezegd, maar zo ligt het volgens mij. Het recht van de sterkste is nog steeds het alom heersende principe in onze wereldordening.

    Verandering kan alleen komen als men inziet dat er genoeg is voor iedereen en dat het onze humane plicht is om dat op welke manier dan ook te verdelen. Gelukkig zijn er ook veel mensen die dit goed begrijpen, maar het zijn anderen die de macht hebben. Nog wel.

    Je idee in 2 vind ik ook heel interessant en verrassend. Dit heb ik nog niet eerder gehoord. Nu is alles geld- en angstgestuurd. Veel mensen werken minimaal voor hun eigen behoud en vaak ook voor een beetje meer van dat; hebzucht. Hoeveel mensen werken er eigenlijk uit het gevoel of behoefte iets voor de samenleving te doen of voor hun medemens? Steeds meer mensen worden door angst gedreven en alleen werk- of je het leuk vind of niet- kan je leven redden. Of criminaliteit natuurlijk. Die grens wordt steeds vager. De overlevingsstrijd maakt mensen egoistisch en haatdragend, erger kun je niet hebben voor een samenleving. En het wordt erger, zelfs van oorsprong goedwillende mensen worden in het hoekje van overleven geduwd en veranderen in pragmatische carrierejagers. Je krijgt steeds minder voor niets. Straks mag je nog voor een scheet betalen en voor reclamevrije televisie moet je al betalen. Dat is toch echt van de zotte.

    Je punt 3 doet een beetje denken aan de emissiehandel. Maar ook aan de ecologische voetdruk. Neem je, dan stel je daar ook iets tegenover. In dit geval geen geld maar arbeid. Dat principe vind ik het overdenken wel waard.

    In punt 4 ben ik een beetje huiverig voor het systeem van beoordelen. Hpe doe je dat zonder ingewikkeld te worden, en wie gaat het beoordelen. In beoordelen ligt altijd een kiem van misverstand en misbruik.

    Maar verder een mooie bijdrage waar ik graag verder over na wil denken.

    • Dank je Harry. Ook wel eens leuk te horen dat mijn ideeën niet direct van de tafel worden geveegd zoals gebruikelijk. Niet dat ik denk dat mijn zienswijze reëel is of het ultieme antwoord, maar mijn ervaring is toch dat mensen doorgaans vast houden aan oude dogma’s en vastgeroeste idealen en ‘anders denken’ doorgaans (onbewust) direct afwijzen. Als we vooruitgang willen en grote stappen willen nemen moeten we durven om onze angsten en onzekerheden te accepteren door er niet naar te handelen. Ik wat ik wel zeker weet is dat mensen weinig rationeel denken en teveel op hun emotie leven.

 5. Beste Rob Vellekoop.

  Ik volg dit onderwerp over het o.b.i. via verschillende site’s en forums.
  Ik vind het een interresant onderwerp, dat in de toekomst zeker gaat komen.
  Een o.b.i. is ook een recht die elke nederlander vanaf 18 jaar behoort te krijgen.
  Dat het inkomen 3x de gemiddelde huur moet zijn is goed.
  Maar wat ik hier leest van sommige mensen, dat als je met zijn tweeen in een huis woont, dat dat dan gecompenseerd moet worden snap ik dan niet. Want een o.b.i. is per persoon. Je kunt er voor kiezen om alleen te blijven, net als je dan ook kunt kiezen om wel of niet te gaan werken.
  Als je dit gaat toepassen, dan kom je in een situatie wat we nu ook al hebben;controle drift:
  Ik heb zelf een gezin, 4 personen, waarvan twee die op een bepaalde leeftijd uit huis gaan.
  Stel dat wij dan alles bij elkaar op geteld het zelfde mogen hebben als iemand die alleen is. Dan krijg je weer het zelfde als wat er nu gebeurt met de mensen die in de bijstand zitten, ik denk niet dat dat de bedoeling is van dit systeem.
  Maar goed er zal links en rechts best nog wel gesleuteld worden.
  Ik ben er wel voor het o.b.i. Niet om dat we dan meer geld te besteden hebben, wat natuurlijk niet verkeerd.
  Maar zie wel de vrijheid in het doen en laten en de keuzes die we dan kunnen maken voor de toekomst.

 6. Alles heel aandachtig gelezen en ik ben er zelf ook nog een beetje onzeker hierover.
  Basisinkomen oké, helemaal goed, maar wat als.. Op zich een prachtig plan, en dat er vernieuwing moet komen ,helemaal mee eens, zoals het nu is ,gaat het helemaal fout.
  Maar ik heb toch mijn bedenkingen nog hierover, of het echt mogelijk is en wat hier de consequenties van zijn op lang termijn
  Het zou in eerste instantie om een proef gaan volgens mij ?!!!
  Wat gebeurt er in dit geval : Ik leg uit. Fictieve man

  De man werkt in het gezondheidswezen 5 dagen per week .
  Hij krijgt dan een basisinkomen, oké helemaal mooi. Aan de hand van dit , besluit hij nu ,daar ook een dagje ouder geworden een of zelf twee dagen minder te gaan werken en gaat dit met goedkeuring van zijn staf nu dus doen, wel moet hij dit ondertekenen dat hij niet meer uren in de toekomst bij krijgt. Punt.
  Stel nu ,dat het in de komende 5 jaren toch mislukt ,dan kan hij echt niet meer terug gaan en zijn oude baan opeisen. Wat gebeurt er dan met hem ? Wie geeft hem het nodige om dan verder te kunnen leven zoals hij dat ook kon en net rondkwam, maar door het wegvallen helemaal in armoede komt te zitten ?

  Punt twee ben dan fictief ikzelf .Ik ben een chronisch zieke vrouw ,die geen werk meer kan doen ,en een uitkering krijgt ,wat minder dan het basisinkomen is. Zolang ik dus een gegarandeerd basisinkomen krijg is er niets aan de hand, maar als het niet slaagt ,hoe gaat het dan verder ? Herkeuring en stress en noem maar op ,puhhh, lijkt mij niet rustgevend .En dan de Kosten die dan niet meer betaald kunnen worden weer…

  Punt 3 .Fictief kind/jeugdige : Mensen die vanuit een ander Europaland komen wonen en hier gestudeerd hebben en ook werken ,krijgen dus geen basisinkomen , omdat zij dus nog geen 18 jaar in Nederland wonen. Hmmm, sommigen van hun willen echt werken ,maar omdat er zo weinig werk is in bepaalde branches ,krijgen sommigen geen vaste baan. En komen telkens in de stress oom een nieuwe baan te vinden, ergens niet erg sociaal dan ,ik vrees dat deze groep dan toch weer in de criminaliteit gaat vervallen !!!
  Gaan wij ze dan terugsturen of wat? Of gaan wij ze verplicht Nederlanders laten worden ?
  Hmmm ik vroeg mij dit dus af, misschien zie ik het nog te zwart/wit , maar eerlijk is eerlijk ,het geeft iets moois ,maar ook onrust.
  Ik begrijp wel ,dat hier niet alles in een dag geregeld kan worden ,maar hoop toch op deze vragen een antwoord te krijgen die menigeen geruster kan laten slapen ,en het een kans van slagen geeft…zoals ik zei ,er moet iets veranderen ,zo het er nu voor staat kan echt niet meer…M.v.g. Marie-Christine

  • Beste Marie-Christine, met de invoering van het basisinkomen vervallen alle uitkeringen. De hoogte van dit basisinkomen zou even groot moeten zijn als het bedrag van drie maal de maximale huur voor sociale woningen. Dat is ruim voldoende voor iedereen om een leefbaar bestaan te hebben. Punt drie klopt, zolang er in NL wel en elders nog geen basisinkomen is ingevoerd.

 7. basisinkomen moet komen mischien begint bijna 90% zwitserland ermee ,alleen Europa heeft nog 300 duizend hanttekening nodig ze hebben al 700 duizend en moet er 1 miljoen zijn voor de europa parlement heb ik laatst een documanterie op belgie gezien in belgie zijn ze ook mee bezig ! dus waroom niet we zijn zo ver met de wereld dat we alles hebben alleen de rijken worden nu rijker en armen armer en somige blijven met burnout door draaien en bijna 30 % slikt medicatie en loopt bij de pysigoloog en de criminaliteit gaat ook achteruit jongeren stelen 50 euro en slaan iemand inmekaar soms en thuis hebben veel mensen stres het kan makelijk iemand econoom in belgie voor dit heeft onderzocht voor hun dan dat het makelijk haalbaar is want fraude wordt niet meer gepleegd en ook onderzoek wijst uit dat mensen die werken als ze 1500 euro per maand zouden krijgen bijna 90 % zou door werken die een baan hebben waroom niet en er is een test gedaan in Afrika met 900 mensen in een dorp en gekeken hoe het liep en mensen waren meer behulpzaam en met een beetje maand bedrag voor hun normen bleven ze opbouwen en luieren volgens mij met alle die kennis die ik heb mee kregen van de documantatie is het mogelijk en proberen helemaal waard 5 jaar proef tijd en dan verder kijken zou ik voorstellen
  p.s hopelijk peace echte utopia

 8. Leeft dit idee van een Basisinkomen al onder de verschillende politieke partijen of vind de meerderheid het wel best en wordt er geen aandacht aan besteed in de Kamer?

  Ik zag wel iets voorbij komen over D66 en wat oud-ministers maar er zal toch echt meer voor nodig zijn om dit een reële kans van slagen te geven zodat ik het misschien ook nog tijdens mijn leven kan meemaken.

  Ik ben nu toch echt wel eens klaar met die sociale onzekerheid en dat ik door UWV gedwongen werdt om te werken voor een hongerloontje op bijstandsniveau in een sector die helemaal niet bij mij past.

  Zo’n Basisinkomen zou mij in ieder geval de zekerheid en veiligheid geven om te kunnen focussen op waar ik graag wil werken; en niet wat de uitkerende instanties mij opdwingen (zoals de ‘keuze’ die ik vorig jaar kreeg: Callcenter of Metaalfabriek; of anders dag dag uitkering. SUCCES!). Is het mijn schuld dat mijn toenmalig werkgever (waar ik al 9 jaar voor had gewerkt!) mijn contract niet wilde verlengen omdat ik ‘te duur’ werd en ze mij gingen vervangen voor iemand anders omdat ze er subsidie voor konden krijgen? 🙁

 9. Een basis inkomen is goed maar we moeten wel zelfvoorzienend kunnen zijn. Ik bedoel als we energie en voedsel moeten invoeren en de prijzen stijgen dan zou het basisinkomen ook weer omhoog moeten. En als mensen via internet in het buitenland bijv. hun tv aankopen…waar wordt er dan btw betaald om het basis inkomen te financieren? Het systeem moet zo betrouwbaar zijn dat de economie kan blijven draaien. En wat is nu geld?
  Laat een paar miljard bij drukken zoals ze nu doen en geef dat als basisinkomen…niks aan de hand.

 10. De vraag is al 2 keer eerder gesteld, maar er is geen antwoord op gekomen, dus stel ik hem toch maar opnieuw. Wat gebeurt er met het basisinkomen, als iemand Nederland verlaat. En hebben al die Nederlanders, die nu in het buitenland leven van hun AOW of WAO-uitkering, ook recht op dat basisinkomen, als ze daarvoor minimaal 18 jaar in Nederland hebben gewoond?

  • Beste Frieda, je kunt NL op twee manieren verlaten via emigratie of in de vorm van een periodiek verblijf bijvoorbeeld tijdens de wintermaanden in Spanje. Bij emigratie verlies je het recht op een basisinkomen, bij een tijdelijk verblijf elders natuurlijk niet.

   • Beste Rob, zo onvoorwaardelijk is dat basisinkomen dus niet.Je moet wel in Nederland blijven wonen, of er weer komen wonen. Want al die mensen die nu met een WAO- of AOW-uitkering in het buitenland wonen krijgen met de invoering van het basisinkomen geen uitkering meer en zijn dus verplicht om weer in Nederland te gaan wonen. Want doen ze dat niet, hebben ze geen inkomen.

 11. Ik vind het een goed idee..zo’n basisinkomen. Maar 1000 euro per maand is toch echt te weinig om van te leven. Ik denk dat het reeeler is om een bedrag van 1500 euro te geven. Daarvan kunnen de meesten nog net van rond komen tegenwoordig. Hier wordt uitgegaan van een huur van 350 euro maar tegenwoordig zijn de huren al 700 tot 900 euro. Daarnaast betaal je gas,stroom,water. en je moet nog eens eten. Dat kost ook nog eens 80 euro in de week.

  • Beste Gerard, 1000 euro is slechts zoals beschreven een rekeneenheid. Het is beter uit te gaan van een basisinkomen dat gelijk is aan driemaal de maximale huurgrens voor sociale woningen (ca 2100,-).

 12. Het basisinkomen zal er in de toekomst wel komen, hoeveel tegenstanders er ook zijn, en wat die ook meestal uit eigen belang ook mogen beweren. Enkele mensen in Belgie hebben al becijferd dat het mogelijk is. Maar let wel door invoering van het basisinkomen gaan heel wat beroepen niet meer nodig zijn. Ik geef een voorbeeld, iemand die bv. werkzaam is bij een pensioenfonds, door het basisinkomen zal zo een pensioenfonds niwt meer nodig zijn en dus ieder werknemer van dit fonds overbodig worden. Daartegen over zaou staan dat het enorme kapitaal door de pensioenfondsen opgebouwd kunnen gebruikt om het basisinkomen gemakelijker te verwezenlijken. Tevens zouden veel ambtenaren overbodig worden daar werkeloosheidsuitkeringen, en uitkeringen voor afgekeurde mensen verdwijnen. Men verwacht zelfs dat nog geen 10% van de bevolking voltijds zou werken. Maar uiteindelijk, gaat het er toch van komen, want mensen zullen op de arbeidsmarkt zodanig teruggedrongen worden door steeds verder gaande automatisatie dat men wel ‘n vorm van basisinkomen zal moeten invoeren. Hoeveel jaar het nog zal duren, is de vraag, maar het zou wel eens sneller kunnen dan men verwacht.

  • Ook door de,dan eindelijke gelijkheid en dus onafhankelijkheid, van vrouwen, zou het wel eens sneller kunnen gaan dan men verwacht.

 13. Basisinkomen, leuk verzonnen, maar grote fail. Het heeft teveel overeenkomsten met het communisme, en kijk eens wat daarvan terecht is gekomen.

  • Ik zie geen enkele overeenkomst met het communisme zoals dat destijds gebruikt is in de USSR, China en dergelijke landen. Ook zie ik geen overeenkomst met de theorie van het communisme zoals door Marx is beschreven.

   Wat ik wel zie is een poging een alternatief te bieden voor de afgebroken verzorgingsstaat waarin we nu leven en waar grote groepen mensen als slaven afhankelijk zijn gemaakt van uitkeringen waarvoor ze, nadat de meesten hiervoor hun hele leven gewerkt hebben, slechts na opnieuw een tegenprestatie geleverd te hebben aanspraak op mogen maken.

 14. Bedankt voor al de informatie op de site over het basisinkomen.
  Iedereen kan zich met deze informatie een goed beeld vormen van de positieve impact van zo´n maatregel op de sociale/ en maatschappelijke positie van Nederland en van de Nederlanders.

  Nadat ik op de site van de lange mars heb rondgekeken rijst bij mij de vraag wie voor de lange mars de lobby verzorgd in de 1e en 2e kamer en/of in de gemeenteraad.

  Ik ben van mening dat het onderewrp basisinkomen alleen via een goede gedegen en langlopende lobby de weg naar de politieke agenda van 1e- en 2e kamerleden en ook van gemeenteraadsleden kan vinden.

  Is er over lobby-en nagedacht en wat is tot nu toe de stand van zaken om dit onderwerp op de politieke agenda te krijgen van beleidsmakers?

  Is er over nagedacht waarom iedere politicus dit onderwerp tot nog toe doodzwijgt?

  Misschien ligt in dit waarom een mogelijkheid om dit onderwerp alsnog op de agenda te krijgen.

  Misschien ligt het antwoord in Brussel, aangezien Nederland sinds een aantal jaren de politieke agenda deels opgelegd krijgt vanuit Brussel.

  De informatie over het basisinkomen is heel belangrijk maar net zo belangrijk is het achterhalen van strategieèn van de Nederlandse regering en het EU tav dit onderwerp.

  Ik zou het persoonlijk heel jammer vinde als het onderwerp doodbloedt, na verloop van tijd, omdat niemand verder lijkt te kunnen kijken dan zijn of haar neus lang is.

  Misschien moet er voor zulke grote onderwerpen in Brussel actie gevoerd worden en moeten we, hoe jammer dat ook is, rekening houden met het feit dat Nederland niet in staat meer is grote politieke beleidsombuigingen te realiseren zonder de tussenkomst van Brussel.

  ZwarteDraak

 15. Nederland is al heel lang een handelsland, welke invloeden worden er verwacht voor de handelspositie van Nederland als er een basisinkomen komt, en wat voor stappen kunnen er genomen worden om te voorkomen dat Nederland zich uit de markt prijst? Er wordt gesteld dat iemand 18 jaar in Nederland werkzaam moet zijn geweest om aanspraak te kunnen maken, maar wat als iemand Nederland verlaat kan die dan nog steeds aanspraak maken? En hoe voorkom je verder dat Nederland een paradijs wordt voor economische vluchtelingen als de invoer in meerdere landen nog geen feit is?

   • Beste Rob dank je wel voor de reactie, blijven de vragen openstaan wat gebeurt er met de uitkering als iemand weg trekt uit Nederland? Wat zijn de verwachtingen voor de internationale handels positie van Nederland als gevolg van het basisinkomen als deze anders is dan in die van de handelspartners? Welke acties zijn er nodig om alle overige politieke zaken stabiel te houden of zelfs te versterken? Ik zie veel potentie in een basis inkomen, echter zie ik ze pas als je een wereldwijde revolutie kan ontketenen.

 16. BEste Rob,het basisinkomen is beter dan wat we nu hebben,maar ben het ook met Men eens ,we moeten van overheid en de machthebbende banken af.alleen dan zijn we veilig van corrubtie en hebzucht en machtzucht. Het venus project is de oplossing.

  • Beste lubbes hoe wil je bij veiligheid en zaken als zorg infrastructuur en andere politieke zaken hanteerbaar en doeltreffend tot beslissingen komen er blijft altijd een uitvoeringsorgaan nodig die gevoelig is voor corruptie en fraude zelfs als je alles via referendums regeld

  • Interessant gegeven het venus project. overigens zowel het venus project als basis inkomen vergen een vergaande mentaliteits verandering hervormingen van de financiele en politieke systemen. het venusproject is zowiezo een logisch en eigenlijk al vaststaand gevolg van het basisinkomen. De vraag is hoe bereid zijn we om in te leveren op luxe en om het tempo van innovatie af te remmen?

 17. Maar Rob, in uitgangspunt 1. van de invoering van je stappenplan staat toch “…dat zou betekenen dat de wettelijk toegestane maximale huur 330,- bedraagt”?

  • Beste, het uitgangspunt van 1000 is bedoeld als rekenvoorbeeld. De wettelijke toegestane maximale huur voor sociale huurwoningen op dit moment is 699. Bij een invoering van het bi zal gerekend worden met het dan geldende huurmaximum. Het stappenplan gebruikt de 1000 euro dus niet als absolute hoogte van het basisinkomen maar als REKENBEDRAG.

   • Beste Rob betekend dat dan ook, dat het basis inkomen afhankelijk wordt van oa. huurstijgingen ed. en mee stijgt met veranderingen van de markt met betrekking tot de eerste levens behoeften? Hoe hoog zou het basis inkomen maximaal mogen zijn? En waar worden op de langere termijn de inkomsten voor dit project en de overige collectieve zaken zoals onderwijs zorg en infrastructuur vandaan gehaald? Welke voordelen en risico’s zijn er ingecalculeerd voor de internationale markt rekening houdend met het feit dat het niet in 1 keer wereldwijd in gevoerd wordt?

    • Ja, kijk maar naar de vijf eisen die gesteld worden aan het basisinkomen:
     1. Onvoorwaardelijk
     Door de overheid worden geen tegenprestaties gevraagd.

     2. Vanaf 18 jaar
     Voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar en voor iedere inwoner nadat hij 18 jaar in NL heeft gewoond.

     3. Hoogte
     De hoogte van het Basis Inkomen is 3 maal de maximaal wettelijk toegestane huur voor een gezinswoning.

     4. Geen uitkering, maar een grondrecht
     Om een uitkering moet je vragen, het Basis Inkomen ontvang je omdat het een recht is.

     5. Financiering
     Vindt plaats doordat het totaal beschikbare inkomen meer geleidelijk over de gehele bevolking verdeeld wordt. Dus de topinkomens zullen meer belasting gaan betalen en dit meerdere belastinggeld zal overgeheveld worden naar de mensen die geen inkomen uit werk (meer) hebben door invaliditeit, ouderdom, ziekte of werkloosheid.

     Het Basis Inkomen is een strikt persoonlijk, levenslang en onvoorwaardelijk recht op inkomen vanaf 18 jaar. Doordat het een levenslang recht is komt daardoor de AOW te vervallen, natuurlijk niet de opgebouwde pensioenen. Het is ook onvoorwaardelijk, dat betekent dat de overheid geen tegenprestatie hiervoor kan eisen, zoals nu allerlei tegenprestaties aan een bijstandsuitkering gekoppeld zijn.

     • Ok de ballast wordt dan voornamelijk neer gelegd bij de werkgevers. De productie kosten zullen dan wellicht stijgen en door berekend worden aan de consument. Hoe voor kom je dat er een vicieuzecirkel ontstaat waarin alles steeds meer moet worden?

 18. Als een basisinkomen afhankelijk wordt gemaakt van 3 keer de maximale huur van ca 350 euro, is er ook een direct gevolg voor huis eigenaren. Koophuizen zullen direct in waarde zakken en de koop markt zou volledig instorten omdat huren te interessant wordt. Iedere huis eigenaar zou moeten worden gecompenseerd voor dit verlies.Het erfrecht zou ook aan gepakt moeten worden alles van financiele waarde zou direct aan de staat moeten vervallen omdat er anders al direct een ongelijkheidsbeginsel ontstaat die direct gevaar oplevert voor de marktwerkingen en het basis inkomen. in en export inkomsten en uitgaven moeten gelijk gehouden worden want het totale financiele bezit van het land mag nimmer inkrimpen want het land zelf moet staan voor een vaste of stijgende financiele waarde inclusief zijn inwoners bezit en verrichte arbeid. Een mooier systeem om een basis inkomen te benaderen is als de overheid een instellingscluster zou inrichten die werkgevers gaat opdragen hoeveel fte ze beschikbaar moeten stellen op basis van hun winst marge, de werkdruk, aantal werklozen in de regio, de sector en nog wat nader vast te stellen factoren. Daarnaast zou deze of een andere instantie ook moeten gaan werken aan een programma waarbij de verloningen vooraf gedefinieerd worden op basis van leeftijd, ervaring, diploma’s, dienstjaren, verantwoordelijkheden, werkbelasting, aantal gewerkte uren, en nog wat nader vast te stellen factoren. waardoor ieder salaris vooraf te berekenen is. Het maximaal aantal werkuren van een werknemer in welke rang of stand dan ook is dan ook afhankelijk van het aantal beschikbare personen. in het gebied en moet worden vast gesteld door deze instantie. Daarnaast zou iedere werkgever een acreditatie traject en periodieke follow-up moeten krijgen voor hun directie en management waaraan consequenties gebonden kunnen worden zoals bij slecht functioneren een verplichte tijdelijke interim coordinator om deze zaken weer op de rails te krijgen deze persoon wordt aangesteld door de acreditatie instantie. Het ontslagrecht wordt opgeheven en vervangen door verplichte outplacement of tweedelijns reintegratie of omscholings trajecten waarbij de werkplichtige herplaatst wordt,. met uitzondering van de ontslagen op staandevoet als gevolg van direct opzettelijk beschadigend gedrag naar een werkgever welke goed aangetoond moet worden.

  • Beste Frans, je hele betoog is opgehangen aan je gedachtesprong dat door invoering van het basisinkomen huren ineens meer interessant zou zijn dan een eigen huis bezitten. Kan je dit toelichten?

   • Huren wordt automatisch veel interessanter als er een relatief lage maximum prijs voor huren wordt vast gesteld, zoals bij de meeste basis inkomen berekeningen gesteld wordt. Als iemand voor ca 350 euro per maand inclusief service kan wonen in een woning die geschikt is laat zeggen voor een gezin van 5 personen.wat maakt het dan nog interessant om voor ca 900 euro in de maand op een praktisch aflossingsvrije hypotheek een huis te kopen. dit is na 30 jaar immers alleen al 200000 euro meer betaald alleen al aan rente hiermee is de woning nog niet eens afbetaald. Met andere woorden als de huizenprijs niet mee daalt met de huur prijs dan is kopen van een gelijkwaardige woning niet meer interessant. Het is overigens niet alleen de woning markt, maar alle markten die op termijn in de verdrukking geraken als er niet eerst een totaal economische reset plaats zou vinden. Natuurlijk blijft er wel enige markt voor kopers over maar die zullen allen zitten in het boven segment van de dan werkende bevolking en door een shift in vermogens toestand zou de markt werking ook daar naar beneden toe bijgesteld moeten worden. Basis in komen zou alleen zonder deze hervorming kunnen werken als de ondernemers en werkgevers voor de kosten zouden opdraaien en zo gedwongen worden om direct ook de arbeidsmarkt te hervormen.

    • Daarnaast komt ook nog dat je van de verhurende sector niet mag verwachten dat ze verlies leiden op hun vastgoed omdat de huurprijs de hypothecaire waarde niet dekt.

     • Hoe kom je er bij dat dit dan verwacht wordt? En waar haal je vandaan dat de huurprijs de hypothecaire waarde niet dekt, wanneer je de huurprijs helemaal niet kent?

     • Begrijp ik het goed dat je perse het basisinkomen onderuit wil halen? Dan kan ik je antwoorden dat dit leuk geprobeerd, maar zinloos is. Het basisinkomen is onvermijdelijk en zal er binnen afzienbare tijd komen.

    • Op dit moment is er een vaste huurprijs voor sociale huurwoningen van 699. Er staat nergens in de beschrijving van het basisinkomen dat er een maximale huurprijs van 350 euro is zoals door jou gesteld. Dus opnieuw stoel je je verdere betoog op een verkeerde aanname. Hanteer eerst eens juiste uitgangspunten voordat je je een bepaalde kant op redeneert.

     • Er zijn 5 uitgangspunten bij invoering van het Basis Inkomen:
      1.
      De hoogte van het basisinkomen is drie maal de maximaal wettelijk toegestane huur, (in het volgende stappenplan wordt gestreefd naar 1000,-, dat zou betekenen dat de wettelijk toegestane maximale huur 330,- bedraagt)
      2.
      Iedere Nederlander krijgt het Basis Inkomen vanaf 18 jaar, of wanneer hij 18 jaar in NL woonachtig is,
      3.
      Het Basis Inkomen zal onvoorwaardelijk zijn (dus zonder enige vorm van tegenprestatie) en
      4.
      Het Basis Inkomen zal een grondrecht zijn en geen uitkering.
      5.
      Financiering vindt plaats doordat het totaal beschikbare inkomen meer geleidelijk over de gehele bevolking verdeeld zal worden. Dus de topinkomens zullen meer belasting gaan betalen en dit meerdere belastinggeld zal overgeheveld worden naar de MENSEN die geen inkomen uit werk (meer) hebben door invaliditeit, ouderdom, ziekte of werkloosheid.

     • Beste, het uitgangspunt van 1000 is bedoeld als rekenvoorbeeld. De wettelijke toegestane maximale huur voor sociale huurwoningen op dit moment is 699. Bij een invoering van het bi zal gerekend worden met het dan geldende huurmaximum. Het stappenplan gebruikt de 1000 euro dus niet als absolute hoogte van het basisinkomen maar als REKENBEDRAG.

     • Punt 1 van de 5 basis uitgangsMaar om oplossings gericht mee te denken. een groot deel van de problematiek valt te dekken als iedere werkgever een vast bedrag moet storten bij de instantie die het basis inkomen moet gaan uitkeren voor ieder uur dat door een personeelslid gewerkt wordt. Dit zou betekenen dat voor ongeveer iedere 88 uur die door 1 FTE gewerkt wordt op maand basis 1 keer het basis salaris betaald wordt. waarbij 1 FTE een baan van 40 uur per week is en dit onbelast. Bij komend probleem dan wel is dat er dan een inkomsten te kort bij de overheid gaat ontstaan doordat er minder effectieve loonbelasting binnen komt.

 19. ??????

  Het is een mooi idealistisch streven, welke in kleinschalige proeven positief bewezen lijkt. Echter zijn bij deze proeven altijd maar gedeelten van een gebied met de zelfde monetaire eenheid betrokken, waardoor de kosten altijd door de overigen gedragen zijn. Als je dit zou invoeren dan is iedereen van die deelneemt mede verantwoordelijk voor het kunnen uitkeren van het inkomen. Er mag immers geen extra valuta gecreerd worden want dit devalueert die zelfde valuta. Dit betekend dat de totale inkomsten van de overheid toereikend moet zijn voor de kosten van de overheid waaronder ook de zorg en infrastructuur, onderwijs etc.en dus ook het basis inkomen. Dit betekend per saldo zonder meer dat het leeuwen deel van de bevolking zonder meer, meer terug moet betalen dan dat het basis inkomen is, of als persoon of als bedrijf. De grootste groep mensen wordt dus blij gemaakt met een extreem dode mus. Voordeel is dat de slachtoffers van deze dode mus zullen liggen bij de mensen met een salaris die gelijk liggen aan het basis inkomen en hoger. De rijken worden dus eindelijk eens verantwoordelijk gesteld. Hoe hoog moet een inkomen dan zijn om rendement te kunnen trekken? en hoe hoog moet een inkomen boven het basis inkomen belast worden om dit alles te realiseren?

 20. Beste Rob, ben al heel lang sinds de PPR voorstander van 1. basisinkomen 2. 32-urige werkweek-3.europese wet op maximum loon-4. werknemerszelfbestuur in coöperatieve bedrijven. vr gr Co Meijer (oud medeoprichter Duurzaam Nederland)

 21. De voorstanders en tegenstanders voor het invoeren van een onvoorwaardelijk basisinkomen voeren argumenten aan die een soort cocktail vormen van morele (voor)oordelen en onbewezen rekensommetjes. De fout die volgens mij gemaakt wordt is dat in vele mogelijke oplossingen voor een complex van problemen het middel verward wordt met de inhoud. Er gaan vele wegen naar Rome. Allereerst zou eens vastgesteld moeten worden wat ‘Rome” dan eigenlijk is. Wat is onze eindbestemming, hoe zit dit paradijs eruit?

  Het invoeren van een basisinkomen is een mogelijke oplossing , maar wat mij betreft niet het doel. Het doel ( Rome) is door de pleitbezorgers van het basisinkomen enigszins beschreven. Ze bepleit een zorgeloos leven voor alle deelnemers (burgers) van de samenleving ( wereld) door de invoering van een gegarandeerd bestaansminimum. Niemand zou nog honger of gebrek moeten lijden en buiten de samenleving (wereld) geplaatst mogen worden vanwege zijn onvermogen zelf in zijn middelen van bestaan te voorzien.

  Dit is dus vooral een morele of ethische kwestie. Ik denk dat bijna iedereen dit uitgangspunt kan onderschrijven, ook de tegenstanders van het basisinkomen, maar dat er slechts weinigen zijn die er een offer voor willen doen. Maar zonder offers krijgen we het nooit voor elkaar. Om van een moreel uitgangspunt- het uitbannen van armoede, honger en uitbuiting- ook echt een doel te maken, daarvoor is de samenleving (wereld) op dit moment nog te verdeeld.

  Ik weet niet hoe we deze verdeeldheid te boven kunnen komen. Misschien moeten er eerst nog ergere rampen gebeuren. Ik weet niet of onze overheid ooit eens het failliet van onze economie en ons staatsbestel gaat erkennen. Of ze in staat zal zijn om haar excuus aan te bieden voor een beleid dat zovelen in armoede en ellende stort. Dat ze deze groep schadeloos stelt en erkent dat zij eenzijdig zijn opgezadeld met de gevolgen van een beleid dat op bedrog en leugens is gebaseerd. Ik zeg het hard, want het is hard.
  In mijn ogen zijn degenen die de structurele tekorten van de samenleving dragen in potentie de grootste helden van deze tijd. Ze zijn slachtoffer van verkeerd beleid, maar ze hoeven zich geen slachtoffer te voelen ook al lijden ze gebrek. Erger nog dan een voortdurend tekort in het huishoudboekje is het verlies van eigenwaarde en waardigheid. Deze kan niemand je afnemen en geen enkel leven is ooit voor niets.

  Het overdenken van een basisinkomen kan een enorme stimulans geven aan het gevoel van eigenwaarde. En een gevoel van eigenwaarde is een voorwaarde om ergens voor te strijden. Om het basisinkomen uit te werken, en dat is een enorme klus, moeten alle’ hands on deck’.
  Het is een fabeltje om te geloven dat anderen dit voor jou gaan regelen. Want dit is echt een kwestie van samendoen, zelf doen, handen uit de mouwen. Je invloed op je eigen leven en dat van de samenleving weer heroveren, als niet voor jezelf dan wel voor je kinderen en de toekomst van deze aarde.

  Nou dat klinkt plechtig, maar welgemeend van iemand die als geen ander de klappen kent van een falend systeem. Voor een rechtvaardige verdeling van welvaart is kiezen voor samenwerking de enige optie.

  • Wel, je hebt hiermee een m.i. heel gezonde reactie gegeven, Harry!
   Ligt onder de discussie m.b.t. een OBI (onvoorwaardelijk B.I.) immers niet de positie van het ego?
   Wanneer iemand nog niet verder kan kijken dan de eigen behoeften (en wensen, verlangens), ….
   Waneer iemand in het orkest zichzelf belangrijker vindt dan een mede musicus, een mede speler, …..
   De [miljarden] cellen en de organen in ons lichaam werken allen immers ook uitstekend samen! En dat zónder aanspraak op voorspraak te maken, zónder belangrijker dan [de andere(n)] … te willen zijn, zonder méér op te eisen dan … het nodig heeft, …
   Geeft de natuur zélf ons niet het gezonde voorbeeld van samen werken en van wérkelijk SÁMEN leven?

   Maynhard Keynes schreef (en dat bijna 100 jaar geleden al!) dat we kunnen volstaan met ± 2 dagen per week werken. Dat zou toch eigenlijk ook heel wat normaler zijn dan de huidige situatie. http://www.nieuwsuur.nl/video/489478-hoeveel-is-genoeg.html (6½ minuut) Misschien is de (gelijkwaardiger) herverdeling van inkomen niet los te zien van een (gelijkwaardiger) verdeling van werk? Automatisering/robotisering heeft immers óók zo zijn gevolgen.

   Als we niets aan de huidige situatie veranderen dan ontstaat een polaire tweedeling in de samenleving: zij die hoog opgeleid zijn (en in die zin “onmisbaar”) en zij die laag opgeleid dan wel ongeschoold zijn en wél misbaar, sterker nog, zelfs overbodig of een “blok aan het been” zijn! Deze tweedeling (die zich nú reeds lijkt te ontpoppen) is m.i. uiterst mensonwaardig. Lijkt dit op het fenomeen “rassenzuivering”? (Het [Germaanse] ras willen “zuiveren”, wat dat dan ook moge inhouden, vanuit een bepaalde gedáchtengang; waarbij de natuurlijke gang van zaken in verregaande mate wordt gemanipuleerd.)

   Nogmaals dank, Harry, voor je ruime visie op het onderwerp “inkomen”! Misschien is de vergelijking van de miljarden lichaamscellen met de miljarden aardebewoners een goed uitgangspunt voor een gezonde kijk op de werk- en inkomensverdeling. Mijn mening is dat we uiteindelijk zelfs zónder geldelijk inkomen dienen te gaan leven. (Maar dan zullen we als mensheid dus toch éérst verder moeten zijn dan het ego, dan de ego-belangen alléén. Denk dan immers aan [hoe] de miljarden cellen van het fysieke lichaam [samen werken]. Zonder onderscheid van de cel; de levercel is immers niet meer of minder belangrijk dan de niercel, enzovoort.) Als alle miljarden lichaamscellen zo samenwerken, dán kan het lichaam (als geheel) floreren. Als alle miljarden mensen harmonieus samen werken, dán kan de mensheid floreren!!!

   Het OBI lijkt een uitstekende (en misschien zelfs noodzakelijke?) tussenstap om deze harmonie te bereiken!

 22. Mensen met WAO en pensioen hebben werkgerelateerde gerelateerde rechten. Die mag je niet vervangen door basisinkomen, hooguit aanpassen door basisinkomen toe te voegen.
  Ik kan nog steeds niets vinden over de financiële onderbouwing voor basisinkomen voor iedereen. Zonder dat, zie ik het als een ontwrichtende kracht in de economie, met geldontwaarding en prijsstijgingen tot gevolg.
  Daarom ben ik voorstander van basisinkomen 3.0 van de Vrouwen Partij.

 23. Ik ben helemaal voorstander van een basis inkomen maar heb toch wat vraagjes over dit plan:
  1) Arbeidsgehandicapten die wel willen werken maar niet kunnen trekken aan het korste eind lijkt mij of krijgen ze een extra toeslag?
  2) Impliceert de invoering van een basisinkomen dat lonen gaan dalen? Zo ja, dan worden goederen en het levensonderhoud dus goedkoper? Welke economische consequenties heeft dit voor import en export?

  • Beste Evert,

   Het basisinkomen zal meer dan toereikend zijn (3 maal de max. huur voor sociale huurwoningen).
   Ik verwacht dat over de hele lijn de lonen per saldo niet zullen veranderen, echter per bedrijfstak wel degelijk. Dankzij het basisinkomen kunnen mensen meer in vrijheid zonder economische druk gaan kiezen voor een baan en een werkgever. Dit vermindert de machtspositie van de werkgever en versterkt die van de werknemer, die minder afhankelijk is geworden dankzij het basisininkomen. Bepaalde bedrijfstakken zullen hun voorwaarden gunstiger moeten maken om werknemers te kunnen aantrekken en waarschijnlijk meer loon moeten betalen terwijl anderen door meer dan voldoende aanbod vanwege de populariteit van de baan lager loonkosten zullen krijgen. Daarnaast verwacht ik dat de huidige overbetaling van het management naar beneden zal worden gecorrigeerd.

   • Sorry voor de late reactie. Dit impliceert dus dat iemand die wel wil maar niet kan werken nooit het vooruitzicht heeft ‘te groeien’ net als nu, wat m.i. toch van belang is voor een kwalitatief goed leven. Verder begrijp ik nu uit je woorden dat alleen mensen die geen baan hebben dus het basis inkomen krijgen? Ik was in de veronderstelling dat iedereen het kreeg en daarbovenop kon werken? (vandaar mijn vraag of salarissen zouden dalen). Zoals je het nu voorstelt komt er dus alsnog een heel ambtelijk apparaat bij kijken? Ook de voorstelling van loon naar vraag en aanbod klinkt me niet eerlijk in de oren. Is het niet beter loon naar arbeid en ervaring/kwaliteit in te voeren? Als we de wereld willen verbeteren laten we het dan gelijk goed doen en niet weer verzanden in tussenoplossingen. Het uitgangspunt moet toch zijn: een mens is een mens ongeacht wat deze mens kan of doet en heeft recht op dezelfde kwaliteit van leven als ieder ander? Hoe meer ik erover nadenk hoe meer ik begin te denken dat de oplossing niet zit in een basis inkomen maar in een gelijkgesteld inkomen gekoppeld aan intensievere begeleiding, opleiding, coaching, sociale relaties enz. Nou ja…we zullen zien. We weten het pas als we het uitproberen.

 24. Ik denk dat het werkt.
  Als alle toeslagen, korting en hra e.d worden afgeschaft kan daar in ieder geval niet meer mee worden gefraudeerd, en kunnen er ook geen fouten meer worden gemaakt door de belasting.
  Koppel wel de inkomsten aan sofinummer en gba, anders komen er denk ik vele bulgaren en polen hun slag slaan, is daar aan gedacht?

 25. € 1000,00 per maand zou onvoldoende zijn. Ik neem aan dat dan de huurtoeslag en zorgtoeslag dan verdwijnen. Als je dan niet kunt werken bv doordat je chronisch ziek bent, dan zou ik nu al € 100,00 tekort komen in vergelijking met een bijstandsuitkering, aangevuld met toeslagen.
  Ook de toeslagen van de gemeente zoals bijzondere bijstand chronisch zieken, sociaal cultureel fonds en langdurigheidstoeslag,zijn ook nog eens goed voor € 650,00 jaarlijks.

  • Beste Cisca, de 1000 euro die genoemd wordt is niet meer dan een rekenvoorbeeld.
   Een van de uitgangspunten van het Basis Inkomen van de BIP is dat de hoogte van het basis innkomen gelijk staat aan drie maal de maximaal wettelijk toegestane huurprijs. Wij willen dan ook dat de wettelijk maximaal toegestane huur daalt. Dan kom je op een heel ander bedrag uit. Lees ook http://basisinkomenpartij.nl/?page_id=132

 26. Nog even een rekenvoorbeeld en vraag. Stel je een huishouden voor: man werkt fulltime voor een netto maandinkomen van €3.000, vrouw werkt niet, thuiswonend studerend 19-jarig kind. Totaal gezinsmaandinkomen inclusief studiefinanciering, toeslagen, kortingen, hypotheekrenteaftrek ca. €3.600. Na volledige invoering van het basisinkomen en afschaffing van de toelagen en hra zou dat neer gaan komen op ca. €6.000. Klopt dat wel? De man zou vervolgens waarschijnlijk de werkuren gaan afbouwen naar 3 dagen per week voor een optimale werk-privebalans, waardoor er ca. €5.000 overblijft. Dit klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Wat zouden de economische consequenties hiervan zijn? De productiviteit daalt, maar de consumptie zal stijgen. Lijkt me een vreemde paradox, misschien zie ik iets over het hoofd?

  • Beste Marc, inderdaad de man zou zijn uren enigszins afbouwen. Daarmee creeert hij werkgelegenheid voor anderen. De door jouw genoemde bedragen zijn natuurlijk bruto bedragen. Het basis inkomen is een netto bedrag, echter over het salaris dat daarboven verdiend wordt moet natuurlijk belasting woren betaald. De vrouw heeft ook recht op een basis inkomen, dat waarborgt haar vrijheid. De bestedingen zullen toenemen, terwijl op dit moment de bestedingen juist afnemen door de onzekerheid die het kabinet zaait, door de torenhoge schulden van gezinnen en de te lage uitkeringen.
   Met andere woorden ik zie de productiviteit in totaal niet afnemen maar gelijk blijven, want het beschikbare werk wordt over meer mensen verdeeld. Dat geeft dus meer vrije tijd en meer mogelijkheden om niet alleen je leven lang te werken maar ook nog te kunnen genieten van je leven. Hoe kan je daar nu bezwaren tegen hebben.

   • Beste Rob,
    In mijn rekenvoorbeeld noemde ik netto bedragen, geen bruto.
    Als ik die man was zou ik inderdaad minder gaan werken, wat voor de werkgever meer kosten op zal leveren omdat het werk over meer mensen verdeeld zal moeten worden en dus meer overheadkosten met zich mee zal brengen. Daardoor zal de concurrentiepositie verslechteren, wat weer nadelige gevolgen voor de export heeft. Ik verwacht dat de economische positie dus slechter wordt, tenzij… de werkgever het werk door buitenlanders kan laten verrichten, die niet of minder snel in aanmerking komen voor het basisinkomen.
    Ik zou het extra inkomen overigens niet zozeer voor meer consumptie gebruiken maar vooral voor aflossing van de hypotheekschulden. Daardoor neemt de rentelast af waardoor er juist meer ruimte voor consumptieve besteding ontstaat, en tegelijk een gezonde financiële balans.
    Invoering van het basisinkomen heeft volgens mij een aantal indirecte effecten die allemaal meegewogen moeten worden om het op lange termijn succesvol te kunnen laten zijn.

 27. Ik ben rijk. Keihard gewerkt. Een leven lang. Met vallen en opstaan miljoenen binnen geharkt. Van mij. Allemaal. En ik geniet er elke dag weer van. Omdat ik er zo hard voor heb gewerkt.

  Mijn vraag: Wat nou als ik er niet aan mee wil werken? Gaat de Basis Inkomen Partij mij dan beroven met staatsgeweld….? Betalen of de bajes in? Zo ja, wat zegt dit over de moraliteit van een dergelijke partij?

  • Beste Jansma, dat is nu net het probleem van rijk zijn: de angst dat je het weer dreigt te verliezen.
   Nee, de Basis Inkomen partij pakt je je centjes niet af. Het onvoorwaardelijke basis inkomen is bedoeld voor iedereen, ook voor rijken die hun rijkdom verliezen. Ook zij hebben dit onvoorwaardelijke recht om op dit inkomen terug te vallen en nog steeds een dak boven het hoofd te houden, niet naar de voedselbank te moeten. Het basis inkomen verbindt mensen en zet ze niet tegen elkaar op. Of waar jij bang voor bent: onteigent hen ook niet van hun bezittingen. Je zal hoogstens wat meer belasting moeten gaan betalen over je inkomen, want de welvaart moet gelijkmatiger over de bevolking worden verdeeld, maar ook dit hoeft je je rijkdom niet te kosten. Steun dus ook de Basis Inkomen partij (basisinkomenpartij.nl)

 28. Met dit plan worden de harde werkers nog meer uitgeknepen en er komen nog meer luie mensen bij. Stel je voor dat je nu 20 jaar bent. Je hebt de keus om door te studeren of je handje op te houden en niks doen. De gene die door studeren tot hun 25ste zijn later echt niet van plan om 70% van hun loon later aan hun luie vrienden te geven. Die gaan met hun opgedane kennis naar het buitenland. Dus over 20 jaar wonen er alleen nog mensen in Nederland die hun handje kunnen ophouden. Denk je nu echt dat op deze manier Nederland een rijk land is geworden. Onze ouders en grootouders hebben vroeger 60 uur in de week gewerkt om van ons land een welvarend land te maken. Sommige mensen hebben een schop onder hun kont nodig in plaats van €1000,- in de maand. In mijn ogen hebben alleen hulpbehoevenden hulp nodig met inkomen. De rest gaat gewoon aan het werk tot zijn 67ste.

 29. wat een belachelijk idee zeg! Dat basisinkomen moet dus eerst van iemand anders gestolen worden! Een libertarische samenleving is juist de oplossing!

  • Een libertarische samenleving is gebaseerd op de gedachte van vrijheid. Wanneer je belastingheffing wil opheffen zal er geen overheid meer zijn, laat staan enige verdeling van inkomen over de burgers. Met andere woorden een groot deel van de bevolking zal in volledige vrijheid en grenzeloos worden uitgeknepen en uitgebuit door een kleiner deel. Vrijheid betekent dan de vrijheidsberoving door het ene (rijke) deel van de bevolking ten koste van het andere deel. Alsof uitbuiting geen vorm van diefstal is!

   • Ben het met je oneens, juist door de overheden wordt iedereen uitgeknepen, de overheid net als een maffia organisatie die iedereen met geweld dwingt! Juist de overheid is het probleem voor de arbeidsklasse. Je zou zeggen waarom de overheid niet de grote bedrijven aanpakt, feit is nu net dat de grote bedrijven de politici in hun broekzak hebben. We leven niet in een kapitalistisch systeem, helaas. Juist dat zou onze welvaart doen groeien. Een communistisch systeem zoals bijvoorbeeld het “basis-inkomen” heeft juist een ontzettend remmend effect op welvaart groei.
    Je ziet het nu al, voor sommige mensen is de stap naar werk vanuit een uitkering amper/niet de moeite waard. Dan gaan die mensen dus ook niet werken (welvaart creëren). De overheid en de afhankelijkheid van de overheid is juist HET probleem, en d.m.v. het basis inkomen willen jullie nog meer afhankelijk zijn van de overheid. Lijkt me echt een heel slecht idee.

    Vrijheid is juist de oplossing! Verlos de staat van al haar taken en bovendien zal het een ieder bevrijden en pas dan kan er weer aan welvaart gewerkt worden.

    Als je meer wilt leren over vrijheid en waarom juist een ECHT vrije markt de oplossing is, zijn de vele filmpjes op :

    http://www.learnliberty.org/

    een echte aanrader.

    Wil het nog 1 keer benadrukken, met een basis inkomen gaat onze welvaart dus niet meer groeien. de huidige welvaart zal alleen anders verdeeld worden en op termijn zelfs slinken. Waarom? Het geld moet toch ergens vandaan komen, en als de belastingen voor het in stand houden van het basisinkomen jaar op jaar procentueel groeien, zullen we net als nu weer aan de verkeerde kant van de Laffer curve terecht komen, met alle gevolgen van dien.

    De procentuele belastingdruk op de productieve zal ZEKER toenemen met een basis inkomen, vanwege steeds groter wordende aantal in-actieven en die groei wordt op een gegeven moment exponentieel zodra het niet meer loont om te werken (welvaart te creëren).

    Meer overheid is JUIST NIET de oplossing. We moeten de overheid ECHT kleiner maken, niet met kaasschaaf methodieken.

   • “Vrijheid betekent dan de vrijheidsberoving door het ene (rijke) deel van de bevolking ten koste van het andere deel. Alsof uitbuiting geen vorm van diefstal is!”

    Inderdaad, Rob; ik meen dat de vraag is: waaróm wildat ene (rijke) deel van de bevolking dat? Is dat “gewoon” een “[klein]menselijke benadering? Of is dat een ziekelijke benadering?

    • Beste Bert, ik denk dat dit een psychologische vraag is. Hoe komt het dat mensen zich graag meer en beter willen voelen dan een ander. Hoe komt het dat rijken (los van hun panische angst om hun rijkdom te verliezen) zich beter voelen dan iemand die niet rijk is. Hoe komt het dat groepen autochtonen zich beter willen voelen dan allochtonen? Dat superioriteitsgevoel is de basis van veel ellende. Ik denk ook dat het uitoefenen van macht en het superioriteitsgevoel voortkomen uit een gevoel van minderwaardigheid, hoe paradoxaal dit ook klinkt.

 30. hier komt veel bij kijken . het zou zo moeten dat iedereen tevreden zou zijn. ik bn een mens die het heeft geaccepteerd om niet veel te hebben .maar verdriet was er en is er nog. omdat al mijn familie op vakantie konden naar het buitenland. behalve ik. geloof me dit doet pijn.

 31. gaat dat nu echt komen . dat basisinkomen . vind het ook goed . maar wel dat iedereen geen armoede moet lijden. ja wie wil het vuile werk doen . met een goed inkomen daarvoor willen ze het wel doen. ik vind appels en peren plukken geen vuil werk. lekker in de zon . dat niemand appels wilde plukken weet ik niet want mijn zuster heeft eens appels willen plukken . maar ze hadden liever turken . en had niks te maken met het loon , ze wilde bood zich zelfs aan om het zelfde loon als de turken te krijgen. ze was toen zeventien .te jong ?

 32. Nee, ik had al een verhaal getypt eigenlijk, maar heb de Backspace knop weer ingedrukt. Ik snap dat er actie moet komen maar dit ‘plan’ is zeker niet waterdicht en kent in de diepgang vel en vele nadelen en haken en ogen. Dat gaat zo onoverzichtelijk worden over miljoenen verschillende burgers en buitenlanders die mee komen eten dat je het overzicht kwijt gaat raken als je enkel van de genoemde punten uitgaat. Leuk initiatief, maar het kent van hoog naar laag teveel nadelen zoals het hier is neergeschreven. Voor zo’n plan heb je talloze ‘knappe koppen’ nodig die alle ins en outs van de bevolking en wetten weten. Laat je één steekje vallen, zullen mensen het gat in de wet vinden en er rijk van gaan worden.

 33. Gesteld dat we allen als consument gelijk zijn & hetzelfde werk doen / gelijk handelen (de kassa kijkt immers niet naar wie er betaalt, maar alleen of er betaald wordt), rechtvaardigt dit een basisinkomen volledig. Immers, hetzelfde inkomen voor hetzelfde werk, maakt dat een consument nooit werkloos zal zijn in het voldoen van zijn vraag (economie = het bevredigen van behoeften, ook wel: de wetenschap die bestudeert hoe mensen omgaan met alternatief aanwendbare middelen, die ze gebruiken om hun behoeften te bevredigen). Dit is iets totaal anders dan hetgeen de meeste mensen traditioneel denken over werk / arbeid: opgelegde werkzaamheden in opdracht van een ander uitvoeren, in ruil voor een financiële compensatie.
  Ook vrijwilligerswerk, hoewel onbetaald, is & blijft nog steeds werk, gelijk aan alle andere werkzaamheden waarvan we het de moeite niet (meer)waard vinden om er voor te betalen of betaald voor te worden.

 34. Het idee van een basisinkomen is goed, zelfs erg goed. We hebben onze zaakjes (relatief gezien op wereldschaal) voor elkaar, dus het kan.
  Het laat onverlet dat je ook hier een paar zzzimpele regels moet opstellen, zodat iedere ontvanger gelijke behandeling krijgt.

  Die €1000 vind ik hoog, te hoog. Laten we beginnen met b.v. €650 netto daarenboven kan je verdienen, stel t/m het minimumloon tegen een belastingtarief van 10%.

  Woon je samen dan krijgt ieder b.v. €500 vanwege synergie effect. Ik ben b.v. alleenstaand en betaal dezelfde huur als bewoond met twee personen, GWE is slechts 10-15% minder alleen, dan voor twee personen.
  Ook eten is voor twee personen niet 2x zo duur.
  TV & Internet maakt ook geen verschil tussen 1 kijkert/gebruikert of 4, toch ?

  Mag je je basisinkomen ook meenemen naar ‘t buitenland of is het enkel voor binnenlandse consumptie ?
  Er zijn veel landen waar je voor €1000 riant kan leven of zelfs mijn €650.
  (zeker als je man/vrouw+3kids ouder dan 18 hebt, das €5000 !)

  Moet je dat al krijgen op je 18de ? Of mag de maatschappij verwachten dat je eerst hebt bijgedragen aan deze voorziening ?
  Het huidige idee van: ‘tot je 27ste leer of werk je’ is dan nog niet zo slecht.
  (Wel echte banen voor die jongeren !).

  Huursubsidie zal in versimpelde vorm moeten blijven, want niemand kan anders zijn woning nog betalen.
  Daarbij vind ik dat woningcopr’s wel gedwongen moeten worden betaalbare woningen te bouwen, maar gemeenten geen geld meer mogen vragen voor grond, die is immers al van alle Nederlanders.
  Hetzelfde voor precario voor ondergrondse leidingen, dat loopt de spuigaten uit ! Vandaar duur GWE !

  …Nou ja er zullen nog wel een paar tweaks zijn om het ‘eerlijk’ te houden 😉

  • @William Waarom is €1000,- te hoog? Moet ik nog steeds geprikkeld worden meer te verdienen om mijn kop boven het water te kunnen blijven houden? Als de kosten van o.a. wonen nu eens eerst volledig zouden worden verrekend met het inkomen ( je krijgt je netto inkomen na aftrek van alle vaste lasten(!!)), dan zou ik voldoende hebben aan ongeveer €500 ‘zakgeld’ per maand …

 35. Ja het is tijd, dit kan ook niet meer zo door gaan de ongelijkeid
  in inkomsten.
  De grote bedrijven zijn rijk geworden over de winsten die zij in
  hun eigen zakken hebben gestoken.
  De armoe onder de mensheid is de grootse discriminatie die er is.
  Met de nieuwe basis inkomsten zullen de kosten wegens criminaliteit
  slinken en verminderen dan heb ik het onderandere beroving op straat en in winkels en bij de mensen thuis etc…

 36. Een basisinkomen voor iedereen lijkt me een goed plan. Het stappenplan ziet er goed uit zoals het ingevoerd zou moeten worden. Toch stel ik mij vraagtekens. De samenwonende ouderen ouderen zijn al genoemd. Deze ontvangen twee maal een basisinkomen. Stellend dat de toeslagen (huur en zorg) dan te vervallen komen is twee maal een basisinkomen denk ik voldoende toereikend. Deze groep zou dus zijn ‘vrijheid’ behouden.
  Alleenstaande gehandicapten of andere alleenstaande hulpbehoevenden die worden er naar mijn mening niet in meegenomen (of ik moet dit verkeerd gelezen hebben?) Dus in mijn mening dan geen vrijheid voor iedereen. Hoe moet een alleenstaande die niet zelf voor inkomen kan zorgen rondkomen zonder de bestaande voorzieningen van toeslagen met de nu bestaande vaste lasten als huur, zorgverzekeringen, gast water licht. Een simpele rekensom en mijn conclusie is dat deze mensen in dit plan niet zijn meegenomen en er slechter aan toe zijn dat het nu is.

  Er moeten dingen veranderen in de toekomst daar ben ik het mee eens, maar vergeet deze groep alsjeblieft niet. Zeker niet omdat de insteek vrijheid voor iedereen is. Deze groep zal het de eerste jaren met jullie stappenplan redden, maar het is de vraag of ze het overleven. Met alle extra kosten die ze al maken door de hulp die ze nodig hebben zullen ze moeten kiezen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid en niet rond kunnen komen of afhankelijk zijn van anderen en dan verplicht samen wonen met anderen om de kosten te drukken (vast ook hulpbehoevenden, wat er in mijn ogen dan geen vrijheid meer is) Kortom ik denk dat deze groep dan verplicht is keuzes te maken waar ze niet beter van worden.

 37. Zeer interessante gedachte, graag mee verder gaan.
  Het huidige systeem gaat uiteindelijk ten onder en staat bol van graaiers en profiteurs van hier tot aan de Russische grens.

 38. Dacht eigenlijk dat iedereen in NL al een basisinkomen kon krijgen. WW, Bijstand, uitkering, AOW, noem maar op. Dit idee lijkt alle anderen te vervangen. Heb echter wel een aantal punten:

  * De samenwonende AOW’ers krijgen 2.000 per maand. Vergeleken de andere groepen is dit relatief veel, terwijl juist zij vaak geen hypotheek meer hebben, een groot vermogen hebben opgebouwd (gem. spaargeld ouderen is volgens mij €100.000,-, natuurlijk zitten daar grote verschillen in). Lijkt mij, dat deze groep die als enige groep nu al weinig armoede kent, er nog meer op vooruit gaat. Is dat de bedoeling van dit plan?

  • Nee, je moet iedere burger met een recht op Basisinkomen individueel bekijken. Dus wanneer iemand besluit met tien mensen te gaan smanewonen dan ontvangt ieder afzonderlijk nog steeds hetelfde basisinkomen. Dit geeft aan dat ieder gelijke rechten heeft en daarnaast wordt voorkomen dat er een afhankelijkheidssituatie ontstaat zoals nu wanneer een relatie uiteen valt en bijvoorbeeld 1 partner een inkomen heeft en de ander niet. Iedere burger behoudt dankzij het basisinkomen zijn vrijheid en met name zijn onafhankelijkheid tegenover partner(s).

 39. Op zich ben ik zeker niet tegen een basisinkomen voor iedereen, maar bovenstaande plannen roepen bij mij toch nog wel wat vragen op.

  1. Hoe zit het met pensioenen van AOWers. Worden die wel uitbetaald, bovenop het basisinkomen? Of wordt dat ook van het basisinkomen afgetrokken.

  2. Dat de huurtoeslag wordt afgeschaft voor alleenstaanden zonder werk (waarom alleen voor die groep?) veroordeelt juist die groep tot armoede. 1000 euro is ook voor een alleenstaande niet voldoende om van te leven in Nederland, als de huurtoeslag wegvalt. Niet iedereen in die groep zal in staat zijn om te werken en zal hierdoor juist levenslang in armoede moeten leven.

  3. Als ik het goed heb begrepen, loont werken pas als iemand meer verdient dan het basisinkomen. Dat zal voor veel mensen betekenen, dat ze fulltime moeten werken om er profijt van te hebben. Waarom niet de eerste 300 of 400 euro vrijlaten. Dan zullen er veel meer mensen zijn, die in deeltijd gaan werken en wordt ook het beschikbare werk beter verdeeld. En zullen ook degenen die een volledige baan niet aankunnen, de kans hebben om hun inkomen te verbeteren.

  4. Zoals ik in punt 2 al aangaf, is 1000 euro voor een alleenstaande in Nederland niet voldoende om van te leven. Ik zou er zelf voor pleiten om dat bedrag nog iets hoger te maken, zodat huurtoeslag en zorgtoeslag kunnen verdwijnen. We zullen daardoor al enorm besparen op de administratieve rompslomp die deze regelingen met zich meebrengen, nog afgezien van de controle op misbruik van deze regelingen.

  • Beste Frieda,
   1. alles bovenop het basisinkomen wordt belast met inkomstenbelasting zoals nu ook het geval is. Vergelijk het met de huidige AOW-uitkering en het pensioen zoals dat nu gaat.
   2. Eens.
   3. Alle inkomsten bovenop het basisinkomen kan je progressief belasten, dat betekent dat bijvoorbeeld de eerste 400 euro tegen een lager percentage belast wordt dan grotere bedragen.
   4. Eens.

   • @Rob laten we nog een stapje verder gaan .. gesteld dat we de hoogte vaststellen op bijvoorbeeld €1500,- per volwassene, en huursubsidies, etc. afschaffen. Waarom niet nog verder gaan en bijvoorbeeld de kosten van wonen (huur, geb, etc) op voorhand reeds aftrekken van het basisinkomen, gelijk we al doen met loonbelastingen & andere heffingen? Kunnen we de maandelijks uit te keren bedragen per persoon verlagen tot bv € 500,- wetende dat je je geen zorgen meer hoeft te maken om je vaste lasten. Immers, we weten allemaal dat vaste lasten funest zijn voor de economie: het voegt niets aan waarde toe !!. Zou het voor ons mensen niet prettiger zijn wanneer we als ons geld kunnen spenderen aan onze wensen? De economie zou floreren .. ??

 40. als de huurtoeslag voor alleenstaanden zonder werk vervalt, dan zullen de huren fors naar beneden moeten worden bijgesteld anders komt deze groep bedrogen uit. ook de ziektekosten, zorgpremie, eigen risico en eigen bijdrage zijn zo hoog dat het een groot gedeelte van het basisinkomen zou opslokken.
  persoonlijk zou ik met deze ziektekosten en bestaande huren zonder huurtoeslag geen geld overhouden om te kunnen eten en zou daar bovenop € 17,_ per maand tekort komen. dat kan niet de bedoeling van dit plan zijn.
  ben werk een.voorstander van de gedachte achter dit plan

  • Inderdaad! Dat was ook mijn bedenking! Het lijkt me een goed plan om samenwonenden elk individueel een basisinkomen te geven, maar daar toch een correctie in te bouwen voor de kosten die kunnen worden gedeeld. Dat geld kan dan gereserveerd worden voor alleenstaanden zonder betaald werk. Ik verwacht trouwens dat invoeren van een basisinkomen veel werk vrijkomt dat in deeltijd kan worden uitgevoerd en ieder die werken kan de mogelijkheid geeft wat bij te verdienen. Maar dan nog: van een basisinkomen zou ieder mens op bescheiden schaal zelfstandig moeten kunnen leven / wonen.

  • De woningbouw – net als met o.a. banken en infrastructurele bedrijven voor algemene nut – kan het beste genationaliseerd worden, waarbij de winst dan niet meer naar boven wordt afgeroomd zoals nu maar terugvloeit naar het woningbedrijf en de mensen zelf..

 41. zeer maar dan ook zeer interessante gedachte-uitwisselingen. Alleen al dat hier serieus over wordt nagedacht en uitgewisseld samen geeft mij hoop en inspiratie. Ja, er komt een nieuwe tijd en het is duidelijk dat het oude systeem niet meer werkt. Op dit moment vangen de mensen “onder aan de ladder”, zoals uitkeringsgerechtigden en andere kwetsbare groepen, nog de klappen maar ook dat gaat veranderen. Ook de middelbare inkomens zullen gaan merken wat het betekent om werkelijk “in te leveren”. En zullen de stress van de huidige tijd niet meer willen. Omdat het niet klopt en niet hoeft. We hoeven elkaar niet op te jagen. Nergens voor nodig. Een basisinkomen klinkt voor mij als een zeer uitdagende en in beweging brengende praktische vorm om een nieuwe wereld te creeren. Gebaseerd op vertrouwen in het mens-zijn, dat we een sociaal en zichzelf ontwikkelende soort zijn. En niet gebaseerd op angst-denken en denken in tekorten zoals nu. Ik zou zeggen, laten we het maar proberen, slechter dan nu kan het toch niet!! Laten we onze kinderen een mens-waardige wereld geven waarin iedereen kans heeft zich te ontwikkelen en te groeien en waarin we elkaar niet hoeven te bevechten voor een plaatsje in de rij. Geen concurrentie meer, het oude tijdsdenken, maar samenwerken omdat we met z’n allen op deze prachtige wereld wonen. Het nieuwe tijdsdenken gebaseerd op eenheid in verscheidenheid. Waarom eigenlijk niet?????!!!!? Marcel van Dam was zijn tijd vooruit, zo zou je het ook kunnen zien, ipv het als oldschool denken te benoemen. .

 42. ik vind het een heel goed plan, mag van mij part vandaag al worden ingevoerd. mensen willen altijd wel wat doen, ze houden niet van stil zitten… er zullen altijd wel mensen zijn die wat doen en mensen die niets willen doen,, dat is balans…….en door dit plan zullen er ook veel nieuwe ideeén en creaties naar buiten komen waar de mensheid wat aan heeft. in plaats van wat ik bijvoorbeeld vandaag heb gezien, Een Hamburger houder zodat je zonder handen je hamburger kunt eten….. kom op zeg……. het lijkt wel of elke generatie juist naar achteren gaat in plaats van voor uit… en waarom de meesten denken dat dit niet zou werken is omdat ze zelf nog met hun zuignap op t matrix zitten, en of door de beelden van de media, , films, kranten etc waar dit soort dingen als onmogelijk en primitief wordt bevonden.. maar dat is het niet.. het oude systeem werkt niet, dus wat doe je dan als iets niet werkt na tientallen keren proberen de scherven weer aan elkaar te plakken?.. juist, je gaat op zoek naar nieuwere manieren, een manier dat wel werkt.. bovendien heeft ook zelfs zwitserland van de week een referendum over t basis inkomen gehouden

  als dat daar door gaat dan heeft elk burger, van dakloze tot gepensioeneerde elke maand 2000 euro per persoon op hun rekening…

  waarom moeten wij altijd de laatste zijn als het op onze burgers aan komt en het eerste zijn met de politieke maffia…..

  het word tijd dat jullie dingen eens van uit een ander perspectief bekijken…

  begin als eerst even de tv uit te drukken en een goed boek te pakken of een wandeling maken in het bos, wees sociaal, word weer één met het natuur.. en bovendien.. denk aan de kinderen… wij zetten hun op de wereld.. en het is onze taak om hun in eerlijke maatschappij te opgroeien, zonder corruptie, gierigheid, en zelf denkerij….

  niets is onmogelijk.. ze zeggen neit voor niets, SAMEN STAAN WIJ STERK!!

 43. Het is een typisch oldschool economische wijze van denken om een vorm te vinden voor de invoering van het Basisinkomen zoals hier beschreven. Niet reel en onuitvoerbaar. Het gelijkheidsideaal wordt misbruikt en er wordt voorbij gegaan aan de basale aspecten die ontstaan bij de invoering van een basisinkomen. Kortom een aanpak die een publieke discussie nodig heeft.

  • Beste Monique,
   1. zelfs al zou het een typische ‘ old school economische wijze’ zijn dan zie ik geen bezwaar. Misschien dat alles ‘ nieuw’ moet zijn en niet ‘old’ mag heten, vind ik een vreemde gedachtekronkel.
   2. niet reeel en onuitvoerbaar is jouw stelling die je niet onderbouwt met feiten. Wat mij betreft stemmingmakerij zonder body, je roept maar wat. Jammer.
   3. ik vraag me af hoe je het gelijkheidsideaal kan misbruiken met een basisinkomen, het basisinkomen heeft namelijk als uitgangspunt dat iedereen gelijkwaardig is.
   4. ik ben het met je eens dat mensen hierover moeten nadenken, de kans krijgen om hun vooroordelen te kunnen uitspreken en dat er discussie over ontstaat. Gezond zou ik zeggen. Dank je voor jouw bijdrage.

   • 😉 het Basisinkomen implementeren is complex maar zal niet moeilijk zijn. En zoals ik al aangaf regel maar een discussie, ik kom vanuit de Vrouwen Partij io graag ons standpunt toelichten. Verder is het zoeken naar een onderlinge samenhang richting werk herdefiniëren, investeren in nieuwe industrieën en werkgelegenheid aanjagen in de onderbouwing hierboven verzoek.

    Enfin, mensen zijn nooit gelijk, wat wel belangrijk is aan de politiek en aan het beleid is dat er moet komen is dat mensen M/V van alle leeftijden, rassen, seksuele voorkeuren en religies de zelfde mogelijkheden binnen het publieke domein aangereikt gaan krijgen.

    Kortom het concept Basisinkomen is voor NL en de EU een tool om armoede te gaan ontcriminaliseren en om de circulaire economie aan te jagen. En de onvoorwaardelijkheid zie ik echt op een geheel ander vlak 😉

 44. Waarom zou een gezin niet met 2 basisinkomens mogen doen en lekker thuiszitten bij de kinderen. Vroeger moest de vrouw er zo nodig op uit om geld te verdienen en hadden we dus de tweeverdieners waarvan later de kinderen zo verwend en verpest waren omdat ze op straat zwierven als moeder en uiteraard vader beiden aan het werk waren. Kunnen we toch beter beide ouders thuis hebben. Het werk word dan wel gedaan door ECHT gemotiveerden.
  Waarom werken miljonairs nu dan? Omdat ze toch al genoeg hebben? Kennelijk schijnt werken alleen te kunnen als je arm bent en bij gratis geld kan je lekker thuis zitten vervelen op de bank. Natuurlijk zijn er mensen die zo lui zijn dat ze nog NOOIT 1 dag gewerkt hebben, maar die krijg je toch niet aan het werk en als je die wel aan het werk krijgt heeft de werkgever het al heel snel bekeken en zit ie weer thuis. Zo’n werkgever zit toch niet op ongemotiveerd personeel te wachten. Daarom worden nu ook de Polen hierheen gehaald, werken harder en zijn gemotiveerder (omdat het werk voor hen WEL loont). Voor NL’ers loont het werk nu niet want je krijgt net genoeg om niet dood te gaan en te weinig om van te leven. Daarnaast is er alleen nog uitzendwerk en word je gestraft als je in de ww komt (door een VEEL lagere uitkering dan je vorige ww-uitkering.

 45. Ja Iedereen gratis geld, dan wordt een brood ook 10 euro, zeker niet over nagedacht wat dit doet met inflatie als we iedereen standaard 1000 euro geven.

 46. Op de eerste plaats, ik ben niet tegen het basisinkomen. Of ik een voorstander ben dat weet ik nog niet.
  Dit plan om in 4 jaar tijd het basisinkomen te regelen komt me nogal onrealistisch over. Waarom?
  Neen een samenwonend stel. Die krijgen na 4 jaar samen 2000 euro basisinkomen. Daar kun je als je het een beetje handig aanpakt heel goed van leven. Er is geen enkele noodzaak meer om te werken. Je kunt zelf nog op vakantie.
  Neem een gezin met 2 kinderen van boven de 18 jaar. Die krijgen met jo plan netto 4000 euro basisinkomen. Daarvan kun je leven als een god in Frankrijk.
  Het basisinkomen zal zo hoog moeten zijn dat je jezelf er net van in leven kan houden. Je plan is simpel, dat is op zich goed, het vergt dan weinig controle. Het is echter net iets te simpel en het inkomen is gewoon te hoog.
  Iedereen in Nederland zou er met jou plan 1000 euro op vooruitgaan. Welke consequenties dat heeft daar gaat je plan ook niet op in

  • Beste Paul, samengevat komt je bezwaar neer op de vrees dat niemand met een basisinkomen nog zou willen werken. Dat is een aanname die wat mij betreft voorbijgaat aan de nieuwe realiteit van het basisinkomen. Nu is werk voor velen een noodzakelijke verplichting, die vaak met tegenzin wordt uitgevoerd omdat mensen zich laten leiden door wat brengt de baan financieel op in plaats van wat vind ik leuk om te doen. Na invoering van het basisinkomen zullen mensen op een andere manier naar werken gaan kijken. Zij zullen kritischer worden in hun banen keuze omdat zij daarin meer vrijheid zullen hebben. Die vrijheid zal eventuele werkvreugde bevorderen. Dit wordt nog versterkt door een algemeen idee van ´jezelf graag nuttig´ willen maken. (Dit laatste kan je zien aan de talloze vrijwilligers die er in ons land zijn.) Kortom mensen zullen meestal blijven werken enerzijds door de grotere keuzevrijheid en anderzijds blijft natuurlijk het eeuwige streven naar ´meer en beter´ aanwezig. Dit gevoegd bij het feit dat de werkgelegenheid afneemt door informatisering en automatisering. Zodat ik verwacht dat de meeste mensen met plezier zullen blijven werken en diegenen die dit niet willen zullen het ook niet doen.
   Nog even dit: iedereen krijgt een basisinkomen, maar bij de invoering betekent dit dat mensen met een inkomen boven het basisinkomen er niet nog eens op vooruitgaan. Per saldo zullen zij evenveel blijven verdienen, zij hebben een basisinkomen en de rest wordt gezien als hun persoonlijk inkomen.

  • Dag Paul, we moet ook bij het feit blijven dat er meer vraag dan aanbod is. Er is niet genoeg werk voor iedereen. Als werkgevers het voor het zeggen willen hebben dan moeten ze daar ook maar voor betalen en dan nog zijn ze goedkoper uit. Wat je nu ziet met de huidige situatie voor mensen die geen werk hebben is dat ze ook nog is totaal gedemotiveerd raken door de instanties waar ze noodgedwongen moeten aankloppen. Ik begrijp je angst wel dat van mensen die van de situatie misbruik zullen gaan maken maar daar zou dan een ander soort controle voor moeten komen, maar ik denk dat een groot deel de kansen ervan inziet. Je kan ineens een cursus financieren of weer een auto gaan rijden zodat je bereik om werk aan te nemen veel groter wordt. Je kan weer het hele land door. Er zitten natuurlijk overal haken en ogen aan maar niet geschoten is altijd mis. Ik zal mezelf is als voorbeeld nemen:

   Ik heb een afgerond MBO, Medewerker Groene Buitenruimte op niveau 2. In de zomerperiode word ik ingehuurd en in de winterperiode naar huis gestuurd. Mijn WW duurt 3 maanden en dan ga ik over op de bijstand want het volgend seizoen is nog niet begonnen. Dan ineens word ik als een stuk stront behandeld door medewerkers van die dienst, maar over de rest van jaar draag ik wel mijn steentje bij. Dat rijmt gewoon niet. Het zit hem dus ook min of meer in de benadering waarvan ik persoonlijk vind dat die te ouderwets en traditioneel is. Dus eigenlijk zeg ik ook dat zoals de situatie nu is zonder dat “basisinkomen”, we de mensen die in zo’n situatie zitten behoorlijk behoren te behandelen. Begin is met kop koffie of zo. Overigens blijkt “basisinkomen” wel goed uitgepakt te hebben voor Brazilië.

  • Eén van de BIG bezorgdheden van mensen is dat: “als iedereen een bestaansloon krijgt, wie gaat dan al het vuile werk doen?” Omdat niemand dat wil doen. Dus, in een Basisinkomenbenadering is het van vitaal belang om het ‘bestaansloon’ of het ‘basis minimumloon’ te veranderen en hier is het aangeraden dat het tenminste het dubbele van de Basisinkomengarantie is, zodat het een motivatie is voor mensen die een extravaganter of luxueuzer leven zouden willen leven om werkelijk het werk te doen, terwijl de Basisinkomengarantie ervoor zorgt dat iedereen genoeg heeft om zichzelf fatsoenlijk te bedruipen.

   • Met veel interesse gevolgd. Ik denk dat het loon wel gewoon erbovenop moet komen. Want anders moet je toch weer heel veel werken voordat ‘werken loont’.

    Als iedereen het erbij kreeg, zat je met twee dagen werken per week (in t onderwijs is dat 1000 euro) plus het basisinkomen rond de 2000 per maand. DAT is dan echt vrij.
    Maar als je voor die 2000 euro gewoon 4 dagen les moet geven, denk ik dat de kans groot is dat mensen denken;

    Keuze:

    1000 euro voor niks doen
    2000 euro voor vier dagen keihard werken

    Waar is de vrijheid?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.